Hotărârea nr. 203/2018

Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri de transmitere a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri de transmitere a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea

Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P. 16.2/59/17.07.2018, întocmit de către Direcția Autorizări - Biroul Patrimoniu;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 305/18.12.2013, cu modificările și completările ulterioare, privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al primarului general, aparatul permanent de lucru al CGMB și la serviciile/instituțiile publice de interes local ale Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin (2) lit. m) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027.

Art,2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București finanțarea proiectului de reabilitare, modenizare și amenajare al Parcului Tineretului, urmând ca după finalizarea lucrărilor parcul să fie preluat în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului, să efectueze toate demersurile în vederea înscrierii dreptului de administrare în cartea funciară.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze toate operațiunile pentru demararea și derularea lucrărilor de amenajare a Parcului Tineretului, cu păstrarea coeficientului actual al spațiului verde.

Art.5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018

ȘEDINȚĂ,


Nr. 203 /25.07.2018