Hotărârea nr. 198/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr.243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr.

P9/1230/23.07.2018

-    Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică lit. a) și b) ale art. 2 din HCLS4 nr. 243/29.09.2017, cu modificările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

“2.Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2”, în cuantum de 14 863 871,47 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 14 742 482,94 lei și valoarea totala neeligibilă de 121 388,53;

b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 6018381,71 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5 896 993,18 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2”.

Art.II. Se aprobă modificarea Anexei din HCL 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018


TE DE ȘEDINȚĂ,


^îtvConstantin BĂRBĂLĂU


^Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


/§.


Diana Anca ARTENE

Nr. 198/25.07.2018

Anexa la HCLS4 nr.

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr. cri

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli n

eeligibile

total

NT ELIGIBIL

TOTAL

Categorii M> SMIS

Subeatcgorii My SMIS

Baza

FM eligibila

Baza

TVA nc=cligibili

I

2

J

4

3=3+4

6

7

8~6+7

9=J + S

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

12

l.l

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0+00

0,00

0.00

0+00

0.00

12

38

1.2

Amenajări pentru protecția mediului ti aducerea la starea inițiala

193.069,74

36683,25

229.752,99

0,00

0.00

0,00

229.752,99

12

39

TOTAL CAPITOL I

1M.069+74

36.683,25

229.752+99

0+00

0,00

0+00

229.752,99

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților w«»»re obiectivului

13

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

0+00

0,00

0,00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0+00

0,00

0+00

0+00

0410

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenți tehnici

14

11

Studii deleren

0.00

0,00

0+00

0.00

0+00

0.00

0+00

14

42

12

Ob|inerca de avize, acorduri ți autorizații

13.500.00

2,565,00

16.065+00

0.00

0+00

0.00

16.065+00

14

43

13

Proiectare si inginerie

215-875+26

41.01630

256.891+56

0,00

0+00

0,00

256.891.56

14

44

3.4

Consultanți

0.00

0+00

0+00

0,00

0.00

0.00

0+00

14

45

3.5

Asistența tehniefi

365.797,73

69.501+57

435.299,30

0.0Q

0,00

0,00

435 299.30

14

46

TOTAL CAP1TOL3

595.17X99

113.08X87

708.255,86

0+00

0,00

0+m

708.255,86

4

CAPITOLUL 4 Cbclluiell pentru Investiția de bazi

15

4.1

Construcții ți instalații

8.921.201,14

1,695.028^2

10.615.229,36

7420033

14.098,06

88,298.39

10.704527+74

15

53

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu ți ftrfl montaj, detiri, aclive necomorale)

0,00

0,00

0.00

0+00

0.00

0+00

0.00

15

54

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

1.339.333,80

254.473+42

1,593.807.22

27.806+84

5,283,30

33.090.13

1.626 897.36

15

56

TOTAL CAPITOL 4

10.260,534,94

1.949^01+65

1X210.036,59

10X007+17

19,381+35

lîl.388,51

1X331.415+11

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5.1

Organizare de șantier

259.388,14

49283+75

308.671.89

0.00

0+00

0,00

308.671.89

16

5.1.1

Lucrări de construcții fi instal&lii aferente organizării de șantier

207.249,50

39,377+41

246.626.91

0.00

0.00

0,00

246.626,90

16

57

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de țanlier

52.138,64

9.906+34

62.044,98

0,00

O.O0

0+00

62.044.98

16

58

5.2

Comisioane, cote, taxe

0,00

0,00

0,00

0+00

0,00

o+oo

0.00

17

59

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

1.012.975,31

192.465+31

1,205.440,62

0+00

0,00

0.00

1.205.440+62

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1.272.363,45

24L749+06

1.514.112^1

o+oo

0.00

0.00

1314.112^0

6

CAPITOLUL 6 ChelluieLl de informare țl publicitate

8

6,1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

29.700,00

5.643,00

35.343.00

0,00

0+00

0.00

35.343+00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

29.700,00

5.643,00

35,343+00

0+00

0+00

0,00

35J4J+O0

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli eu audltul pentru proiect

7

7.1

Cheltuieli cuauditul pentru proiect

37.800,00

7.182+00

44.982.00

0+00

0.00

0+00

44,982,00

7

15

TOTAL CAPITOL?

37,800,00

7.18X00

44.982,00

0+00

0,00

0+00

44.9824)0

TOTAL GENERAL

12.3SS.641,12

2-353.841,82

14.742.482,94

102.007,17

19.38135

121.388,53

14.863.871,47

din nare

C+M

10,660.854+18

2025-56229

12.686.416+48

93,432+78

18.702+23

117.135,01

1X803+551+48

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR» CRT+

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea loială a cererii de finanțare* din care:

14.S63.S71,47

a.

Valoarea loiala neeligiti|ă+ inclusiv TVA aferent

121.388,53

b.

Valoarea totala eligibilă

14.742.482,94

O

Contribuția proprie* din care :

6.018.381,71

3,

Contribui ia solicitantului la cheltuieli eligibile

5.896.993,18

Corect    |

b.

Contribui ia solicitantului la cheltuieli neeligibi]e+ inclusiv TVA aferent

121,388.53

m

asistență financiară ne ram bursa bilă solicitată

8.845.489,76

Nr. crt

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor

£d:iz

rrj eligibila

total

Baza

TVAnc-cligibilfi

TOTAL

TOTAL

J

2

3

4

$-3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + «

1 .....

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria 1

8.921.201.14

1.695.028.21

10.616.229.35

102.007.17

19.381,36

121.388+53

10.737.617,88

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

1.339.333.80

254.473.43

1.593.807.23

0.00

0.00

0,00

1,593.807.23

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I și II

10.260.534.94

1,949.501.65

12.210.03G.59

102.007.17

19.381.36

121.388.53

12.331.425,12

3

Cheltuieli aferente C+M+E

11.673.829,49

2,218,027,61

13.891.857,10

102.007.17

19.381.35

121.388.52

14.013.245.62

4

Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2, cap. 4(4.1,4.2), cap. 5 (5.1.1)

1.398.228,06

265.663,33

1.663.891,39

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe 11 (inclusiv TVA)

1.663.891,39

DA

6

Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap. 3.4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o+oo

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

647.311.63

122.989,21

770.300.84

0.00

0.00

0,00

770.300.84

B

Alte cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

67.500.00

12.825,00

80.325.00

0,00

0.00

0,00

80.325.00