Hotărârea nr. 219/2018

Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București.

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 2220/29.08.2018 al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4, nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile punctului 3.1.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.61/2009 și H.C.G.M.B. nr.313/2009;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/2017 privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale pe raza sectorului 4 al municipiului București;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l începând cu data prezentei hotărâri, se modifică și completează Anexa Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 75/2017 privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale pe raza sectorului 4 al municipiului București, conform Anexei la prezenta.

Art.2 Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de specialitate, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea ei se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.

Nr. 219 /30.08.2018Contras emnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Anexa

La H.C.L. S.4 nr. 219/30.08.2018

Metodologia de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. (1) Prezenta metodologie stabilește condițiile de organizare, utilizare și exploatare a spațiilor destinate parcării de reședință a autovehiculelor, de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.

(2)    Prezenta metodologie se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește organizarea, utilizarea și exploatarea spațiilor similare de parcare amplasate subteran sau suprateran, care au ca destinație parcarea de reședință.

(3)    Spațiile destinate parcării autovehiculelor de pe terenurile aparținând persoanelor fizice sau juridice private nu sunt reglementate de prezenta metodologie.

(4)    în realizarea prezentei Metodologii s-a avut în vedere obiectivul general al Sectorului 4 al Municipiului București de a asigura fluidizarea traficului, și protecția spațiilor verzi. în vederea atingerii obiectivului menționat, Sectorul 4 al Municipiului București intenționează să realizeze noi spații de parcare și să încurajeze parcarea autovehiculelor în acestea.

Art.2. în sensul prezentei metodologii termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)    parcaj (parcare) reprezintă orice spațiu special destinat parcării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje, conform normelor în vigoare.

b)    organizarea parcajului de reședință reprezintă efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziția utilizatorilor;

c)    utilizarea parcajului de reședință reprezintă folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării autovehiculelor;

d)    administrator - partea contractantă care transmite dreptul de folosință prin contract de închiriere a parcării de reședință, respectiv Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

e)    utilizator - persoana fizică sau juridică care accesează și utilizează platforma on-line/partea contractantă care dobândește, în temeiul contractului de închiriere dreptul de folosiță a parcării de reședință;

f)    exploatarea parcajului- reprezintă activitatea de a pune parcajul la dispoziția utilizatorilor în vederea parcării autovehiculelor și de a obține venituri din această activitate prin încasarea de taxe și tarife, în conformitate cu dispozițiile legale;

g)    autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a autovehiculelor cu două sau 3 roți;

h)    domeniul public/privat al statului - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean.

i)    instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora.


j)    domiciliul - locul unde o persoană fizică își are locuința principală, doveditoare.

k)    reședință - locul unde o persoană fizică își are locuința secundară, doveditoare.

1) sediul/punct de lucru - locul unde persoana juridică/PFA își desfășoară activitatea, conform actelor doveditoare.

Art.3. Parcajul de reședință este acel loc de parcare situat la mai puțin de 250 metri de clădirile cu destinație de reședință. Acest tip de loc de parcare are scopul de a servi exclusiv persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au dornicii iul/reședința/sediul/punctul de lucru în imobilele sus-menționate.

Art.4. Parcajele de reședință de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București pot fi utilizate:

a)    gratuit - pentru solicitanții persoane fizice ce beneficiază de scutire conform prevederilor legale

b)    cu plată - pentru solicitanții persoane fizice care nu se încadrează la pct. a), sau juridice.

Art.5. (1) Cuantumul taxelor locale de utilizare a parcajelor este stabilit prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București ori prin alte acte normative, iar tarifele pentru alte situații complementare prin prezenta Metodologie, aprobate de Consiliul Local Sector 4.

(2)    Plata taxelor de parcare de reședință precum și a tarifelor pentru blocatoarele care se pot monta, la cerere, de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, se vor achita prin mijloacele de plată prevăzute în HCL 116/16.05.2018, privind extinderea modalităților de plată a taxelor și tarifelor de parcare la nivelul Sectorului 4.

(3)    Taxele pentru parcările de reședință precum și tarifele pentru alte situații complementare și operațiuni vor fi colectate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.6. (1) Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor aflate pe raza Sectorului 4 și alte servicii și activități conexe, colectate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru și în numele Sectorului 4, se constituie venituri la bugetul Sectorului 4 al Municipiului București.

