Hotărârea nr. 255/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate Raportul de Specialitate nr. P.9.1/992/01.10.2018 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4

Ținând seama de :

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la


Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanța publice de interes local, modificată și completată.

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f’ si ”g” si art.61, aljf.(l) $ 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 -6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

în temeiul prevederilor art 45 alin (2) lit. b), art. 81 alin. (1) lit. d), ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/ 31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/ 31.10.2017, rămân valabile.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 255 /02.10.2018

Nr. Cri

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL S4 indicatori tehnico-economici

1

Co-finantare proiecte dezvoltare infrstructura urbana

60 614 290

1

Supralargire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18 399 720

2

Supralargîre Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si sțatia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

27 032 507

175/02.07.2018

3

Supralargire Str. Luîca (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15 182 063

2

Co-finantare proiecte depuse spre finanțare in cadrul POR 3.1.A

184 320 243

1

Bloc 23, Sos. Olteniței, nr. 232

2 512 482

239/ 13.09.2017

2

Bloc A22, Aleea Someșul Mare, nr. 6

1 229 955

239/ 13.09.2017

3

Bloc 82, Str. Tulnici, nr. 1

1 048 366

239/13.09.2017

4

Bloc 1, scara 1,2,3, Str. Padesu, nr. 4

3 479 484

239/13.09.2017

5

Bloc 20, Aleea Trestiana, nr. 4

2 297 003

239/13.09.2017

6

Bloc A13, Aleea Ciceu, nr. 2

1 234 346

239/13.09.2017

7

Bloc 116, Str. Mariuca, nr. 10

1 542 773

239/13.09.2017

8

Bloc 42, Str. Piscului, nr. 16

3 027 075

239/13.09.2017

9

Bloc 36, scara 1 si 2, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 21

1 921 706

239/13.09.2017

10

Bloc 114, Str. Soldanului, nr. 5

1 422 078

239/13.09.2017

11

Bloc 50, Str. Garnitei, nr. 3

3 109 719

239/ 13.09.2017

12

Bloc 49, Str. Garnitei, nr. 1

1 415 736

239/13.09.2017

13

Bloc 115, scara 1 si 2, Str. Frumusani, nr. 16

2 759 071

239/13.09.2017

14

Bloc 41, scara A si B, Str. Frumusani, nr. 4

2 802 508

239/ 13.09.2017

15

Bloc 121, scara 1 si 2, Str. Mariuca, nr. 4

3 184 385

239/13.09.2017

16

Bloc A1, Aleea Terasei, nr. 5

1 230 335

239/13.09.2017

17

Bloc III/25, Str. Izvorul Oltului, nr. 7

1 438 750

239/13.09.2017

18

Bloc M1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 1

1 011 297

288/24.10.2017

19

Bloc 104, Sos. Berceni, nr. 35

2 760 340

288/24.10.2017

20

Bloc 63, Str. Frumusani, nr. 7

2 479 341

288/24.10.2017

21

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 121

4 832 571

288/24.10.2017

22

Bloc C, Sos. Giurgiului, nr. 58-70

3 943 877

288/24.10.2017

23

Bloc E, Sos. Giurgiului, nr. 67-77

3 745 439

288/24.10.2017

24

Bloc F5, Str. Vatra Do mei, nr. 2

1 863 244

68/30.03.2018

25

Bloc A, Sos. Giurgiului, nr. 104-116

3 848 347

288/24.10.2017

26

BlocB, Sos. Giurgiului, nr. 72-86

6 019 886

288/24.10.2017

27

Bloc M1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 6

