Hotărârea nr. 214/2018

Hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate cu P.9.4/252/24.08.2018 al Direcției Investiții, Serwiciul Management Proiecte;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 - privind regimul finanțărilor nerambursabile

din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă regulamentul cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit, potrivit Legii nr. 350/2005, conform Anexei la prezenta.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 214 /30.08.2018

ANEXA LA HCLS4 NRrW3&..4&.2018


REGULAMENT CADRU

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT POTRIVIT LEGII NR. 350/2005

CAPITOLUL 1 - CADRU LEGISLATIV, SCOP, DEFINIȚII

Art. 1. Cadru legislativ

Legea nr. 350/2005 - privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Scop și definiții:

Art. 2. Prezentul Regulament Cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, alocate pentru activități non-profit potrivit Legii nr. 350/2005 (denumit în continuare „Regulament”) are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, acordate de la bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, pentru activități nonprofit.

Art. 3. în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică;

b)    autoritate finanțatoare - Sectorul 4 al Municipiului București.

c)    beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

d)    cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă;

e)    contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțatoare și beneficiar;

f) finanțare nerambursabilă - alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care șă-cpWîbuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul Sectoruhii^4 Sl^Kîumc^ București;


J '

g)    fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Sectorului 4;

h)    solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care Proiect

CAPITOLUL 2 - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 4. Domeniile pentru care se aplică prezentul Regulament sunt:

a)    tineret;

b)    cultură;

c)    protecția mediului;

d)    învățământ;

e)    sănătate publică;

f)    sport;

g)    religie;

h)    social;

i)    educație civică.

Art. 5. Domeniile de finanțare pentru fiecare an și categoriile de activități pentru care se acordă finanțări nerambursabile vor fi stabilite prin Programul anual, aprobat de către Sectorul 4 al Municipiului București, prin ordonatorul principal de credite.

Art. 6. Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, cu excepția celor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Art. 7. Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial - asociații sau fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele și proiectele de interes public relevante pentru Sectorul 4, inițiate și organizate de către aceștia, în completarea veniturilor proprii.

Art. 8. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părți.

Art. 9. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

Art. 10. Regimul juridic instituit prin prezentul Regulament pentru finanțările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Art. 11. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

Art. 12. Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului, fapt constatat de către comisia de evaluare a proiectelor, ulterior analizei documentației depuse de aplicant.

Art. 13. Pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal.

Art. 14. în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în buget.

Art. 15. în cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu trebuie precizată ordineaimportanței lor pentru beneficiar.


Art. 16. Aceeași activitate urmărind realizarea unui interes local nu poate beneficia d contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare.

CAPITOLUL 3 - PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Art. 17. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt:

a)    libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

b)    eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

c)    transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor

d) pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e)    excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorul 4 al Municipiului București.

f)    neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare;

g)    cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.

CAPITOLUL 4 - PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR

Art. 18. Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat.

Art. 19. Procedura de selecție de proiecte cuprinde următoarele ETAPE:

1. Publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile

Art. 20. Sectorul 4 al Municipiului București stabilește un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile. Fiecare finanțare va fi supusă aprobării Consiliului Local al Sectorului 4.

Art. 21. Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului București. Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, a programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile nu creează Sectorului 4 al Municipiului București obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.

Art. 22. Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor. Prin rectificări bugetare se pot introduce în programul anual noi finanțări nerambursabile, ce vor respecta prevederile art. 21.

2. Publicarea anunțului de participare

Art. 23. Sectorul 4 al Municipiului București va face cunoscută în mod public intenția dQ,a.atribuL de finanțare printr-un anunț de participare care se va publica în Monitorul Oficia^l^&mânifei^Pl Vl-a, într-un cotidian central și pe site-ul propriu al instituției.    ff


-    . .    .    " f

Art. 24. In anunțul de participare va fi menționat faptul că documentația pentru proiectului se afișează pe site-ul instituției.

Art. 25. în anunțul de participare se stabilește data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte care nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării acestuia.

Art. 26. în cazul în care, din motive de urgență respectarea termenului prevăzut la articolul precedent ar cauza prejudicii derulării programelor de interes local ale Sectorului 4 al Municipiului București, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu mai puțin de 15 zile.

