Hotărârea nr. 193/2018

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând.................., situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P. 17.1/120/25.06.2018, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.l 7.1/121/25.06.2018 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/122/25.06.2018;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism cu nr. 4/8 din data de 14.02.2018, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

In baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr, 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 și nr, 224/2015;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”, art. 81, afin. (2), lit.”i” și art. 115 alin. (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe un teren situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018,

Nr. 193 /02.07.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE