Hotărârea nr. 205/2018

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală și Direcției Investiții nr. P.18/2459/16.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică punctul 4 din Anexa la HCL Sector 4 nr. 378/28.12.2017, care va avea următorul cuprins:

Nr.

Crt.

Denumire obiectiv

Valoare C+M Inclusiv TVA -lei-

Valoare totală investiție inclusiv TVA -lei-

4

Modernizarea fântânii arteziene, intersecția străzilor NițuVasile - Emil Racoviță - Alexandru Obregia,

precum și reamenajarea spațiilor verzi adiacente

1.243.319,16

1.361.594,03

Art. II Celelalte prevederi ale HCL S4 nr. 378/28,12.2017 rămân neschi


Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții, Direcția Economică și Direcția Gospodărire Locală vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018

Nr. 205 /25.07.2018


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CABINET SECRETAR* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1,

sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Serviciul Tehnic Consiliul Local Nr.P.7/ $5/1 £1- &¥>

NOTĂ

privind îndreptarea erorilor materiale la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 205/25.07.2018, pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Din analiza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 205/25.07.2018, pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12,2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, am constatat următoarea eroare materială:

- La Art. I și Art.II a fost redactat din eroare „...HCL Sector 4 nr. 378/28.12.2018...”,

corect este „...HCL Sector 4 nr. 378/28.12.2017...”