(2) Aceste fonduri vor fi folosite cu precădere pentru întreținerea parcajelor existente, amenajarea de noi locuri de parcare și pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a circulației.

CAPITOLUL 2

MODALITATEA ȘI CONDIȚIILE DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE

Art.7. (1) Locurile de parcare din parcările de reședință de pe raza Sectorului 4 se află în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

(2)    Exploatarea acestor locuri de parcare se face prin închiriere către persoanele fizice sau juridice îndreptățite, pe baza unui contract de închiriere cu durata de valabilitate de minim de 12 luni și cu posibilitatea reînnoirii.

(3)    După preluarea serviciului public de parcări de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, contractele aflate în derulare, preluate de la DGITL S4 vor fi reînnoite și se vor trimite utilizatorilor prin servicii poștale și/sau de curierat, nefiind necesară prezența acestora la sediul autorității locale.


Art.8. (1) Atribuirea, inclusiv menținerea locurilor în parcările de pe raza Secto Municipiului București, alocate deja, se va face de către Direcția Mobilitate UrbajmSector în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei limita locurilor disponibile, respectând următoarele condiții:

a)    nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/reședință (în cazul persoanelor fizice), excepție făcând situația prevăzută la Art. 25, alin.(l);

b)    se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2 m lungime și 2,1 lățime, fără oglinzi;

c)    se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediul social/punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

d)    se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediul social/punctul de lucru în imobilul respectiv, declarat în cerere;

e)    se pot atribui locuri de parcare pe o rază de maxim 250 de metri față de adresa de domiciliul/reședință/sediul social/punctul de lucru;

f)    se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice al căror CNP/CUI nu este încă utilizat pentru un loc de parcare atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare;

g)    se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care figurează în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (să aibă rol fiscal deschis);

h)    se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele ale căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare;

i)    condiția de la prezenta literă va fi considerată îndeplinită dacă solicitantul se regăsește în una dintre situațiile de mai jos:

-    parcarea se acordă pentru autovehiculele aflate în proprietate personală;

-    parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing;

-    parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat/închiriere;

-    parcarea se acordă pentru autovehiculele date spre folosință fără comodat, în baza unor adeverințe (în cazul autovehiculelor folosite în interes de serviciu de la instituții publice).

j)    se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, condiție aplicabilă inclusiv în situațiile prevăzute la Art. 13, 14, 15 și 16;

k)    autovehiculul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (copie talon cu viza ITP);

l)    autovehiculul care figurează pe contratul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;

m)    se pot atribui cetățenilor străini sau cu dublă cetățenie, ce au autovehiculul înmatriculat în România, doar dacă dețin în proprietate un imobil în Sectorul 4 și au reședința acolo, doar pentru perioada de valabilitate a reședinței;

n)    se pot atribui fie prin platforma on-line, fie direct de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, locuri de parcare pentru instituțiile publice, piețele Sectorului 4 și societățile comerciale, în limita locurilor disponibile.

(2) Atribuirea, inclusiv menținerea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București se va efectua cu îndeplinirea în mod cumulativ^gț^^ prevăzute la literele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) și 1), precum și dacă es^îSfeplinitap^nx funcție de situație, una sau mai multe din condițiile prevăzute la literele m)jsi n).    *

CAPITOLUL 3

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE

Art.9. (1) Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare”), cu excepția următoarelor cazuri:

a)    persoanele cu dizabilități vor transmite electronic solicitările într-o secțiune destinată exclusiv acestora, conform prevederilor Art. 11;

b)    unele baterii de parcări noi pot fi alocate printr-o procedură de atribuire colectivă de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, ca urmare a solicitărilor transmise electronic de către asociațiile de proprietari/lo catari; contractele se vor încheia cu fiecare utilizator în parte;

c)    persoanele fizice sau persoanele juridice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare în urma emiterii autorizărilor pentru începerea executării unor lucrări publice în zonă sau în cazul în care locului i s-a atribuit o altă destinație, pot fi realocate, cu prioritate, de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în limita locurilor disponibile.

(2)    în cazul cetățenilor care nu dețin mijloacele tehnice necesare accesării platformei on-line sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, îndeosebi persoane vârstnice, transmiterea se va efectua tot prin intermediul platformei on-line, la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu sprijinul reprezentanților instituției.

