Hotărârea nr. 220/2018

Hotărâre pentru aprobarea modificării poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan – Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuinţe pentru tineri


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan - Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tineri

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.11.2./515/30.07.2018, al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.

Ținând cont de:

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor cuprinse la art.45 alin.(2), coroborat cu art.81 alin (2) lit. f), alin.(4) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se aprobă modificarea poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.l și Z.I.2, Șos. Vitan - Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuințe pentru tineri, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice prin Compartimentul Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.

PREȘEDINJXDE ȘEDINȚĂ,

Nr. 220 /30.08.2018


ih
Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

ANEXA

ZZ> rfad-e, Qk.%Qol3o-<X#x$

FISA DE CALCUL

pentru stabilirea chiriei lunare a locuinței deținute de chiriașul    . Șos. Vitan Bârzești, nr.20 bloc Z.I.2,    Sector

4

ZONA-B-

începând cu data de 16.05.2015 chiria lunară este de :

Nr.

apt

Nr.

cam

Acd/ap

Preț euro/ mp Aed

Valoare de inlocuire a construcției

(lei)

Recuperarea

investiției

(amortizare)

(lei)

Cheltuieli întreținere curenta, reparații curente capitale si

administrare

(lei)

Cota

autoritati

publice

(maxim 0,5 % tineri >35ani)

(lei)

Chirie neta anuala

(lei)

RATA

INFLAȚIEI

Chirie

lunara

(lei)

Valoare chirie după ponderare rang loc

(lei)

Valoare chirie după pondere an recepție Ioc (lei)

Coeficient

pondere

VENIT

Valoare chirie după pondere venituri (lei)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Val chirie lunara (lei)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=4+5+6

7.1 =7*1.3

8=7.1/12

9=8*1

10=9*0.95

11

12=10*11

13

%

14=13*procent

15

34

1

52.18

1600.20

83498.44

1391.64

667,99

417.49

2477.12

3220.26

268.35

268.35

254.94

1.00

254.94

325.78

10%

32.50

32.50

Chiria lunară este în cuantum de — 32.50 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA