Hotărârea nr. 212/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" pentru finanţarea şi realizarea în comun a lucrărilor de interes public local ”Amenajare parcare Bagdasar-Arseni"


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local "Amenajare parcare Bagdasar-Arseni"

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P. 897/ 24.08.2018 al Direcției Investiții, Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, republicată cu modificările si completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit. q) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local "Amenajare parcare Bagdasar-Arseni".

Art.2. Se aprobă modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", conform Anexei la prezenta.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.

Nr. 212 /30.08.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


ANEXA

la HCLS 4 nrf&3./.??.\..?^.2018

MODEL

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE

încheiat astăzi..............

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.    Sectorul 4 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 4, cu sediul în Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4, reprezentată prin PRIMAR - Daniel BĂLUȚĂ, în calitate de asociat Participant

Și

2.    Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", cu sediul în Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4,

București, Telefon: +4021 334 30 25, Fax: +4021 334 73 50, Email: directie@bagdasar-arseni.ro, reprezentată prin .......în calitate de asociat Administrator,

au convenit încheierea prezentului contract de asociere, în temeiul art. 1949 și urm. Noul Cod Civil, în următoarele condiții:

Art.l Dispoziții generale

1.1    Prezentul contract este guvernat de dispozițiile Codului civil.

1.2    Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori.

1.3    Asocierea este constituită pe baza libertății de voință a părților exprimată în prezentul contract și este guvernată de următoarele principii:

-    principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (între asociați există un raport obligațional intern, fără reflectare externă);

-    principiul reciprocității asistenței manageriale;

-    prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației.

Art. 2 Obiectul asocierii și sediul asociației

2.1.    Asocierea în participație constituită prin prezentul contract are ca scop finanțarea și realizarea în comun a unor lucrări de interes public local în cadrul obiectivului de investiții: ”Amenajare parcare Bagdasar-Arseni"

2.2.    Sediul Asociației se stabilește la sediul asociatului partener, respectiv în Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4 și va putea fi schimbat doar cu acordul asociaților.

Art.3 Durata asocierii

3.1.    Asocierea constituită în baza prezentului contract va avea o durată de 10 ani, dar nu mai mică decât durata amortizării investiției.

3.2.    Durata contractului de asociere poate fi prelungită, în scris, cu acordul părților.

Art.4 Aportul părților

4.1.    Asociatul Participant, pentru realizarea activităților economice ce formează o^iOujT^^^trtului contract, va asigura finanțarea obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Bagda^AÂrseni’1

4.2.    Asociatul Administrator, pentru realizarea activităților economice dl formC^a^obiectui

prezentului contract, va pune la dispoziție terenul necesar realizării obiectivului de investiții^pe toată durata asocierii.    U__A few /    «.!

4.3. Asupra bunurilor și a valorilor care reprezintă contribuția la realizarea asocierii ce face obiectul prezentului contract, asociații își păstrează dreptul de proprietate.

Art. 5 Drepturile și obligațiile părților

5.1 Obligațiile Asociatului partener, Sectorul 4 al Municipiului București:

(a)    să contribuie și să acționeze ca asociat partener al proiectului.

(b)    să asigure elaboarea și desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor necesare realizării obiectivului prezentului protocol;

(c)    să obțină avizele și autorizațiile necesare de construire a obiectivului prevăzut;

(d)    să obțină avizele necesare punerii in funcțiune a obiectivului, daca este cazul;

(e)    să asigure finanțarea investiției;

(f)    să asigure administrarea și întreținerea obiectivului de investiții

5.2 Obligațiile Asociatului Administrator

(a)    să acționeze ca partener principal și manager al proiectului.

(b)    să pună la dispoziție, terenul necesar pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul protocolului, în cadrul obiectivului de investiții: ”Amenajare parcare Bagdasar Arseni” fără a fi afectat de sarcini sau orice alte obligații față de terți;

(c)    să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a protocolului prin reprezentanți desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de oricare dintre cei trei parteneri.

(d)    să obțină în timp util acordurile necesare în vederea autorizării lucrărilor investiției;

Art.6 Raporturi juridice și contribuția la asociere

6.1    Drepturile ce revin părților cu privire la rezultatul investiției, devin drepturi ale asociației după terminarea lucrărilor.

6.2    Pe durata asocierii, părțile colaborează în vederea administrării bunurilor.

Art.7 REPARTIZAREA BENEFICIILOR

7.1.    Repartizarea beneficiilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați, în cadrul prezentului contract de asociere, se va efectua până la amortizarea investiției, după scăderea costurilor aferente administrării și întreținerii, astfel:

a)    asociatul partener SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 50%.

b)    asociatul administrator Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", - 50%.

Art.8 Răspunderea asociaților

8.1    Față de terți va răspunde asociatul care contractează singur drepturi și obligații prin actele încheiate cu aceștia.

8.2    Dacă asociații contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câștigă drepturi și devin obligați solidar față de terți.

