Hotărârea nr. 201/2018

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/02.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/02.07.2018

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/845/24.07.2018; Ținând seama de Hotărârile de Consiliu Local nr.160/14.06.2018, respectiv nr.172/02.07.2018; în'temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se îndreaptă eroarea materială din titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 160/14.06.2018, după cum urmează:

1.    Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 160/14.06.2018 va avea următorul cuprins:

"Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii

autorizației de securitate la incendiu, la unele școli de pe raza Sectorului 4”.

2.    Art.I va avea următorul cuprins:

” Se aprobă intervențiile și valoarea lucrărilor de amenajare în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu, în conformitate cu documentația tehnico-economică, la școlile prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

ArtlI. Se îndreaptă eroarea materială din titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 172/02.07.2018, după cum urmează:

1.    Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 172/02.07.2018 va avea următorul cuprins:

"Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii

autorizației de securitate la incendiu, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4”.

2.    Art.I va avea următorul cuprins:

”Se aprobă intervențiile și valoarea lucrărilor de amenajare în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu, în conformitate cu documentația tehnico-economică, la școl Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.    ff *


Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018

:dinte de ședință,

lin-Cdhstantin BARBALAU

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 201 /25.07.2018