Hotărârea nr. 218/2018

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.6.1/1531/24.07.2018;

Referatul de specialitate al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO

”Nicolae Bălcescu” nr. 78/19.07.2018;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Hotărârea Consiliului local Sector 4 nr. 217/30.08.2018;

Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-    H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b din Legea

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Cu data de 01.09.2018, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Anexa nr. 6 se modifică și se completează, conform Anexei la prezenta.

Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane și Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescif’ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.

Nr. 218/30.08.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Anexă la H.C.L.Sector 4 nr.    / 30.4$

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL CENTRULUI EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET pentru UNESCO "NICOLAE BĂLCESCU"

Nr.

crt.

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad

profesional

Coeficient de

salarizare la

01.01.2018

Salariul de bază

ia data de

01.01.2018

1

Director general

s

II

8

15200

24

Sef birou

s

II

3

5700

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,