Hotărârea nr. 20/2018

Hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

\8t.


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Etaj 1, Sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a unor consilieri locali și Raportul de specialitate nr. 20418/31.01.2018 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă extinderea modalității de plată a impozitelor și taxelor locale, la nivelul Sectorului 4 și plata prin intermediul altor parteneri autorizați, agenți economici, inclusiv bănci comerciale.

Art.2 Plata impozitelor și taxelor locale, inclusiv a amenzilor contravenționale, se va putea face prin partenerii care îndeplinesc toate cerințele legale pentru acest tip de operațiuni prin:

a.    ) plăți la ghișeul/postul de lucru al partenerului autorizat;

b.    ) sisteme bancare sub formă de robot;

c.    ) intermediul aplicațiilor pentru on-line banking ale băncilor comerciale;

d.    ) intermediul altor aplicații pentru platforme web și/sau mobile ale partenerilor autorizați

conform legii și care respectă toate standardele cerute de legislația în vigoare pentru asemenea operațiuni.

Art.3 Pentru cetățenii care vor opta pentru aceste metode de plată nu vor exista costuri suplimentare, orice costuri asimilate urmând a fi suportate din bugetul local al Sectorului 4.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și direcțiile din cadrul Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.


Contrasemnează p.Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 20 /31.01.2018