Hotărârea nr. 189/2018

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de

Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P.5.1/565/26.06.2018 al Serviciului Avizare Legalitatea Actelor din cadrul Direcției Juridice;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 86/28.04.2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02. 2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Nr. 189 /02.07.2018