Art. 27. Sectorul 4 al Municipiului București are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele clarificări primite cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Art. 28. Sectorul 4 al Municipiului București are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Art. 29. Sectorul 4 al Municipiului București are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și este obligată să comunice în scris tuturor solicitanților orice astfel de completare. Transmiterea comunicării se face cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Art. 30. în anunțul de participare vor fi menționate data și locul deschiderii ofertelor de propuneri proiecte de către Comisia de evaluare.

3. Prezentarea propunerilor de proiecte

Art. 31. Proiectele (documentația de prezentare și elaborare), care trebuie să aibă, în mod obligatoriu, relevanță pentru Sectorul 4, se depun în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic (pe suport fizic - cd sau memory stick) la Registratura Sectorului 4 al Municipiului București, care le va preda Comisiei de evaluare constituite pentru domeniul respectiv.

Art. 32. Documentația de prezentare și elaborare a proiectului se introduce într-un plic sigilat, la care se anexează scrisoarea de înaintare, în care va fi specificat titlul proiectului și domeniul accesat.

Art. 33. Nu vor fi accepte documentațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare. Acestea vor fi retumate solicitantului cu prioritate.

Art. 34. Documentația solicitanților va conține următoarele acte:

•    Cererea de acordare a finanțării, motivată corespunzător, conform Anexei 1;

•    Proiectul propus, în acord cu cerințele solicitate;

•    Declarația entității fără scop lucrativ solicitante,;

•    Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al programului/proiectului -Notă: Solicitantul are obligația de a exprima prețul în lei. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

•    Documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România (se anexează - Statut, Act Constitutiv, alte documente relevante);Dovada că nu are obligații de plată exigibile la bugetul local din anul anterior;

Dovada că nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat; se anexează - Certificat fi«eălȘ\ăIăbiL de la

Administrația Financiară;

în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare 1& dat îl

\CU


xembi


Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale guvernamentale și neguvemamentale, dacă este cazul;

•    CV-ul coordonatorului și al membrilor echipei de proiect;

•    Alte documente/acte doveditoare considerate relevante de către aplicant, în raport cu criteriile specifice de evaluare stabilite în funcție de specificul fiecărui domeniu pentru care se stabilește acordarea de finanțări nerambursabile.

în cazul persoanelor fizice, se anexează și:

•    copii ale actelor de identitate;

•    dovezi privind specializarea/experiența/calificarea/recomandarea în domeniul pentru care se solicit finanțarea.

Art. 35. Acolo unde este cazul, documentele se depun în copie certificată ” Conform cu originalul”, prin aplicarea semnăturii autorizate și a ștampilei solicitantului.

Art. 36. Data limită stabilită de Sectorul 4 pentru depunerea propunerilor de proiecte nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Art. 37. Termenul de depunere a propunerilor de proiecte poate fi prelungit, cu condiția comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiecte, cu cel puțin 6 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toți solicitanții care au primit un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului.

Art. 38. Solicitantul are obligația de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005.

Art. 39. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

4- Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte

Art. 40. Evaluarea proiectelor se face în sistem competitiv, de către comisia de evaluare a finanțărilor nerambursabile, în conformitate cu criteriile de evaluare și punctaj, prevăzute în Caietul de sarcini sau documentația pusă la dispoziția solicitanților;

Art. 41. Membrii comisiei de evaluare a proiectelor finanțărilor nerambursabile sunt numiți prin dispoziție a Primarului Sectorului 4, înainte de data publicării anunțului de participare.

Art. 42. Fiecare membru al comisiei de evaluare va semna o declarație de imparțialitate.

Art. 43. Comisia de evaluare este legal întrunită în prezența majorității simple și orice decizie a acesteia trebuie să întrunească votul majorității simple a membrilor.

Art. 44. Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii.

