Hotărârea nr. 19/2018

Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr.112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Gr and Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.9230 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr. 112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii Ia Parcul Lumea Copiilor

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P. 12.3/15/26.01.2018, întocmit de către Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Patrimoniu;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului în suprafață de 5.990 mp. situat în str. Secerei nr. 112-116, sector 4, având nr. cadastral 206106, aflat în proprietatea Municipiului București în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor.

Art, 2. Terenul menționat la art. 1 se identifică conform planului de amplasament din Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului, să efectueze toate demersurile în vederea derulării lucrărilor de amenajare precum și de modificare a cărții funciare privind dreptul de administrare.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.


Nr. 19/31.01.2018