Hotărârea nr. 204/2018

Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor aflate în planul de investiții ”Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, ”Amenajare parcare Piața Big Berceni” și ”Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu” precum și demararea procedurilor de expropriere


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor aflate în planul de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, „Amenajare parcare Piața Big Berceni” și „Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu” precum și demararea procedurilor de expropriere

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.1/827/18.07.2018, întocmit de către Direcția Investiții- Serviciul Investiții;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru modernizarea Pieței Sudului precum și pentru înscrierea în cartea funciară a acesteia;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Big Berceni”, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită Consiliului General al Municipiului București declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivului aflate în planul de investiții "Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, „Amenajare parcare Piața Big Berceni” și "Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu”.

Art.2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București demararea procedurilor de expropriere, în vederea continuării lucrărilor de interes public, pentru următoarele imobile proprietate privată:

a)    Suprafața de 330 mp, parte a imobilului cu nr. cadastral 201442 aparținând Băneasa Investment

S.A. în vederea executării lucrărilor de modernizare a Pieței Sudului;

b)    Suprafața de 2735 mp, parte a imobilului cu nr. cadastral 201442 aparținând Bănc^a^Țff^ltment

S.A. în vederea executării lucrărilor de realizare a căii de acces la stația de metro

c)    Suprafața de 218,8 m, parte a imobilului cu nr. cadastral 222475, în vederea e^ecutărrLhicrărilor* de amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018

Nr. 204 /25.07.2018