Art. 45. Comisia de evaluare are următoarele atribuții:

a) stabilirea categoriilor de activități și, în situația în care comisia consideră necesar, a criteriilor specifice pentru fiecare domeniu; criterii specifice ce vor fi făcute publice prin anunțul de participare;

b)    primirea propunerilor de proiecte și, după caz, a altor documente care le însoțesc;

c)    verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către solicitanții de fondurimeraM^r^t^le;

d)    realizarea selecției candidaților, dacă este cazul;    ff

e)    verificarea conformității propunerilor tehnice ale ofertanților cu prevederile doeumenți elaborarea și prezentarea proiectului;

f)    evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanților în conformitate cu criterii^d^âț^bttif^Saeâ/pite

cazul;

g)    verificarea propunerilor financiare prezentate de solicitanți, inclusiv verificarea conformității cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de finanțare nerambursabilă;

h)    elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare și/sau a ofertelor;

i)    stabilirea proiectelor inacceptabile și/sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;

j)    stabilirea ofertelor admisibile;

k)    stabilirea proiectului/proiectelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;

l)    elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei ședințe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape și a raportului procedurii de atribuire.

Art. 46. Comisia de evaluare a propunerilor de proiect, are obligația de a deschide ofertele de propuneri proiecte la data și în locul indicate în anunțul de participare.

Art. 47. Orice solicitant care a depus în mod valabil o propunere de proiect are dreptul de a fi prezent la deschidere.

Art. 48. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o propunere de proiect având ca singură motivație absența de la deschidere a solicitantului - candidat.

Art. 49. Rezultatele selecției se publică pe site-ul Sectorului 4.

5. Verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară

Art. 50. Comisia de evaluare are dreptul să ceară solicitanților prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea.

Art. 51. Nu sunt selecționate proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

a)    solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor; solicitanții furnizează informații eronate în documentele prezentate;

b)    solicitanții au comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

c)    solicitanții fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d)    solicitanții nu prezintă declarația conform Anexei 1;

e)    solicitanții nu respectă documentația pentru prezentarea și elaborarea proiectului sau aceasta este incompletă;

f)    solicitanții au conturile bancare blocate;

g) solicitanții nu au respectat un contract de finanțare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioadă de un an de zile);

h)

i)


j)

k)


solicitanții au prezentat declarații inexacte la sesiunea anterioară;

solicitanții nu au prevăzut în statutul organizației activitatea corespunzătoare domeniuSbi la

care doresc să participe;


11 / \

proiectele nu corespund scopurilor și obiectivelor declarate în program;

proiectele nu sunt relevante pentru sectorul 4 (nu contribuie la rean^e^SiQisiajă^itafi^sau acțiuni de interes public local la nivelul Sectorului 4);

l)    cererile pentru sume reprezintă mai mult de 90% din valoarea proiectului.

m)    proiectul conține propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Sectorul 4 al Municipiului București;

n)    bugetul proiectului nu este fundamentat în mod concludent;

Art. 52. Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câștigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.

6.    Comunicarea rezultatelor

Art. 53. Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare în termen de maximum 5 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, se poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de maximum două zile lucrătoare.

Art. 54. Decizia comisiei de evaluare va fi publicată pe site-ul Primăriei Sector 4.

Art. 55. Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la Sectorul 4 al Municipiului București în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției, prin publicarea pe site-ul primăriei. Contestațiile se depun la Registratura Sectorului 4 al Municipiului București.

Contestațiile se soluționează, prin verificarea tuturor documentelor depuse, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

Art. 56. în vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul Sectorului 4 al municipiului București se înființează prin dispoziție de primar, Comisia de soluționare a contestațiilor, în care nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din Comisiile de evaluare.

Art. 57. Rezultatele vor fi consemnate într-un raport comun, însușit de toți membrii comisiei de soluționare a contestațiilor și propunerea de aprobare/respingere a contestației va fi comunicată în scris solicitanților și Comisiei de evaluare a proiectelor.

Art. 58. Sectorul 4 al Municipiului București va transmite solicitantului declarat câștigător o comunicare privind acceptarea proiectului său, prin care își manifestă acordul de a încheia contractul de finanțare nerambursabilă.

7.    încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă

Art. 59. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de Finanțator prin reprezentantul legal al autorității executive - Primar și Solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, în calitate de solicitant, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor.

8.    Publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă

Art. 60. Sectorul 4 al Municipiului București va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă, nu maijtâ^ffȘ de la data încheierii contractului.


