Hotărârea nr. 213/2018

Hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul

Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții si al Direcției Economice,

896/24.08.2018;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    art.20, alin.(l), lit?’f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar;

-    Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea imprumuturilor interne si externe pentru investiții;

-    Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

-    art.29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;

-    art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

-    art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-    art. 1166 si următoarele din Codul civil;    _______

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba contractarea si garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei, cu o perioada de tragere si de gratie de pana la 4 ani si o perioada de maturitate de pana la 15 de ani.

Art.2. Contractarea si garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art.l se face pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana din perioada de programare 2014-2020, in valoare maxima de 172.462.911,58 lei, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale si Operațiunea B - Clădiri publice, inclusiv pentru acoperirea integrala a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor prevăzute in Anexa la prezenta.

Art.3. Se imputemiceste Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, sa negocieze si semneze, in numele si pe seama Sectorului 4 al Municipiului București, contractul/contractele de imprumut intern, precum si orice alte modificări si completări convenite de către părțile contractante si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu incheierea si punerea in executare a contractului/contractelor de imprumut intern.

Art.4. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București se asigura integral plata:

a)    serviciul anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile la finanțare din imprumutul menționat la art. 1.

Art.5. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotararea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contactate in valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente flecarei finanțări rambursabile; t) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila.

(2) Datele perevazute la alin.(l) se actualizeaza in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6. (1) Garantarea împrumutului/ împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plata a ratelor, a dobânzilor si a

comisioanelor si altor cheltuieli ocazionate si/sau referitoare la acest imprun


aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspund României si acesta va fi plătit din bugetele locale sau/si din împrumuturi pentru r

publice locale.

(3) Se Împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București sa semneze in numele si pentru Sectorul 4 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a imprumutului/imprumuturilor si sa semneze in numele Sectorului 4 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării si derulării finantarii/finantarilor rambursabile interne.

Art.7. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica și Direcția Investirii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local si se aduce la cunoștința publica prin publicarea in Monitorul Oficial al României, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 213 /30.08.2018

{. Anexa

la HCLS 4 nr.    2018


LEI-

Nr.

crt.

Proiecte depuse in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Total

nerambursabil

Total

contribuție

proprie

Total proiect

BLOCURI DE LOCUINȚE - 91 blocuri de locuințe, aproximativ 8000 apartamente, peste 25.000 cetateni beneficiari ai reabilitării

132.698.634,48

94.723.363,30

227.421.997,78

1

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 1

12.236.633,37

8.374.620,01

20.611.253,38

2

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 2

8.845.489,76

6.018.381,71

14.863.871,47

3

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 4

7.738.963,79

5.304.946,32

13.043.910,11

4

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 8

11.324.192,69

7.881.324,09

19.205.516,78

5

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 3

8.720.341,48

5.917.049,26

14.637.390,74

6

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 6

13.632.548,95

12.397.995,14

26.030.544,09

7

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 5

12.778.680,37

9.017.811,17

21.796.491,54

8

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 10

13.320.247,83

9.024.221,03

22.344.468,86

9

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al

Municipiului București - CPE 7

19.767.570,71

13.725.942,09

33.493.512,80

10

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 9

18.703.261,10

13.212.298,72

31.915.559,82

11

Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 11

5.630.704,43

3.848.773,76

9.479.478,19

UNI'

TATI DE INVAT AMANT

39.764.277,10

847.799,53

40.612.076,63

12

Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190

14.845.972,37

302.979,03

15.148.951,40

13

Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu in bdul. Metalurgiei nr. 89

24.918.304,73

544.820,50

25.463.125,23

TOTAL

172.467.911,58^

95.571.162,83

268.034.074,41PREȘEDINT Cosmin - Con