Hotărârea nr. 211/2018

Hotărâre privind respingerea trecerii temporare a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea trecerii temporare a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 4580/24.08.2018, întocmit de către Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 287/2009, Codul civil, republicată cu modificările si completările ulterioare;

H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor:

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 52/23.03.2018 privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin (2) lit. o) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea derulării unor lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ALAU


C ontrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 211 /30.08.2018