Hotărârea nr. 199/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr.290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr. P9.1/1228/23.07.2018;

-    Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 -

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și c^m^tlî™^

zz *

ulterioare;    ff

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică HCLS4 nr. 290/24.10.2017, după cum urmează:

1. Se modifică art. 1, care va avea următorul cuprins:

„Art.I. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor’*, Operațiunea A -„Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:

Componenta 1 - Blocul M1, Bd. Alexandru Obregia nr. 1

Componenta 2 - Blocul 104, Sos. Berceni nr. 35

Componenta 3 - Blocul 63, Str. Frumusani nr 7

Componenta 4 - Blocul 5, Sos. Giurgiului nr. 121

Componenta 5 - Blocul C, Sos. Giurgiului nr. 58-70

Componenta 6 - Blocul E, Sos. Giurgiului nr. 67-77

Componenta 7 - Blocul A, Sos. Giurgiului nr. 104-116

Componenta 8 - Blocul B, Sos. Giurgiului nr. 72-86

2. Se modifică art. 2, care va avea următorul cuprins:

“Art.2. Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, conform Anexei, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6„, în cuantum de 26,030,544.09 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 22,720,914.91 lei și valoarea totala neeligibilă de 3,309,629.18 lei;

b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 12,397,995.15 lei, reprezentând achitarea tuturor cl neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a prefectului, in'cuantum de 9,088,365.96 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creștereî Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București


c)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 5,442,148.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

d)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 0.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 899,675.90 lei reprezentând, după caz:

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

f)    Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială, conform prevederilor legale, anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 0.00 lei;

g)    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociațiilor de Proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2

T bianuală (lei)= V totală(lei) x 10%, unde:

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică T bianuală= taxa bianuală de reabilitare termică

V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției asociațiilor de proprietari


ld* datorate


10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)

1,66%= reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

3.    Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins:

„Art.3 Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotărâre”.

4.    Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:

“Art.4. Se aprobă asigurarea cofinanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce se vor interveni pe perioada implementării.”

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018


TE DE ȘEDINȚĂ,


^Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 199 /25.07.2018BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli necligibilc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii My SMIS

Subcategorii My SMIS

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

12

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

38

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

39

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

14

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

42

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

3,200.00

608.00

3,808.00

0.00

0.00

0.00

3,808.00

14

43

3.3

Proiectare si inginerie

521,675.04

99,118,26

620,793.30

0.00

0.00

0,00

620,793.30

14

44

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

14

45

3.5

Asistența tehnică

215,399.99

40,926,00

256,325.99

0.00

0.00

0,00

256,325.99

14

46

TOTAL CAPITOL 3

740,275.03

140,652.26

880,927.29

0.00

0.00

0.00

880,927.29

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

15

4.1

Construcții ți instalații

16,663,814.16

3,166,124.69

19,829,938.84

2,781,200.99

528,428.19

3,309,629,18

23,139,568.03

15

53

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu ți fără montaj, dotări, active necorporal el

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

15

54

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

436,241.25

82,885.84

519,127.08

0.00

0.00

0.00

519,127.08

15

56

TOTAL CAPITOL 4

17,100,055.40

3,249,010,53

20,349,065.93

2,781400.99

528,428.19

3309,629.18

23,658,695.11

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5.1

Organizare de țanlîer

198,812.55

37,774.38

236,586.93

0.00

0.00

0.00

236,586.93

16

5.1.1

Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de țanticr

198,812.55

37,774.38

236,586.93

0.00

0.00

0,00

236,586.93

16

57

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

58

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

59

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

994,062.82

188,871.94

1,182,934.76

0.00

0.00

0.00

1,182,934.76

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1,192,875.37

226,64632

1,419,521.69

0.00

0.00

0.00

1,419,521.69

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare ți publicitate

8

6.1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă dîn obligațiile beneficiarului

26,400.00

5,016.00

31,416.00

0.00

0.00

0.00

31,416,00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

26,400.00

5,016.00

31,416.00

0.00

0.00

0.00

31,416.00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect    |    33,600.00    |    6t3S4,00    |    39,984,00    J    0,00    j    0TO0    J    0,00    J    39,984,00

7

15

TOTAL CAPITOL 7

33,600.00

TOTAL GENERAL

19,093,205.80

din care

C+M

17,298,867,95

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care :

26,030,544.09

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

3,309,629.18

b.

Valoarea totala eligibilă

22,720,914.91

II

Contribufia proprie, din care :

12,397,995.15

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

9,088,365.96

b.

Contribuția solicitantului Ja cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

3,309,629.18

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

13,632,548.95

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Baza

I

2

3

I

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria I

16,663,814.16

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

436,241.25

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I și II

17,100,055.40

3

Cheltuieli aferente C+M+E

18,292,930.77

4

Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, cap, 2, cap. 4( 4.1,4.2), cap. 5 (5.1.1)

2,529,394.01

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe II (inclusiv TVA)

3,009,9

6

Cheltuieli aferente strategici (parte din Cap. 3.4)

0.00

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

740,275.03

8

Alte cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

60,000.00

6384.00

39,984.00

0.00

0.00

0.00

39,984.00

1 1

3,627,709.10

22,720,914.91

2,781,200.99

528,428.19

3,309,629.18

26,030,544.09

20,585,652.86

3309,629.18

3,286,784.91

2,781,200.99

528,428.19

23,895,282.05

Corect

TVA eligibila

TOTAL ELIGIBIL

Baza

TVA ne-ebgibilă

TOTAL

TOTAL

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

3,166,124,69

19,829,938.84

2,781,200.99

528,428.19

3,309,629.18

23,139,568.03

82,885.84

519,127.08

0.00

0.00

0.00

519,127.08

3,249,010,53

20,349,065.93

0.00

0.00

0,00

20,349,065,93

3,475,656.85

21,768,587.62

2,781,200.99

528,428.19

3,309,629.18

25,078,216.80

480,584.86

3,009,978.87

78.87

DA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,652.26

880,927.29

0.00

0.00

0.00

880,927.29

11,400.00

71,400.00

0.00

0.00

0.00

71,400,00