Hotărârea nr. 235/2018

Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în sos. Berceni nr 12A, sector 4.

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9/947/17.09.2018, întocmit de către Direcția Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4:

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 113/29.08.2014 privind înființarea Centrului de Incluziune Socială finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6„Promovarea incluziunii sociale;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 112/29.08.2014 privind înființarea Centrului de Incluziune Socială finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6„Promovarea incluziunii sociale;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 235 /20.09.2018