Hotărârea nr. 207/2018

Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive

Consiliul Local al Sectorului 4,

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al nr. P.9.4/190/18.07.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 679/19.12.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal;

Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Federația Română de Fotbal și Sectorul 4 al Municipiului București cunr. 57331/23.10.2017

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit. q) și art. 115 alin. (1), lit.

b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă parteneriatul dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive.

Art.2. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat ce urmează a se încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal, conform Anexei la prezenta.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze Acordul de parteneriat încheiat cu Federația Română de Fotbal, actele adiționale la acord precum și orice altă operațiune ce rezultă din obiectul parteneriatului.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018


/Contrasemnează —/SecretarulȘectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 207/25.07.2018

ACORD DE PARTENERIAT


ANEXA LA HCLS4


Având în vedere:

a)    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 679/19.12.2017 privind împuternicirea

Consiliului Local al Sectorului 4 București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal;

b)    Protocolul de colaborare încheiat între FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL și SECTORUL 4

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu nr. 57331/23.10.2017;

c)    Intenția și aspirațiile comune ale părților, promovarea sportului în masă ca factor determinant în dezvoltarea și modernizarea societății,

I. Părțile:

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, cu sediul în București, str.Sergent Șerbănică Vasile nr. 12, sector 2 București, reprezentată legal prin domnul Răzvan BURLEANU, Președinte

și

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, Etaj 1, Sector 4,Jelefon: 021.335.92.30; fax: 021.337.07.90Sector 4, CF 4316422, reprezentat prin Primar DANIEL BĂLUȚĂ,

numite în continuare „Parteneri/Partener”, de comun acord, au stabilit următoarele:

II. Obiectul acordului:

Stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc în scopul realizării și finanțării în comun a unor proiecte zonale ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive.

III. Activități specifice ale partenerilor

3.1.    Finanțarea în comun a unor proiecte comune zonale ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive și combaterea infracționalității prin fotbal;

3.2.    Organizarea de seminare, conferințe de specialitate, simpozioane pe teme actuale de interes comun;

3.3.    Organizarea de vizite și programe de studii în scopul promovării reciproce în rândul partenerilor celor două părți;

3.4.    Schimburi de experiență, transfer de know-how și sprijin reciproc în elaborarea de politici în domeniile de interes comun;

3.5.    Derularea în comun a unor campanii de voluntariat și strategii de practică;


3.6.    Proiectele comune zonale, regionale și naționale, având teme și obiecti domeniile de interes comun;

IV. Durata acordului:

Prezentul acord este valabil pe toată durata desfășurării în comun a activităților prevăzute la cap. 3.

V.    Drepturi și obligații specifice ale partenerilor

5.1.    Să contribuie, să finanțeze și să acționeze cu bună credință și transparență pentru realizarea și finalizarea activităților comune.

5.2.    Să mențină o legătură permanentă prin reprezentanți desemnați, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de oricare din parteneri.

5.3 Toate bunurile și drepturile ce iau naștere în urma derulării investițiilor, devin drepturi/bunuri proprietate publică, fără nicio obligație de plată din partea Sectorului 4 sau Primăriei Municipiului București.

5.4. La finalizarea obiectivelor de investiții, Federația Română de Fotbal împreună cu afiliații săi au dreptul să utilizeze terenul/spațiul, conform unui grafic (orar) convenit de parteneri, fără nicio obligație de plată. Afiliați vor putea beneficia de acest drept doar cu acordul scris al Federației Române de Fotbal.

VI.    Finanțarea activităților:

6.1. Finanțarea activităților se va face în baza unei fișe de proiect, care va cuprinde capitolele bugetare specifice și responsabilitatea fiecărui partener în implementarea proiectului. Finanțarea poate fi susținută fie din bugetele proprii, fie din alte surse de finanțare legal constituite, prin programele naționale și/sau, internaționale de dezvoltare. Fișele de proiect se vor constitui acte adiționale la prezentul acord.

VII.    încetarea acordului Prezentul acord poate înceta ca urmare a:

a)    expirarea duratei pentru care s-a încheiat;

b)    hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

c)    finalizarea proiectelor comune;

d)    denunțare unilaterală transmisă în scris cu minim 30 de zile, indiferent de motivele denunțării;

VIII. Dispoziții finale

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părților, în scris.

Eventualele litigii în aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă. în cazul nesoluționării amiabile, partenerii vor putea apela la instanțele judecătorești competente.

Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare originale

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL


pnn


prin

PRIMAR,


REPREZENTANT LEGAL
2