Hotărârea nr. 202/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr. P9/1245/24.07.2018

-    Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

-    Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică lit. a), b), c) și e) ale art. 2 din HCLS4 nr. 244/29.09.2017, cu modificările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

“2.Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3”, în cuantum de 14 637 390,74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 14 533 902,48 lei și valoarea totala neeligibilă de

103 488,26;

b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asj proprietari, în cuantum de 5 917 049,27 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuieli


ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, îrj 5 813 561,00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performanți pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3”;

c) contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 3,239,114.82 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e) contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 25,873.00 lei reprezentând, după caz;

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu

destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;”

Art.II. Se aprobă modificarea Anexei din HCL 244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018


ȚE DE ȘEDINȚĂ,

* v

Ț/onstfintin BĂRBĂLĂIJ


Nr. 202 /25.07.2018

Anexa Ia HCL


O/.


BUGETUL CERERII DE FINANȚARENr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibilc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii My SMIS

'■SubSrrcgoffi My SMIS

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

12

1.]

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

38

1.2

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

164,829.06

31,317.52

196,146.58

0.00

0.00

0.00

196,146.58

12

39

TOTAL CAPITOL 1

164,829,06

31,317.52

196,146.58

0.00

0,00

0.00

196,146.58

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenții tehnicii

14

3.1

Studii de teren

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

42

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

13,500.00

2,565.00

16,065.00

0.00

0.00

0.00

16,065.00

14

43

3.3

Proiectare si inginerie

205,585,82

39,061.31

244,647.13

0.00

0.00

0.00

244,647.13

14

44

3.4

Consultanții

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

14

45

3.5

Asistența tehnică

360,779.26

68,548.06

429,327,32

0.00

0.00

0,00

429327.32

14

46

TOTAL CAPITOL 3

579,865,08

110,174.37

690,039.44

0.00

0.00

0,00

690,039.44

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

15

4.1

Construcții ți instalații

8,802,749.00

1,672,522.31

10,475,271.31

80,171.80

15,232.64

95,404.44

10,570,675.76

15

53

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu ți fără montaj, dotări, active necornoraic'l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

15

54

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

1,341,922.20

254,965.21

1,596,887.42

6,793.13

1,290.70

8,083.84

1,604,971.24

15

56

TOTAL CAPITOL 4

10,144,671,20

1,927,487.53

12,072,158,74

86,964.93

16,523.35

103,48838

12,175,647.01

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5.1

Organizare de șantier

259,224.47

49,252.65

308,477.12

0.00

0.00

0.00

308,477.12

16

5.1.1

Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

198,081.82

37,635.55

235,717.37

0,00

0.00

0.00

235,71737

16

57

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării deșantîer

61,142.65

11,617.10

72,759,75

0,00

0.00

0.00

72,759.75

16

58

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

17

59

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

997,273.61

189,481.99

1,186,755.60

0.00

0.00

0.00

1,186,755,60

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1,256,498.08

238,734.64

1,495,232.72

0.00

0.00

0.00

1,495,232.72

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare ți publicitate

8

6.1

Cheltuieli dc informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

29,700.00

5,643.00

35,343.00

0.00

0.00

0.00

35,343.00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

29,700.00

5,643.00

35343.00

0.00

0.00

0.00

35,343.00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli eu auditul pentru proiect

7

7,1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

37,800.00

7,182.00

44,982.00

0.00

0.00

0.00

44,982.00

7

15

TOTAL CAPITOL 7

37,800,00

7,182.00

44,982.00

0,00

0.00

0.00

44,982.00

TOTAL GENERAL

12,213363.42

2320,539.06

14,533,902.48

86,964.93

16,523.35

103,488.26

14,637390.74

din care

l

1

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care ;

14,637390.74

a.

Valoarea totala nceligibilă, inclusiv TVA aferent

103,488.26

b.

Valoarea totala eligibilă

14,533,902.48

II

Contribuția proprie, din care :

5,917,049.27

a*

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

5,813361.00

Corect    j

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

103,488.26

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

8,720,341.48

Nr. crt

Denumirea capitolelor ;i subcapitolelor

Baza

TVA eligibila

TOTAL ELIGIBIL

Baza

TVA ne-eligîbilă

TOTAL

TOTAL

1

2

3

4

5=3+4

6

7

11 = 6+7

9=5 + 8

1

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria I

8,802,749.00

1,672,522.31

10,475,271.31

76,084.66

14,456.09

90,540.75

10,565,812.07

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

1,341,922.20

254,965.22

1,596,887.42

0,00

0.00

0.00

1,596,887.42

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I și II

10,144,671.20

1,927,487.53

12,072,158.74

0.00

0.00

0.00

12,072,158.74

3

Cheltuieli aferente C+M+E

11,504,855.69

2,185,922.60

13,690,778.29

86,964.93

16,523.35

103,488.28

13,794,266.57

4

Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2, cap. 4( 4.1,4.2), cap, 5 (5.1.1)

1,374,848.98

261,221.31

1,636,070.29

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe II (inclusiv TVA)

1,636,070.29

DA

6

Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap, 3.4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

641,007.73

121,791.47

762,799.19

0.00

0.00

0.00

762,799.19

8

Alte cheltuieli din buget neinduse in DEVIZ

67,500.00

12,825.00

80,325.00

0.00

0.00

0.00

80,325.00

PREȘEDINTE D£ Cosmin-Constan