Hotărârea nr. 25/2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr.P.5/276/22.02.2018;

Luând în considerare încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dan Bogdan Delegeanu;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, nr. 673/2002;

în temeiul art. 31 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se modifică componența comisiei de validare la poziția 1, care va avea următorul cuprins:

„ 1. TROCAN Andrei George”

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27-02.2018.


NTE DE ȘEDINȚĂ, oarffâĂEDEAC


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

N«r,25/27.02.2018