Art. 61. La finalul exercițiului bugetar, Sectorul 4 al Municipiului București întocmește un'rap.on,cp;ț3ț^vii la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, car^ va cuplriridc^rogtpn'iele

finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului.CAPITOLUL 5    - ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII PENTRU

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILA

Art. 62. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, în următoarele cazuri:

-    nici unul dintre Solicitanți nu a îndeplinit condițiile de calificare;

-    au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzătoare, respectiv care:

•    au fost depuse după data limită de depunere a propunerilor de proiecte;

•    nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea proiectului, nu s-au respectat formularele Cererii de finanțare și a Anexelor;

•    conțin date care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi temeinic justificate;

•    conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Sectorul 4 al Municipiului București;

•    prin valoarea inclusă în propunerea financiară a fost depășită suma propusă în Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniul respectiv;

-    circumstanțe excepționale au afectat procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă sau este imposibilă încheierea contractului.

Art. 63. Decizia de anulare nu creează Sectorului 4 al Municipiului București nici un fel de obligație față de participanții la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.

Art. 64. Sectorul 4 al Municipiului București va comunica în scris tuturor participanților la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în cel mult 2 zile lucrătoare de la data anulării, motivul acestei decizii.


CAPITOLUL 6 - DISPOZIȚII FINALE

Art. 65. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local.

Art. 66. Anexa următoare face parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa LA REGULAMENT CADRU PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 4

ALOCATE PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT POTRIVIT LEGII NR. 350/2005

CERERE DE FINANȚARE

A) Aplicantul

L Solicitant:__

Numele complet:

Prescurtarea:

Adresa:

Nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor: Cod fîscal/(CNP-persoana fizica):

Telefon:    Fax:

E-mail:


5. a. Descrierea organizației (5-10 rânduri)

Vă rugăm să oferiți o scurtă descriere a organizației dumneavoastră (obiective, activități etc.)

5. b. Experiența relevantă în domeniu (10 rânduri)

Vă rugăm să menționați unul sau mai multe proiecte ale organizației dumneavoastră pe care le considerați relevante pentru tema proiectului

5.c. Echipa proiectului (coordonatori, resursele umane direct implicate în implementarea proiectului) (5

rânduri)

5.d. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul) (10-15 rânduri):

-    coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site);

-    profilul organizației (scopurile, obiectivele și scurtă descriere a princi

-    persoană de contact;

-    rolul partenerului/partenerilor implicați în proiect (resurse umane, i financiară, în natură etc.).

B) PROiECTULTitlul proiectului:(maxim 10 cuvinte)


J!!.: V'1 x

6. Locul desfășurării proiectului (localitate):

7.    Durata proiectului:    de la................ până la ......................

8.    Rezumatul proiectului (max, 10 rânduri)

Vă rugăm să oferiți o descriere concisă și clară a proiectului dumneavoastră: scop, obiective, activități principale

Relevanța proiectului în raport cu obiectivele și prioritățile specifice programului de finanțare

(prevăzut în anunțul de participare lansat de autoritatea finanțatoare):

DESCRIEREA PROIECTULUI (max, trei pagini punctele 11 -20):

9.    Justificarea și oportunitatea proiectului/Problema identificată

Vă rugăm să explicați contextul, originea proiectului și problema centrală pe care acesta încearcă s-o rezolve.

10.    Scopul și obiectivele proiectului

11.    Grupuri țintă, beneficiari (direcți și indirect!)

12.    Activitățile proiectului (graficul activităților, locul de desfășurare, alte detalii relevante: mijloace, metode, responsabili activități, etc)

13.    Impactul preconizat și rezultatele estimate

14.    Monitorizarea si evaluarea rezultatelor (metodele și resursele folosite pentru colectarea informațiilor; urmărirea resurselor și activităților, menționați modalitățile de multiplicare a rezultatelor)

15.    Promovare și diseminare (indicați modalitățile de promovare ale proiectului și cele de diseminare ale rezultatelor proiectului)

16.    Responsabilitate socială (indicați măsurile prin care proiectul respectă și promovează un comportament responsabil față de mediu și societate - cum sunt aplicate în activitățile prevăzute principii precum: dezvoltare durabilă, echilibrul mediului, transparență, comportament etic, eficacitate economică și incluziune socială)

17.    Identificare riscuri și măsuri de prevenire / diminuare a acestora

18.    Ordinea de prioritate (în cazul în care ați depus mai multe proiecte pentru această sesiune vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dumneavoastră, luând în considerare procedura de aplicare, conform Metodologiei).