(3)    Prin intermediul unei hărți dinamice de tip GIS (sistem informațional geografic), integrată în cadrul platformei on-line, cetățenii au posibilitatea de a vizualiza în timp real locurile de parcare disponibile pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, de a selecta locul liber dorit și de a solicita electronic încheierea unui contract de utilizare a respectivului loc.

Art.10.    (1) în secțiunea „Solicitare loc de parcare”, disponibilă pe website-ul Direcției

Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro) se va afișa harta dinamică. Se completează câmpul „Caută un imobil” (colțul stânga-sus al ecranului) cu adresa exactă de domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru. Pe ecran se va afișa zona în care se află imobilul căutat și parcajele aferente întregului areal. Locurile de parcare indicate cu roșu sunt locuri indisponibile, atribuite deja, iar cele de culoare verde sunt locuri libere.

(2)    Pentru transmiterea electronică a unei solicitări privind atribuirea unui loc de parcare disponibil (marcat cu verde) se va slecta locul dorit. Sistemul informatic va bloca locul respectiv și va permite utilizatorului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului de atribuire.

(3)    în cazul în care utilizatorul selectează un loc disponibil aflat la o distanță mai mare de 250 de metri față de imobilul căutat, sistemul informatic va retuma un mesaj de atenționare privind nerespectarea condițiilor prevăzute la Art. 8, alin. (1), litera e).

(4)    în cazul în care nu există locuri libere disponibile pe o rază de 250 de metri față de imobilul căutat, sistemul informatic va retuma un mesaj de atenționare și va permite utilizatorului să transmită electronic o solicitare în vederea identificării de către reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 a unor spații pentru amenajarea de noi locuri de parcare, dacă situația din teren permite acest lucru. Totodată, sistemul informatic va ține evidența acestor tipuri de solicitări și va bloca în mod automat locurile care devin pe parcurs disponibile, urmând ca solicitanții în astfel de cazuri să aibă prioritate în procesul de atribuire, în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

(5)    Ecran I - Identificare - se selectează tipul de persoană, respectiv persoană fizică sau juridică, se introduce CNP/CUI valid și adresa exactă de domiciliu/reședință^ social/punctul de lucru. Validarea acestor date se face în conformitate cu prevederile


cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art. 8, procesul de h&psmiț electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecra

(6)    Ecran II - Informații - se completează toate câmpurile obligatorii (cele marcate cu *) și cele opționale (dacă este cazul) cu informațiile necesare procesului de atribuire. Informațiile referitoare la autovehicul (număr de înmatriculare, valabilitate ITP, marca auto) trebuie să fie identice cu cele din certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon). Numărul de telefon și adresa de e-mail ale utilizatorului trebuie să fie valide. Se vor transmite informări (SMS/e-mail) atât pe parcursul procesului de atribuire, cât și pe întreaga durată a contractului, în cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art. 8, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu pennite trecerea la următorul ecran.

(7)    Ecran III - Documente - documentele necesare vor fi scanate/fotografiate și atașate în câmpurile specifice. Atașarea actului de identitate/CUI, a certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon) și a asigurării obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA) sunt câmpuri obligatorii (cele marcate cu *). Dacă este necesar, pot fî atașate documente și în câmpurile aferente contractului de comadat, contractului de leasing, certificatului prinvind încadrarea în grad de handicap (pentru persoanele cu dizabilități), viză de flotant, în cazul adresei de reședință se transmite actul de identitate și cu partea pe care a fost aplicată viza de flotant (verso).

(8)    Finalizarea procesului de transmitere se face prin acținarea butonului „Trimite cerere”. Se va genera un număr unic de înregistrare și va fi transmis în mod automat un e-mail de confirmare către adresa de e-mail furnizată de către utilizator.

(9)    Solicitarea va fi procesată de către un operator uman din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru a confirma că fișierele transmise sunt valide, că se pot deschide sau că sunt lizibile. Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării. în cazul în care sistemul informatic nu funcționează în parametrii normali, ca urmare a unor probleme de natură tehnică, sau în contextul unui flux mare de solicitări transmise într-un interval de timp redus, procesarea se va efectua în termenul maxim prevăzut. După validarea solicitării, utilizatorul va primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate. în cazul în care există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate sau intervin situații neprevăzute, reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pot cere solicitantului clarificări sau informații suplimentare. Neîndeplinirea uneia din condițiile prevăzute la Art. 8 dă dreptul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 să invalideze solicitarea în cauză.

