Hotărârea nr. 254/2018

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 Iei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând act de:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de Specialitate nr. P.9.1/991/01.10.2018 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. "f” și “g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la prevederile art. 29 lit(f) din Legea achizițiilor publice nr. 95/2016;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere:

- HCL Sector 4 nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

-HCL Sector 4 nr. 224 din 17.08.2017 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile


-HCL Sector 4 nr. 127 din 21.05.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până

, la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

-HCL Sector 4 nr. 138 din 30.05.2018 pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

-HCL Sector 4 nr. 154 din 14.06.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

-HCL Sector 4 nr. 186 din 02.07.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art 81 alin (2) lit. d) precum și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se modifică Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2017) cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliului Local.]

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


itanfimBARBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 254 /02.10.2018

Nr. Cri

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție RON ■ TVA inclus

HCL S4 indicatori

C o-finanța re proiecte dezvoltare infrastructura urbana

159 059 555.70

1

Amenajare parcare statia metrou - IMGB • Sos. Berceni

4 704 117.11

336/28.11.2017

2

Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brancoveanu, inclusiv sens giratoriu intersecția cu Tumu Măgurele si Luica

12 172 827.22

231/20.09.2018

3

Amenajare parcare sol Str. Alunisului

1 465 248.86

336/28.11.2017

4

Amenajare parcare sol Str. Izvorul Rece

1 530 333.27

336/28.11.2017

5

Amenajare parcare spic Sos. Berceni - tronson 1 (Pta. Sudului - Str. Ion Iriceanu)

12 741 573.40

6

Amenajare parcare spic Bd. Obregia

13 767 081.36

153/14.06.2018

7

Amenajare parcare spic Bd. Tineretului

5 427 233.73

336/28.11.2017

8

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

23 993 462.87

168/17.07.2017

9

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6 084 402.66

197/27.07.2017

10

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

9 179 844.54

196/27.07.2017

11

Amenajare parcare la sol Sos. Olteniței nr. 9

7 379 140.00

222/17.08.2017

12

Supraiargire Str. Tumu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18 399 719.78

13

Supraiargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supraiargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

27 032 507.74

175/02.07.2018

14

Supraiargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15182 063.16

Co-finantare Programului de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de investiții

163 836 836.77

15

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1 423 988.80

238-13.09.2017

16

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1 370 326.34

238-13.09.2017

17

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului,nr. 119

2 426 674.18

238-13.09.2017

18

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1 314 895.26

238-13.09.2017

19

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

4 381 807.00

206-25.07.2018

20

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu,nr. 97

3 866 294.53

238-13.09.2017

21

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2 880 314.08

238-13.09.2017

22

Bloc 2B, Sos. Giurgiului,nr. 127

7 435 225.91

238-13.09.2017

23

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

3 367 704.76

238-13.09.2017

24

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1 365 453.60

238-13.09.2017

25

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str, Reșița, nr. 35

1 643 341.21

238-13.09.2017

26

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

3 325 560.91

238-13.09.2017

27

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1 590 963.36

238-13.09.2017

28

Bloc 1, sc. 1, Sos. Oltenitei.nr. 218

1 360 831.64

238-13.09.2017

29

Bloc 8, Sos. Oltenitei.nr. 220

3 045 983.50

238-13.09.2017

30

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

8 394 256.40

31

Bloc 1, sc. 2, Sos. Oltenitei.nr. 188

1 043 219.45

238-13.09.2017

32

Bloc 12C, Str. Alunisului, Nr, 3

3 041 227.59

68-30.03.2018

33

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2 142 012.48

68-30.03.2018

34

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2 373 391.85

316-20.11.2017

35

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2 461 754.72

68-30.03.2018

36

Bloc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

1 991 726.00

68-30.03.2018

37

Bloc4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7 596 506.20

68-30.03.2018

38

Bloc 2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129

8 806 000.03

68-30.03.2018

39

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2 161 297.99

68-30.03.2018

40

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 10-14

6 192 843.66

68-30.03.2018

41

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3 250 870.26

68-30.03.2018

42

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1 011 740.86

68-30.03.2018

43

Bloc Amlro, Sos. Berceni, Nr. BBÎs

2 209 837.02

68-30.03.2018

44

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

835 209.21

68-30.03.2018

45

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1 507 230.85

68-30.03.2018

46

Bloc MV1.sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5 566 868.35

68-30.03.2018

47

Bloc A8, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

4 553 432.16

68-30.03.2018

48

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

6 992169.12

68-30.03.2018

49

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2 852 784.35

68-30.03.2018

50

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

4 074 797.71

68-30.03.2018

51

Bloc 10, Str. Tumu Măgurele, Nr. 31

1 312 835.05

68-30.03.2018

52

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3168 639.67

316-20.11.2017

53

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2 040 886.53

68-30.03.2018

54

Bloc OD1, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5 854 848.18

68-30.03.2018

55

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

6 095182.52

68-30.03.2018

56

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

5 887 155.80

68-30.03.2018

57

Bloc I5, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

3 972 085.52

68-30.03.2018

58

Bloc M1/1, sc. 1-7, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114

10 235 403.41

68-30.03.2018

59

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr, 99

2 727 195.14

68-30.03.2018

60

Bloc 1, sc. 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188

2 684 063.61

68-30.03.2018

TOTAL

322 896 392.47

PflBtedintedeșeaifyf y\

tf ♦             ’

fl * f l£>SI L. wliw