Hotărârea nr. 206/2018

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3

de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/824/17.07.2018; în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de H.C.L. S4 nr.238/13.09.2017 și H.C.L. S4 nr.288/24.10.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4, prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

* Cosniin^CoriWantin BĂRBĂLĂUContrasemnează /Secretarul Sectorului 4DianaA’ncâARTENE

Nr. 206/25.07.2018

ANEXA NR 1 LA HCLS4 nr.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

:£©ELs$


"CREȘTEREA PERFORMANTEl/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCU LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 2A, bdul Alexandru Obregia, nr. 2A bis, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

4381,807

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

3675,242

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,35419

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02554

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02072

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00481

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00418

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,39447

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,38546

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00481

mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M):4381,807/3675,242 Anul I:

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni(din oare 3 -schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:84

Au_iocuinte=5983,25 mp

Au_bioc=8204,70 mp

Ad=12017,21 mp

Ac=1021,72 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

107,05 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1424262,40 kwh/an in tone echivalent petrol 0,0003195 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:    276,421 CO2/an.

ANEXA NR. 2 LA HCLS4 nr.

INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Uioara nr. 3, bl. M2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru Încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj (C + M):


8,394,256.40 lei,


7,388,656.16 lei


INVESTIȚIA SPECIFICA:


293.58 Iei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 8,394,256.40 / 7,388,656.16 lei

AnulI: 8,394,256.40 / 7,388,656.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 280

Au_bioc=25167.24mp;

Anul construirii: 1975 Regim de inaltime: S+P+10


Pag 1 din 1