(10)    După validarea cererii, utilizatorul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare în termen de 7 zile de la data validării. Toate informațiile privind achitarea taxei pentru locul de parcare (sumă, referință, modalități de plată) vor fi transmise prin e-mail.

(11)    în cazul în care plata nu este efectuată în termenul prevăzut la alin. (10), solicitarea va fi anulată automat, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

(12)    Contractul de utilizare al locului de parcare se emite automat la momentul înregistrării plății în sistem. Contractul are în anexa o schiță a zonei în care se află locul de parcare pentru a facilita identificarea acestuia și un cârd de parcare. Acesta trebuie expus la loc vizibil în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului, pentru identificare, în caz de control. Cârdul poate fi utilizat și pentru plățile ulterioare ale taxei de parcare la automatele de plată care vor permite acest serviciu.

CAPITOLUL 4

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE DESTINATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂTI

9

Art.ll. (1) Persoanele cu dizabilități vor avea prioritate la atribuirea unui loc de parc>

(2) Locurile gratuite atribuite persoanelor cu dizabilități vor fi marcate în mod cor^sp&hzațs cu simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant.

(3)    Persoanele cu dizabilități pot accesa platforma on-line, însă dacă nu găsesc un loc liber disponibil convenabil, vor accesa , Secțiunea „Persoane cu dizabilități”

(4)    Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități se transmit electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Persoane cu dizabilități”). în formularul cu regim special se introduc informațiile necesare.

(5)    Pentru întregul proces de transmitere se aplică prevederile Art. 10, alin. (5)-(9).

(6)    în cazul în care în zona imobilului nu există locuri disponibile, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va analiza solicitarea și va demara procesul de eliberare a unui loc existent cu contract activ, sau dacă nu se găsește un asemena loc la o distanță optimă față de imobilul respectiv, va demara procedura de creare a unui loc de parcare cât mai apropiat de accesul în imobilul respectiv.

(7)    Pentru anumite situații Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va înainta Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Primăriei Capitalei o solicitare expresă de înființare a respectivului loc de parcare și după obținerea avizelor va proceda la marcarea locului respectiv atât pe orizontală, cât și pe verticală, conform normelor în vigoare.

CAPITOLUL 5

EXPLOATAREA SI UTILIZAREA PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

Art.12. (1) Valabilitatea contractului de închiriere pentru utilizarea locurilor de parcare va fi prelungită de drept pe încă un an fiscal, doar dacă titularul acestuia achită integral taxa de parcare aferentă anului prelungit până la data de 31 martie. Depășirea acestui termen duce la rezilierea de drept a contractului.

(2)    Titularul are obligația ca în fiecare an • - înainte de prelungire - și ori de câte ori este nevoie (în maxim 30 de zile de la data la care au intervenit modificări), să transmită exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line (accesând secțiunile corespunzătoare) toate documentele care au suferit modificări (reînnoire poliță RCA, ITP, CI/BI, înlocuire număr de înmatriculare, înlocuire autoturism, schimbare talon, modificări de nume, etc) pentru actualizarea contractelor. Nerespectarea acestei prevederi duce la rezilierea de drept a contractului.

(3)    Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea) duce la rezilierea de drept a contractului. Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va notifica în perioada 10-15 decembrie toți contribuabilii care figurează cu debite neachitate către bugetul local Sector 4, urmând ca la data de 31 decembrie să dispună vacantarea locurilor de parcare ale titularilor care nu și-au îndeplinit toate obligațiile de plată.

(4)    Nerespectarea prevederilor Art.2O alin.(l), Art.22, alin. (1) și Art.23 duce la rezilierea de drept a contractului.

(5)    Rezilierea contractului are loc și în situațiile prevăzute la Art. 11, alin. (6).

(6)    Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va efectua periodic verificări privind respectarea tuturor prevederilor stipulate în contract și în prezenta hotărâre. Nerepectarea acestora duce la rezilierea de drept a contractului.