A

Art.9. încetarea contrcatului

9.1.    Asocierea în participație își încetează activitatea ca urmare a:

â) hotărârii comune a membrilor asociați;

b)    expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;

c)    neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate și a altor clauze ale contractului de asociație;


d)    hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

e)    alte cauze prevăzute de lege.

9.2.    Prezentul contract de asociere în participație nu poate fi denunțat în mod uni partea care îl denunță fiind obligată la daune-interese.

Art.10 Forța majoră

10.1.    Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

10.2.    Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

10.3.    Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 11. Conducerea și administrarea.

11.1    Prezentul contract constituie legea părților.

11.2    Toate actele, documentele, comunicatele etc., privind prezenta asociere, pe toată durata acesteia, vor fi arhivate la sediul asociatului administrator, acesta având obligația de a le pune la dispoziția asociatului participant, la cererea acestuia.

11.3    Asocierea va fi condusă și administrată de reprezentanții desemnați ai părților asocierii în Consiliu, care se vor întruni o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la inițiativa uneia din părți.

11.4    Consiliul este alcătuit din membrii desemnați de către asociati.

A    ’    ’

11.5    In vederea conducerii și administrării societății se va deschide cont la Trezorerie, pentru derularea operațiunilor specifice acestui contract.

Art.12 Soluționarea litigiilor

12.1. în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată competente.

Art. 13. Clauze finale

13.1    Toate lucrările de contabilitate, financiare și casierie generală vor fi efectuate prin grija asociatului administrator. Controlul financiar va fi exercitat de către părțile asociate. Evidența contabilă a asociației va fi efectuată de asociatul administrator.

13.2    Bilanțul se va încheia la 31 decembrie al fiecărui an.

13.3    Personalul care lucrează pentru asociație va fi desemnat de cele două părți.

13.4    La încetarea contractului, împărțirea rezultatelor lichidării se face proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat. Asociații vor numi câte doi lichidatori pentru fiecare parte în termen de 10 zile de la apariția clauzelor de lichidare. Lichidarea asociației se face pe baza bilanțului de lichidare, aprobat de organelle de conducere ale asociaților. La lichidare asociații își recuperează fizic activele și obiectivele de inventar cu care au contribuit la asociație. Sumele obținute în urma lichidării vor fi distribuite în următoarea ordine:

1.    - plata cheltuielilor de lichidare;

2.    - plata datoriilor asociației către terți și o rezervă pentru orice altă obligație viitoare posibilă;

3. - plata către asociati a contribuțiilor lor cu capital, a datoriilor indexate și a altor cheltuieli făcute de fiecare parte pentru asociație;


13.5.    Părțile pot să modifice clauzele contractului prin act adițional, încheiat în seri


13.6.    Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere v anterioară sau ulterioară încheierii lui.

14. Clauze privind confidențialitatea

14.1    - (1) Părțile se angajează în mod expres să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor prezentului contract pe toată durata contractului și după încetarea contractului, asupra tuturor datelor/ informațiilor/documentelor care le sunt încredințate și/sau asupra tuturor detaliilor referitoare la activitatea celeilalte părți, indiferent de modul în care le-au fost aduse la cunoștință și/sau le-au fost transmise de către cealaltă parte, inclusiv în cursul discuțiilor/întâlnirilor necesare pentru încheierea/ îndeplinirea prezentului contract.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), achizitorul are dreptul de a face publice datele/informațiile/ documentele realizate de către prestator în urma finalizării prezentului contract prin aplicarea prevederilor legale referitoare la liberul acces la informațiile de interes public și/sau privind soluționarea petițiilor, ori prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în măsura în care o atare acțiune este necesară realizării activității achizitorului, dar numai cu condiția păstrării confidențialității asupra datelor de identificare a prestatorului.

14.2    - Nu se consideră încălcare a clauzei de confidențialitate prevăzută la art. 14.1 dezvăluirea datelor/informațiilor/documentelor, în cazurile în care acestea:

a)    erau cunoscute de către o parte înainte de a fi primite de la cealaltă parte sau erau de circulație publică la data dezvăluirii lor;

b)    au fost dezvăluite de către o parte după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;

c)    au fost dezvăluite de către prestator terțelor persoane, cum ar fi angajații/colaboratorii acestuia, a căror implicare este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract.

d)    au fost dezvăluite ca urmare a unei obligații legale care trebuia îndeplinită. Prevederile art. 14.1 alin.(2) rămân aplicabile.

15.    Protecția datelor cu caracter personal

15.1. Protecția datelor cu caracter personal se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

15.2 în cazul în care pe parcursul derulării contractului și pentru îndeplinirea acestuia, Prestatorul a colectat, folosit, transferat, stocat sau procesat informații furnizate de către achizitor, care pot fi atribuite unor persoane fizice după cum sunt definite de legea aplicabilă, Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile tehnice, organizaționale și personale pentru a proteja aceste date cu caracter personal, în conformitate cu legile aplicabile și regulamentele profesionale.

16.    Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi........................., data

semnării lui.

ASOCIAT PARTENER

Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar Arsenie”


ASOCIAT ADMINISTRATOR

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI I

PRIMAR


președiniVde

Cosmin Constantin