Hotărârea nr. 209/2018

Hotărâre privind Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Adm inistrativ-Terito riale a Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4 București:

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgență nr. P 11.6/ 86 /11.07.2018;

Ținând cont de reglementările cuprinse în:

-    art. 13, lit. "b" din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 14, lit. "b" din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007;

în temeiul art.45 alin.(l), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4 conform Anexei, care face parte integrală din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Compartimentul Situații de Urgență vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018


-Constantin BARBĂLĂU


Contrasemnează SecretanjJISectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 209/25.07.2018


ORGANIZAREA APĂRĂRII

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SECTORULUI 4

ÎNTOCMIT


jr. Iuliana Lăcrămioara SÂRGHE CIOBANU


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


HKA «te M»mbnj ol Fsderaflei CSQ


*APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SECTORULUI 4

1. Scopul și domeniul de aplicare

Prezenta hotărâre are ca scop reglementarea organizării apărării împotriva incendiilor pe teritoriul Sectorului 4 București.

Apărarea împotriva incendiilor, a vieții oamenilor și a bunurilor materiale, constituie o problemă de interes public, cu caracter permanent, la care trebuie să participe, în condițiile legii, autoritățile administrației publice locale precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul Sectorului 4 București.

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.

Pentru limitarea propagării și stingerea incendiilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora, consiliul local și persoanele juridice au obligația să colaboreze între ele, contribuind cu forțe și mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăți.

2. Conținutul organizării activității de apărare împotriva incendiilor

Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:


a)    stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b)    elaborarea, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziții, brotărâri asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; (Io

c)    elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

d)    organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;

e)    planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

f)    analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor;

g)    elaborarea de programe de optimizare a activității de apărare împotriva incendiilor;

h)    îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;

i)    realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

j)    asigurarea funcționării la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

k)    planificarea intervenției salariaților, a populației și a forțelor specializate, în caz de incendiu;

l)    analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinând, precum și a unor măsuri conforme cu realitatea;

m)    reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții;

n)    asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fișele de instruire.

3. Structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor

în cadrul autorităților administrației publice locale, consiliului local al sectorului, al instituțiilor publice și al operatorilor economici, în funcție de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:

a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus dintr-un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;


c) servicii profesioniste/private pentru situații de urgență.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, operatorii economici care nu au obligația, prin lege, să angajeze cel puțin un

atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească și atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condițiile legii.

La nivelul sectorului, cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor se desemnează de consiliul local.

Activitățile de prevenire a incendiilor se pot desfășura și de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciilor private pentru situații de urgență, pe baza regulamentului de organizare și funcționare a serviciului.

Atribuțiile structurilor prevăzute anterior se stabilesc și se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligaților legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului instituției, respectiv autorităților administrației publice.

Pentru celelalte categorii de salariați atribuțiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fișele posturilor.

Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică Sectorului 4 București

este

4. Actele de autoritate, documente specifice și evidențe privind apărarea împotriva incendiilor

a) Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:

•    decizia de aprobare a planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent Sectorului 4 București;

•    hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în Sectorul 4 București;

•    reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

•    dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;

•    raportul semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

•    măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor;


•    dispoziția de numire a inspectorului de protecție civilă;

• dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.

b) Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt:

•    planul de analiză și acoperire a riscurilor;

•    fișa localității, la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București - Ilfov, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fișa localității se trimite la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov;

•    raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, întocmit anual, îa o dată anterioară definitivării bugetului local.

c) Documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor la unitățile administrativ teritoriale, conform art 16 din O.M.A.I. 163/2007, trebuie să cuprindă cel puțin:

•    planul de analiză și acoperire a riscurilor;

•    fișa localității, la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București - Ilfov;

•    avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, obținute pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

•    lista operatorilor economici/instituțiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea obiectului de activitate al acestora și a numărului și termenului de valabilitate ale contractului/convenției;

•    registrele pentru evidența permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miriștilor;

•    fișele de instruire, conform reglementărilor specifice;

•    evidența exercițiilor de intervenție, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

•    rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente;

•    programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

d) Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de adminfifratorul operatorului economic/conducătorul instituției sunt:


•    dispoziția privind stabilirea modului de organizare și a responș apărarea împotriva incendiilor;

• instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de

muncă;


•    dispoziția privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;

•    dispoziția privind organizarea instruirii personalului;

•    dispoziția de sistare a lucrărilor de construcții/oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor/amenajarilor, în cazul anulării avizului/autorizației de securitate la incendiu;

•    regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice produselor sale;

•    convențiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile/antrepriză;

•    dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;

•    măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

5. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor Ia locul de muncă

a) Prin loc de muncă, în înțelesul prevederilor prezentelor norme generale, se înțelege;

• secție, sector, hală/atelier de producție, filială, punct de lucru și altele asemenea;