(7)    în cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au fost încheiate contracte pentru mai multe locuri de parcare la același adresă de domiciliu/reședință/sediul social/punct de lucru și există solicitări, ce îndeplinesc condițiile de acordare a unui singur loc de parcare se va putea rezilia de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 unul dintre contractele încheiate, la alegerea utilizatorului, dacă acesta depune o solicitare în acest sens în tenwn-dF^ 5 zile de la notificare, sau la alegerea instituției.


(8)    Rezilierea contractului se face și la cererea titularului. Solicitarea se transmit prin intermediul platformei on-line, în secțiunea corespunzătoare, sau la Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

(9)    La reînnoirea contractului pentru utilizatorii care au indicată o adresă de e-mail validă, pentru o efîcientizare și protecția mediului, prin reducerea consumului de hârtie, se vor trimite contractele în format electronic. Acestea vor avea același regim juridic ca și cele tipărite. Dovada utilizării locului de parcare cu un contract valid se face prin afișarea cârdului de parcare de reședință, conform instrucțiunilor care se regăsesc în prezenta Metodologie.

(10)    Contractele noi se vor trimite, alături de cârdul de parcare de reședință aferent, prin poștă și/sau servicii de curierat, urmând ca ulterior, la reînnoirea contractului să se aplice prevederile de la alineatul precedent.

Artl3. în cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează imobilul în temeiul căruia a obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept după 60 de zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, timp în care noul proprietar are un drept de preemțiune la obținerea unui contract de închiriere pe același loc. Noul proprietar va putea fructifica dreptul de preempțiune numai dacă îndeplinește celelalte condiții din prezenta Metodologie. Solicitarea se transmite exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, în secțiunea corespunzătore.

Art.14. în cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează autovehiculul în temeiul căruia a obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept, dacă nu și-a cumpărat un alt autovehicul în termen de trei luni. Prevederile prezentului alineat sunt valabile și în cazul în care autovehiculul care îl înlocuiește pe cel vechi aparține unei rude până la gradul 2 inclusiv.

Art.15. Schimbarea titularului din contract se poate realiza doar între persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru la aceeași adresă și se operează în baza unei solicitări ce se transmite electronic prin intermediul platformei on-line, însoțită atât de documentele actualului titular, cât și ale viitorului titular, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

Art.16. Schimbarea locurilor de parcare între doi utilizatori se poate realiza doar în baza unui acord scris și semnat olograf de ambii titulari. Acordul se depune la Registratura de la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și este necesară prezența ambilor utilizatori. Cedarea unui contract de închiriere a unui loc de parcare de reședință nu se poate face către terțe persoane care nu au loc de parcare.

Art.17. în cazul decesului utilizatorului, moștenitorul va transmite electronic prin intermediul platformei on-line, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, certificatul de deces și/sau certificatul de moștenitor (sau declarația notarială de acceptare a succesiunii) până la finalul anului în care a avut loc decesul sau în 60 de zile de la data decesului dacă acesta a avut loc în luna decembrie pentru a prelua locul de parcare, dacă din documentele prezentate rezultă că are domiciliul la adresa defunctului. în caz contrar, contractul de închiriere va înceta de drept.

Art.18. Pentru a asigura necesarul de locuri de parcare pentru locuitorii Sectorului 4, angajații Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pot efectua verificări pe teren, la solicitarea contribuabililor din sector sau din oficiu, în vederea identificării spațiilor pentru amenajarea de noi locuri de parcare, solicitând Sectorului 4 al Municipiului București, prin serviciile de specialitate, efectuarea de lucrări de amenajare (unde este cazul) și transmiterea către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în vederea atribuirii acestora către contribuabili.


Art.19. Nu se acceptă utilizarea mai multor locuri de parcare de reședință de c autovehicul. De la data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, pentru situația

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va rezilia contractul/contractele existente, care conțin pentru locuri de parcare diferite, același autovehicul.

Art. 20. (1) Pentru a evita ocuparea abuzivă a locului de parcare, utilizatorul poate solicita exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line montarea unui blocator, ce va fi predat în custodia solicitantului pe întreaga perioadă de utilizare. Lucrările privind montarea unui astfel de dispozitiv pe locul de parcare sunt executate exclusiv de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și doar în baza unei programări. în caz contrar, dispozitivul instalat în regie proprie va fi demontat, iar contractul încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 22, litera d).