4 544 820

288/24.10.2017

28

Bloc M2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 3

1 034 919

288/24.10.2017

29

Bloc 11, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5A

1 998 977

288/24.10.2017

30

Bloc II30, Bd. Alexandru Obregia, nr. 22A

2 443 195

288/24.10.2017

31

Bloc 28, Sos. Berceni, nr. 21

2 328 446

288/24.10.2017

32

Bloc 35, Sos. Berceni, nr. 23

3 418 429

288/24.10.2017

33

Bloc 38, Sos. Berceni, nr. 25

2 157 970

288/24.10.2017

34

Bloc 128, Sos. Berceni, nr. 49

1 833 057

288/24.10.2017

35

Bloc4, Sos. Giurgiului, nr. 117

5 742 314

288/24.10.2017

36

Bloc 4A, Sos. Giurgiului, nr. 125

7 932 886

288/24.10.2017

37

Bloc PE3, scara 1-4, Aleea Terasei, nr. 3C

1 558 657

239/13.09.2017

38

Bloc E4, scara 1-4, Aleea Niculitel, nr. 2

3 339 086

239/13.09.2017

39

Bloc B7, scara 1,2,3,4, Str. Almasul Mic, nr. 5

1 880 186

239/13.09.2017

40

Bloc III/21A, Str. Huedin, nr. 11A

1 982 138

239/13.09.2017

41

Bloc 4, scara A-H, Str. Stoian Militaru, nr. 97-99 si Intrarea Crisul Alb nr. 35

3 394 832

239/13.09.2017

42

Bloc 04, scara 1-6, Str. Străduinței, nr. 2

7 532 215

239/13.09.2017

43

Bloc 17-18, scara A-H, Aleea Cricovul Dulce, nr. 2-4

3 195 406

371/22.12.2017

44

Bloc 4, scara 1-4, Sos. Olteniței, nr. 142

5 924 914

371/22.12.2017

45

Bloc 18, Bd. Tineretului, nr. 27

4 719 590

239/13.09.2017

46

Bloc27A, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 14

3 473 205

239/13.09.2017

47

Bloc 84, Calea Văcărești, nr. 232

2 366 865

239/13.09.2017

48

Bloc 29, scara 1 si 2, Str. Cercetătorilor, nr. 6

2 738 080

239/13.09.2017

49

Bloc 17, Aleea Trestiana, nr. 2                           ..   .

3 464 918

239/13.09.2017

50

Bloc 33, scara 1,2,3,4, Str. Tohani, nr. 2

4 670 331

239/13.09.2017

51

Bloc 100B, Str. Tatulesti, nr. 5

2 135 007

239/13.09.2017

52

Bloc 16, Sos. Berceni, nr. 15                 ff ""

1 205 131

288/24.10.2017

53

Bloc M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr.ffl6    /"                 Vl

5 067 797

288/24.10.2017

54

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6        [       1                   U

1 832 375

288/24.10.2017

55

Bloc 12B, scara 1+2, Str. Alunisului nr. 1/ Bdt ,(fîbi^tei\inlBaâjPb^anu, nrfl

2 451 667

316/20.11.2017

56

Bloc 129, scara 1+2, Sos. Berceni, nr. 51

1 996 520

316/20.11.2017

57

Bloc 6, scara 1+2, Str. Nitu Vasile, nr. 50

1 038 286

316/20.11.2017

Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL S4 indicatori tehnico-economîci

58

Bloc 35, scara 1-4, Bd. Alexandru Obregia, nr. 35

5 883 976

316/20.11.2017

59

BlocO, Sos. Giurgiului, nr. 113-115

1 379 527

316/20.11.2017

60

Bloc A18, Str. Reșița, nr. 18

1 798 555

316/20.11.2017

61

Bloc 130, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 53

2 373 392

316/20.11.2017

62

Bloc 20, Str. Ciochina, nr. 3

1 773 022

346/18.12.2017

63

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1 563 958

316/20.11.2017

64

Bloc 2, sc. 1-3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3 985 476

239/ 13.09.2017

Total valoare de investiție a obiectivelor de interes public local

244 934 533

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

COSMIN CONSTANTIN BĂR^erâ=^

'/C'"'—u                  *

pagina 2/2