•    depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

•    atelier de întreținere, reparații, confecționare, prestări de servicii, proiectare și altele asemenea;

•    utilaj, echipament, instalație tehnologică, sistem, stație, depozit de distribuție

carburanți pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;

•    laborator;

• magazin, raion sau stand de vânzare;


•    sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferințe, de sport, cern cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări și altele asemenea;

•    unitate de alimentație publică, discotecă, club, sală de jocuri ele asemenea;

•    clădire sau spațiu amenajat în clădire, având destinația de îngrijire a sănătății; spital, policlinică, cabinet medical, secție medicală, farmacie și altele asemenea;

•    construcție pentru cazare

•    compartiment, sector, departament administrativ funcțional, construcție pentru birouri, cu destinație financiar-bancară;

•    bibliotecă, arhivă;

•    clădire sau spații amenajate în clădiri, având ca destinație învățământul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost;

•    lăcaș de cult, spațiu destinat vieții monahale;

•    clădire și/sau spațiu având destinația de gară, autogara, aerogara și stație de metrou;

•    fermă zootehnică sau agricolă;

•    punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră;

•    amenajare temporară, în spațiu închis sau în aer liber.

b)    Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:

•    prevenirea incendiilor, prin luarea în evidență a materialelor și dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea și a mijloacelor care le pot genera, precum și prin stabilirea și aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

•    organizarea intervenției de stingere a incendiilor ;

•    afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor;

•    organizarea salvării utilizatorilor și a evacuării bunurilor, prin întocmirea și

afișarea planurilor de protecție specifice și prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

•    elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfășurarea propriu-zisă și verificarea efectuării acesteia;

•    marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare.

c)    La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:


•    prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;

•    gestionarea materialelor și a deșeurilor combustibile susceptibile a respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

•    dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentația tehnică de proiectare;

•    verificarea spațiilor la terminarea programului de lucru;

•    menținerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalații, echipamente și utilaje tehnologice.

d) Organizarea intervenției de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde;

•    stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare și de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, a conducătorului locului de muncă, proprietarului / patronului / administratorului, precum și a specialiștilor și a altor forțe stabilite să participe la stingerea incendiilor;

•    stabilirea sistemelor, instalațiilor și a dispozitivelor de limitare a propagării și de stingere a incendiilor, a stingătoarelor și a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare și de protecție a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

•    stabilirea componenței echipelor care trebuie să asigure salvarea și evacuarea persoanelor /bunurilor, pe schimburi de lucru și în afara programului;

•    organizarea efectivă a intervenției, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcțiune mijloacele tehnice din dotare de stingere și de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operațiuni la instalațiile utilitare și, după caz, la echipamente și utilaje tehnologice.

Datele privind organizarea activității de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la lit. d) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, și se afișează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puțin afectat în caz de incendiu. Datele se completează de conducătorul locului de munca și se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuții de apărare împotriva incendiilor.

Structura-cadru a formularului cu organizarea activității de stingere a incendiilor la locul de muncă este prezentată în anexa nr.l la O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (publicat în M.O. nr. 216 din 29.03.2007, partea I), aceasta putând fi completată, după caz, și cu alte date și informații.

e) Intervenția la locul de muncă presupune:


• alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor specifice, anunțarea incendiului la forțele de intervenție ;    #


• salvarea rapidă și în siguranță a personalului, conform planurilor stabilitei^

•    întreruperea alimentării cu energie electrică și efectuarea altor intervenții specifice la instalații și utilaje de către persoanele anume desemnate;

•    acționarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare;

•    evacuarea bunurilor periclitate de incendiu și protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenției;

•    protecția personalului de intervenție împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;

•    verificarea amănunțită a locurilor în care se poate propaga incendiul și unde pot apărea focare noi, acționându-se pentru stingerea acestora.

Pentru efectuarea acestor operațiuni nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum și în afara programului de lucru, în zilele de repaus și sărbători legale. Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situații, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

Planurile de protecție împotriva incendiilor sunt:

a.    planul de evacuare a persoanelor;

b.    planul de intervenție.

Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta și se întocmesc astfel:

a.    pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

b.    pe încăperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;

c.    pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a ușilor.

Planul de evacuare se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare.

Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare incendiilor: stingătoare, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilo de refugiu, încăperi speciale, terase.


Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (publicat în M.O. nr, 216 din 29.03.2007, partea I).

Planurile de intervenție se întocmesc pentru asigurarea desfășurării în condiții de operativitate și eficiență a operațiunilor de intervenție în situații de urgență, potrivit legii.

Planul de intervenție se avizează de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București -Ilfov. Modelul planului-cadru de intervenție este prezentat în anexa nr. 3 la O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (publicat în M.O. nr. 216 din 29.03.2007, partea I).

Planurile de protecție împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcție de condițiile reale.

