Hotărârea nr. 24/2018

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia domnului Delegeanu Dan Bogdan înregistrată la Secretarul Sectorului 4 cu nr. S.41/14.02.2018;

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. S49/19.02.2018;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit ”a” coroborat cu art.12 alin. (1) si alin. (2) din Legea

nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Consiliul Local Sector 4 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local, al domnului Delegeanu Dan Bogdan, începând cu data de 14.02.2018, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 24 /27.02.2018