Hotărârea nr. 2/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, sector 4 București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017,

modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Direcției de Gospodărire Locală nr. 3263/08.01.2018;

Ținând cont de prevederile art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

în baza prevederilor art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 din Legea serviciului public de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 484 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 89/2016 privind aprobarea „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București” și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București”.

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se completează art. 2 din H.C.L. Sector 4 nr. 9/31.01.2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea aliniatelor

(4), (5), (6), (7) și (8) care vor avea următorul cuprins:

„(4) Pentru anul 2018, prin excepție de la art.2, alin. 1, lit. a) din prezenta hotărâre, pentru persoanele fizice cu venituri nete lunare sub 2000 lei, taxa de salubrizareA^fonată^^>iȚ în cuantum de 6 lei/lună/persoană. Pentru persoanele fizice care au venituri ne^jc lunare pesffc^pOO lei, taxa de salubrizare datorată este de 9,6 lei/lună/persoană.    ff§

1 r~ n *

— țfi \

---(5)    în cazul neachitării taxei anticipat sau până la data de 20 ale fiecărei luni pentru luna anterioară, taxa va fi de 12 lei/lună/persoană, indiferent de veniturile persoanei.

(6)    Excepția nu se aplică în cazul imobilelor situate pe raza sectorului 4, cu o suprafața totală ocupată la sol mai mare de 2000 mp ale aceluiași titular.

(7)    Pentru anul 2018, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. a) nu se aplică prevederile art. 2 alin. (2).

(8)    Aplicarea taxei de salubrizare pentru persoanele cu venituri nete sub 2.000 lei/lună se va face pe baza declarației pe propria răspundere, conform anexei la prezenta hotărâre”.

Art II Se modifică art. 3 alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nr. 9/31.01.2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„(5) în cazul în care într-un imobil locuiesc persoane fizice dar este înregistrat și sediul social activ, punct de lucru activ, indiferent dacă se desfășoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru, se datorează taxa de salubrizare cu valoarea mai mare”.

Art. III Prevederile prezentei hotărâri se aplică în anul 2018.

Art. IV Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.01.2018.

Nr. 2/08.01.2018

Anexa

La H.C.L. S.4 nr. 2/08.01.2018

DECLARAȚIE

Subsemnatul,

Numele și prenumele........................................................CNP............................................tel................................

Declar că la adresa str....................................... nr..........bl,......ap.....locuiesc un număr de.........persoane cu

următoarele date:

Nume, prenume telefon

CNP

venituri totale nete în luna decembrie 2017

minor*

peste 2000 lei*

sub 2000 lei*

*se bifeaza situația existenta

Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se sancționează conform legii penale privind falsul în declarații, cele declarate fiind corecte și complete.

Data completării .................................................