6. Planificarea și executarea de controale proprii periodice

Controlul propriu al respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de:

a)    structurile cu atribuții de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/instituției/ autorității de stat pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic,

b)    personalul din compartimentul pentru situații de urgență;

Controlul efectuat de structurile stabilite la lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

• propuneri de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.

Constatările, măsurile și deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoștință, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

în baza concluziilor rezultate din controalele autorității de stat sau din controalele proprii, conducătorul instituției este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

La instituțiile din subordinea Consiliului Local, controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor se va efectua conform planificării anuale de către membrii Compartimentului Situații de Urgență. în urma controlului se va încheia o nota de constatare, în două exemplare: una va rămâne la constatator, iar cealaltă va fi înmânată persoanei cu atribuții de conducere.


informare


La sfârșitul fiecărui semestru, se va prezenta primarului localității, centraliz; privind deficiențele și neregulile privind asigurarea apărării împotriva incendiilor interes local.

7. Analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor

Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfășurată de operatorul economic, instituție sau organul administrației locale se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum și cu prilejul finalizării controalelor și după producerea unor incendii.

Analiza se desfășoară pe baza de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Raportul de analiză conține următoarele:

a)    implementarea noilor prevederi legale;

b)    stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;

c)    deficientele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d)    concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului;

e)    relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor;

f)    asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

g)    eficienta activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

h)    propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității.

Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunoștință persoanelor interesate.

La analiza participă în mod obligatoriu, după caz, primarul, administratorul operatorului economic, conducătorul instituției publice.

8. Asigurarea funcționării Ia parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care sunt echipate și dotate construcțiile, instalațiile și amenajările, se amplasează și/sau se depozitează, conform documentațiilor tehnice de execuție și reglementărilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenți corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.


La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care personalul de pe locurile de munca și/sau de forțele de intervenție, în caz de i vedere si următoarele cerințe:

a)    locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile și la distanțe optime fată de focarele cele mai probabile;

b)    înălțimea de montare să fie accesibilă;

c)    sa fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și ale standardelor specifice.

Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea și lizibilitatea marcajelor.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care se echipează și se dotează construcțiile, instalațiile tehnologice și amenajările, se întrețin permanent în stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficientei necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.

Dotarea operatorilor economici, a instituțiilor și localităților cu autospeciale și cu alte mijloace mobile de intervenție la incendii se face pe baza reglementărilor și a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, respectându-se prevederile legale.

Scoaterea din funcțiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcționării acestora în condiții de eficientă este strict interzisă.

Controlul stării de funcționare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, precum și în instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanți și/sau de producători/fumizori

Persoanele fizice și juridice care efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens, în condițiile legii.

Pe perioadele de oprire a funcționării sistemelor, instalațiilor, aparatelor și dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare și stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/utilizatorii trebuie să asigure măsuri tehnice și organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum și de acțiune în caz de necesitate.

Substanțele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind menținerea calităților în timp, conform reglementărilor specifice și precizărilor producătorului/ furnizorului.

Proprietarul/utilizatorul construcțiilor, instalațiilor tehnologice și amenajărilor |rehuie^ă asigure existenta unui registru de control al instalațiilor de semnalizare, alarmare, alepfai^ixix±x,^^ și stingere a incendiilor, în care se consemnează toate datele relevante privind:    ff    *

a) executarea controalelor stării de funcționare, a operațiunilor de verificâV^,^țrcfm|fe șj reparații;

b)    executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc.;

c)    producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declanșări intempestive etc., cu menționarea cauzelor care le-au determinat.

Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora și locul producerii evenimentului.

Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor publice au obligația să demonstreze organelor de control respectarea prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

A

9. îndeplinirea criteriilor privind securitatea la incendiu

începerea lucrărilor de execuție la construcții și instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente, precum și punerea în funcțiune a acestora se fac numai după obținerea avizului sau a autorizației de securitate la incendiu, după caz.

Obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor de securitate la incendiu revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției.

Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se eliberează de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condițiile prevăzute de normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu.

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt aprobate prin H.G.R. nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu (publicat în M.O. nr. nr. 628 din 16 august 2016, partea I).

10. Analiza incendiilor produse

în cazul producerii unor incendii la operatorii economici sau instituțiile de pe teritoriul, sectorului, conducerile acestora vor analiza cu întreg personalul propriu cauzele care/ izbucnirea acestora, condițiile favorizatoare și consecințele acestora, luându-se cu această o< măsuri în vederea preîntâmpinării unor astfel de evenimente.


11. Asigurarea formularelor tipizate

Pentru buna desfășurare a activității de apărare împotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor publice, vor lua măsuri de asigurare a formularelor tipizate necesare, cum sunt permisele de lucru cu foc, fișele de instruire, registrele instalațiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor, etc.

13