Hotărârea nr. 210/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/5771/24.08.2018 al Direcției Economice;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003.

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările si completările

ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 752.420 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

-    Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018

j'.S.


-    Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018;

r. 1.3; - Bugetul local detaliat pe cheltuieli autofinanțare pe anuinOf S;^


-    Anexa nr.

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:


- Anexa 2.

- 49.02

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

-Anexa 3.1

-cap.51.02.01.03

-Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

- Anexa 4.

- capitol bugetar 61.02

-Anexa 4.1

- cap.61.02.03.04

- Anexa 5.

- capitol bugetar 65.02

-Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

-Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

- Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

- Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

- Anexa 5.5

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

-Anexa 5.8

- cap.65.02.04.02

- Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

-Anexa 5.10

- cap.65.02.07.04

- Anexa 6

- capitol bugetar 66.02

- Anexa 6.1

- cap.66.02.06.03

- Anexa 6.2

- cap.66.02.50.50

- Anexa 7.

- capitol bugetar 67.02

-Anexa 7.1

- cap.67.02.03.30

- Anexa 7.2

- cap.67.02.05.03

- Anexa 8.

- capitol bugetar 68.02

-Anexa 8.1

- cap.68.02.

- Anexa 8.2

- cap.68.02.04.

- Anexa 8.3

- cap.68.02.05.02

- Anexa 8.4

- cap.68.02.06.01

- Anexa 8.5

- cap.68.02.11.

- Anexa 8.6

- cap.68.02.15.

- Anexa 8.7

- cap.68.02.50.50


-    Buget local

-    Autorități publice si acțiuni externe

-    D.G.I.T.L.


-    Primăria sector 4 autoritati executive

-    Ordine publică și siguranță națională

-    Poliția Locală

-    învățământ

-    PS4 - învățământ preșcolar

-    DAUI - învățământ preșcolar

-    PS4- învățământ primar

-    DAUI - învățământ primar

-    PS4 - învățământ secundar inferior

-    DAUI - învățământ secundar inferior

-    PS4- învățământ secundar superior

-    DAUI - învățământ secundar superior

-    PS4 - învățământ special

-    DAUI - învățământ special


-    Sănătate

-    Unitati Medico Sociale

-    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

-    Cultură recreere și religie

-    Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială

-    Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

-    Asistență socială în caz de invaliditate

-    Copii

-    Creșe

-    Ajutor social

-    Alte cheltuieli în domeniuAnexa 9.    -    capitol bugetar 70.02

Anexa 9.1    -    cap.70.02.03.30

Anexa 10.    -    capitol bugetar 74.02

Anexa 10.1 - cap.74.02.05.01 Anexa 11.    -    capitol bugetar 84.02

Anexa 11.1 - cap.84.02.03.03 Anexa 11.2 - cap.84.02.50 Anexa 12.    -    cap.65.10.03.02

-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

-    Protecția mediului

-    Salubritate

-    Transporturi

-    Străzi

-    Direcția Mobilitate Urbana

-    DAUI - învățământ primar

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    Anexa nr. 13. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

-    Anexa nr. 14; 14.1. „Lista de investiții Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale;

-    Anexa nr. 15,15.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Asistența Socială”;

-    Anexa nr. 16; 16.1, „Lista de investiții a Direcției Administrare Unități de Invațamant”;

-    Anexa nr. 17, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 18, „Lista obiectivelor de investirii multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.08.2018.

Nr. 210/30.08.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

3