(2)    Tariful utilizării unui blocator este de 10 lei/lună și se plătește anual. în cazul în care tariful nu se mai achită, blocatorul va fi demontat, iar utilizatorul se obligă să predea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 toate componentele primite în custodie (chei, telecomenzi, încărcător acumulator etc.),

(3)    Ocuparea abuzivă a uiiui loc de parcare de reședință poate fi sancționată, de către reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, prin blocarea roții autovehiculului care a parcat abuziv.

(4)    Prin procedura de blocare se va bloca roata stânga-față a autovehiculului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate.

(5)    După blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită, precum și la pașii pe care conducătorul autovehiculului trebuie să-i urmeze pentru deblocare, respectiv plata tarifului de deblocare.

(6)    Deblocarea va fi însoțită și de un proces verbal de deblocare a roții, care va include date privind locul de parcare ocupat abuziv, numărul de înmatriculare al autovehiculului în cauză, data și ora la care s-a constatat ocuparea abuzivă, numărul unic de înregistrare în baza de date a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 a incidentului, numele reprezentantului Direcției care a dispus blocarea roții, precum și alte elemente sau observații. Refuzul semnării procesului verbal nu va avea nici o repercusiune asupra necesității plății pe loc a tarifului de deblocare.

(7)    Deblocarea roții se face numai după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului și a fost achitat tariful de deblocare.

(8)    Plata tarifului de deblocare se face pe loc la reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, prin plata în numerar sau prin cârd, sume pentru care conducătorul autovehiculului va primi chitanță.

(9)    Toate incidentele, respectiv blocarea roților și/sau ridicarea și mutarea autovehiculului, se înregistrează automat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 într-o bază de date electronică, neputând fi evitată în nici un fel plata tarifelor datorate pentru serviciile de deblocare.

(10)    Până la achitarea tuturor sumelor datorate, autovehiculul nu se va putea pune în mișcare, iar încălcarea acestei norme se va sancționa conform legislației în vigoare, de organele abilitate. încercarea de distrugere sau distrugerea dispozitivelor constituie infracțiuni și vor fi raportate organelor abilitate de îndată.

(11)    Termenul de deblocare al roții este de de maxim 3 ore de la sesizarea efectuată de conducătorul auto care se află în culpă, pentru intervalul 09.00-18.00, sau maxim 5 ore pentru intervalul 18.00-09.00, în funcție de gradul de încărcare al echipelor de blocare/deblocare roți ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.


(12)    Tarifele pentru deblocarea roții sunt progresive, după cum urmează:

a.) Pentru prima abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilihn^îfrbană Sector 4, pentru numărul respectiv de înmatriculare - deblocarea este gratuită, însoțită avertisment care va conține prevederile (în sinteză) ale prezentului Regulamentj[ Dacă


solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.b și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

b.    ) Pentru a doua abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru același număr de înmatriculare - • tariful este de 50 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.c și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

c.    ) Pentru a treia abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru același număr de înmatriculare - tariful este de 100 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.d și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

d.    ) Pentru a patra abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și unnătoarele, pentru același număr de înmatriculare - tariful este de 250 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

e.    ) Pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință destinat personelor cu handicap, marcate corespunzător, tariful de deblocare va fi de 500 lei/zi.

(13) Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și/sau Sectorul 4 al Municipiului București, nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării roții autovehicululelor care ocupă abuziv un loc de parcare de reședință.

Art 21. (1) Pentru situații deosebite în care prin ocuparea abuzivă a unui/unor loc/locuri de parcare de reședință se pune în pericol siguranța publică, se îngreunează accesul în zonă a mașinilor de salvare, pompieri, gunoi etc, sau în cazul refuzului de a muta autovehiculul pentru a permite efectuarea de lucrări de amenajare, remarcare, retrasare a locurilor de parcare de reședință, se poate lua măsura ridicării autovehiculului și mutarea acestuia pentru a debloca zona. Ridicarea autovehiculului va fi însoțiță obligatoriu de sancțiunea blocării roții, conform Art.20.

