Hotărârea nr. 200/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6 „


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din

Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6 „

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul comun de Specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice nr. P9.1/1229/23.07.2018;

-    Programul Operațional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3

-    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului nr 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G.. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru cele 8 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6„ conform Anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018


ontrasemnează


Secretarul Sectorului 4


Mana Anca ARTENE


Nr. 200 /25.07.2018

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Alexandru Obregia nr. 1, bl. Ml

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care


1,011,296.59 Iei,

Constructii-montaj (C + M):

884,767.63 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL

DE COST:

218.39 lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN

STANDARDUL DE COST :

48.72 lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

18.77 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.28 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2.86 lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

289.02 lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

lei/mp

ff *

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 1,011,296.59 / 884,767.63 lei Anul I: 1,011,296.59 / 884,767.63 lei

W.'i'L BUC&


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 86

Au_iocuinte= 3061.22 mp;

Au_bioc =3061.22mp;

Ad = 3652.36 mp;

Ac = 302.43 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.97 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 432156.36 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.42 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 87468.45 kg CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANIEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Berceni nr. 35, bl. 104

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

2,760,340.04 lei,


INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj (C + M):

2,414,335.40 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL

DE COST:

186.19 lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN

STANDARDUL DE COST :

37.59 lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

17.35 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.09 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2.41 lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

243.64 lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

lei/mp

» *

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,760,340.04 i 2,414,335.40 lei Anul I: 2,760,340.04 / 2,414,335.40 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 113

Au_iocuinte — 9076.37 mp;

Au_bioc =9909.39mp;

Ad= 10884.65 mp;

Ac= 1122.03 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 68.48 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 837930.74 kWh/an, in tone echivalent petrol, 68.68 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 169597.18 kg CO2/an.


PREȘEDINTE DE Cosmin-Constantin^BĂRB

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str.Frumusani nr. 7, bl. 63

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,479,340.85 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    2,186,689.24 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL

DE COST:

252.58 lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN

STANDARDUL DE COST :

43.70 lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

52.02 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.25 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3.49 lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

352.04 lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

lei/mp    // *

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,479,340.85 / 2,186,689.24 Iei Anul I: 2,479,340.85 / 2,186,689.24 lei

pi


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 90

Au_locuinte ~ 6211.41 mp;

Aubioc =6211.41 mp;

Ad = 7130.76 mp;

Ac = 1162.19 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.40 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 757570.87 kWh/an, in tone echivalent petrol, 62.10 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 154908.51 kg CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Giurgiului 121 bl. 5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    4,832,571.00 lei,

din care


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 168

Au_locuinte 12375.21 mp;

Au_bioc=13676.78mp;

Ad = 16475.01 mp;

Ac = 2131.77 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 69.64 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 1174470.48 kWh/an, in tone echivalent petrol, 96.27 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 239021.87 kg CO2/an.


PREȘEDINTE, Cosmin-Constâhtin

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Giurgiului nr. 58-70, bl. C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru Încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

3,943,877.12 lei,


INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj (C + M):

3,467,552.02 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL

DE COST:

229.66 lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN

STANDARDUL DE COST :

49.86 lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

6.48 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

1.76 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2.88 lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

290.63 lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

lei/mp    J

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

lei/mp    jf

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3,943,877.12 / 3,467,552.02 lei Anul I: 3,943,877.12 / 3,467,552.02 lei

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 180

Au_locuinte = 11931.08 mp;

Au j,ioc =11931.08mp;

Ad= 14089.36 mp;

Ac = 1213.26 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 78.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 1194727.56 kWh/an, in tone echivalent petrol, 97.93 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 241812.86 kg COî/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Giurgiului nr. 67-77, bl. E

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3,745,439.49 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    3,288,539.85 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL

DE COST:

222.94 lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN

STANDARDUL DE COST :

43.43 lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

6.07 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.25 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2.73 lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

275.42 lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

lei/mp    *

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

lei/mp    U

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3,745,439.49 / 3,288,539.85 lei Anul I: 3,745,439.49 / 3,288,539.85 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 180

Aujocuinte= 11940.26 mp;

Aubioc=11940.26mp;

Ad= 14113.69 mp;

Ac = 1237.59 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 67.32 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 709958.11 kWh/an, in tone echivalent petrol, 58.19 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 145024.92 kg CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Giurgiului nr. 104-116, bl. A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

3,848,347.36 lei,


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3,848,347.36 / 3,381,381.58 lei Anul I: 3,848,347.36 / 3,381,381.58 lei


INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj (C + M):

3,381,381.58 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL

DE COST:

223.36 lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN

STANDARDUL DE COST :

49.05 lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

6.34 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

1.77 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2.81 lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

283.33 lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

“tei/iKi;    X

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

lei/mp    ff    —

& o,

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 180

Aujocuinte = 11934.39 mp;

Au_bioc=l 1934.39mp;

Ad= 15407.32 mp;

Ac = 1265.61 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 74.64 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 1157155.92 kWh/an, in tone echivalent petrol, 94.85 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 234208.36 kg COî/an.


PREȘEDINTE DE Cosmin-Constanti

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Giurgiului nr. 72-86, bl. B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA): Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 6,019,886.11 / 5,323,359.02 lei Anul I: 6,019,886.11 / 5,323,359.02 lei


6,019,886.11 lei,

Constructii-montaj (C + M):

5,323,359.02 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL

DE COST:

251.72 lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN

STANDARDUL DE COST :

76.39 lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

39.48 lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

1.69 lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3.69 lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

372.98 lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

lei/mp    ff

! 3*

[oȘq

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 216

Au_iocuinte= 14272.68 mp;

Aubioc=14272.68mp;

Ad = 16714.81 mp;

Ac = 1590.51 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 59.93 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 1010696.72 kWh/an, in tone echivalent petrol, 82.84 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 204565.02 kg COî/an.

Pag 2 din 2