Hotărârea nr. 197/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/4992/24.07.2018 al Direcției Economice;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar .

Luând în considerare prevederile:

art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin. (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 752.420 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

-    Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018    -----


-    Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureș venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă di

-    49.02

-    capitol bugetar 51.02

-    cap.51.02.01.03

-    cap.51.02.01.03 -cap.51.02.01.03

-    capitol bugetar 54.02

-    cap.54.02.10

-    capitol bugetar 55.02

-    capitol bugetar 60.02

-    cap.60.02.02

-    capitol bugetar 61.02 -cap.61.02.03.04

-    capitol bugetar 65.02 -cap.65.02.03.01

-    cap.65.02.03.01

-    cap.65,02.03.02

-    cap.65.02.03.02

-    cap.65.02.04.01

-    cap.65,02.04,01

-    cap.65.02.04.02

-    cap.65.02.04.02

-    cap.65.02.07.04

-    cap.65.02.07.04

-    capitol bugetar 66.02

-    cap.66.02.50.50

-    capitol bugetar 67.02

-    cap.67.02.03.30

-    cap.67.02.05.03

-    cap.67.02.50

-    capitol bugetar 68.02

-    cap.68.02.

-    cap.68.02.04.

-    cap.68.02.05.02


Anexa 2. Anexa 3. Anexa 3.1 Anexa 3.2 Anexa 3.3 Anexa 4. Anexa 4.1 Anexa 5.

Anexa 6. Anexa 6.1 Anexa 7. Anexa 7.1

Anexa 8. Anexa 8.1

Anexa 8.2 Anexa 8.3 Anexa 8.4 Anexa 8.5 Anexa 8.6 Anexa 8.7 Anexa 8.8 Anexa 8.9 Anexa 8.10 Anexa 9 Anexa 9.1 Anexa 10. Anexa 10.1

Anexa 10.2

Anexa 10.3

Anexa 11.

Anexa 11.1 ■ Anexa 11.2 • Anexa 11.3


-    Buget local

-    Autorități publice si acțiuni externe

-    Primăria sector 4 autoritati executive

-    D.G.I.T.L.

-    D.A.U.I. autoritati executive

-    Alte servicii publice generale

-    Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

-    Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

-    Centralizator Apărare

-    Apărare naționala

-    Ordine publică și siguranță națională

-    Poliția Locală

-    învățământ

-    PS4 - învățământ preșcolar

-    DAUI - învățământ preșcolar

-    PS4- învățământ primar

-    DAUI - învățământ primar

-    PS4 - învățământ secundar inferior

-    DAUI - învățământ secundar inferior

-    PS4- învățământ secundar superior

-    DAUI - învățământ secundar superior

-    PS4 - învățământ special

-    DAUI - învățământ special

-    Sănătate

-    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

-    Cultură recreere și religie

-    Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

-    Alte servicii în domeniul culturii, recreerii si religiei

-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială    ,

-    Asistență acordata persoaneloi

-    Asistență socială în caz de inv;

in vaist o \


- Anexa 11.4

- cap.68.02.15.

- Ajutor social

- Anexa 11.5

- cap.68.02.50.50

- Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

și asistenței sociale

- Anexa 12.

- capitol bugetar 70.02

- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-Anexa 12.1

- cap.70.02.03.30

- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 12.2

- cap.70.02.50

- Alte servicii în domeniile locuințelor,

- Anexa 13.

- capitol bugetar 74.02

- Protecția mediului

-Anexa 13.1

- cap.74.02.05.01

- Salubritate

- Anexa 14

- capitol bugetar 84.02

- Transporturi

-Anexa 14.1

- cap.84.02.03.03

- Străzi

- Anexa 14.2

- cap.84.02.50

- Direcția Mobilitate Urbana

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    Anexa nr. 15. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

-    Anexa nr. 16,16.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor”;

-    Anexa nr. 17, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    Anexa nr. 18, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.07.2018.

Nr. 197 /25.07.2018