(2) Tariful de ridicare și mutare al autovehiculului este de 150 lei, iar achitarea acestuia se va realiza concomitent cu plata tarifului de deblocare al roții, în condițiile menționate la Art.20

Art. 22. (1) Utilizatorii parcajelor mai au și următoarele obligații:

a)    să ocupe locul de parcare indicat în contract;

b)    să achite anual taxele, impozitele amenzile și alte obligații fiscale scadente aflate în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4;

c)    să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor;

d)    să nu ridice niciun fel de construcție ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, să nu transmită sau să cedeze unor terțe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de închiriere al locului de parcare de reședință devine nul de drept;

e)    să păstreze curățenia în parcaje, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

f)    să nu execute lucrări de reparații sau întrețineri auto pe locul de parcare, inclusiv spalarea/curățarea acestora;

g)    să elibereze necondiționat locul de parcare în situația efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spațiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinație;

h)    să transmită electronic prin intermediul platformei on-line, sau la Registratura Direcției

Mobilitate Urbană Sector 4, în termen de 30 zile, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului/reședinței/sediului/punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare, ori vânzarea apartamentului/clădirii/s social/punctului de lucru sau a autovehiculului, în caz contrar, contractul de încetează de drept;    //


i)    renunțarea la locul de parcare se face în baza unei solicitări transmise electronic prin intermediul platformei on-line la care se anexează copie C.I.,ZB/I, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

j)    în cazul decesului utilizatorului, moștenitorul va proceda conform prevederilor Art. 17;

k)    să afișeze cârdul de parcare de reședință, la loc vizibil în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului;

l)    să nu întreprindă nicio acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

m)    să prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor toate documentele referitoare la acestea;

n)    să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greșite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului, inclusiv pentru blocatorul dat în custodie, dacă este cazul;

o)    să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;

p)    să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP) și asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) duce la rezilierea de drept contractului de închiriere.

Art 23. în parcaje sunt interzise amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, blocatoare proprii, precum și trasarea/retrasarea în regie proprie a marcajelor orizontale, iar încălcarea acestor prevederi poate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

Art 24. Pentru nerespectarea prevederilor Art.23 se va aplica și măsura ridicării fără preaviz a dispozitivelor sau însemnelor montate în regie proprie. Dacă prin nerespectarea acestor prevederi se deteriorează suprafața carosabilului, a trotuarelor, sau a mobilierului urban, utilizatorul locului de parcare va plăti despăgubirile necesare aducerii la starea inițială a suprafeței.

CAPITOLUL 6 DISPOZIȚII FINALE

Art.25. (1) Pentru o eficientă utilizare a domeniului public și privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 4, cu destinația de parcări de reședință, după primele trei luni de funcționare a platformei on-line, dacă nu se ocupă locurile de parcare disponibile în proporție de 95%, se va da posibilitatea solicitării, tot prin intermediul platformei on-line, a unui al doilea loc de parcare de reședință, acolo unde sunt disponibile.

(2) în acest sens, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, va publica pe site-ul propriu, după primele trei luni de funcționare a platformei on-line, un raport cu privire la gradul de utilizare/ocupare al locurilor de parcare de reședință, precum și eventuala decizie de a permite încheierea unui al doilea contract de închiriere a unui loc de parcare de reședință, precum și zonele (simbolurile parcajelor) unde se va permite acest proces.

Art. 26. (1) Pentru buna desfășurare a procesului de colectare a taxelor și tarifelor prevăzute în Metodologie, pe bază de protocol, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va colabora cu Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 4, pentru situații privind date 1% debitele către bugetul local ale utilizatorilor locurilor de parcare de reședință, exejs pentru debite restante și orice alte situații necesare a fi soluționate pentru o bunjr: gestiune a serviciului public.


(2) Tot pe bază de protocol Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va colabora cu aparatul de specialitate al Primamlui Sectorului 4 (Poliția Locală Sector 4, Direcția Investiții etc.), pentru soluționarea unor aspecte ce țin de competența acestuia,

Art. 27. Metodologia intră în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 28. Toate contractele încheiate până la data aprobării prezentei Metodologii rămân valabile până la înlocuirea lor, care se va face automat, în mod treptat, în perioada următoare, până la 31 decembrie 2018.

Art. 29. Ținând cont de preluarea parcărilor de reședință de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, persoanele care la data de 1 septembrie 2018 figurează cu debite la D.G.I.T.L. Sector 4, reprezentând taxa de parcare, le vor achita către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București.

Art. 30. Marcarea locurilor de parcare pe orizontală și/sau verticală va fi efectuată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

Art. 31. La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, orice altă prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

11