Hotărârea nr. 188/2018

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București şi al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Relații Publice nr. P. 11/190/27.05.2018;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, modificată;

în temeiul, art.45 alin.(l), art.81 alin. (4) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul contractului de voluntariat ce urmează a se încheia între voluntar și organizația-gazdă, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractul de voluntariat precum și orice alte acte ce au legătură cu acesta.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, orice alta prevedere contrara își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București și Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 188 /02.07.2018


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR

KN A«st« Membru oi Federației CISC)

Sfeten Integre? Certifeat


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, București Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

ANEXA nr. 1

La HCL S4 nr. 188/02.07.2018

REGULAMENT

de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4

Art. 1 Prezentul regulament reglementează modul de organizare și desfășurare a activităților de voluntariat în cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.2. în sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a)    Voluntariatul - reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup;

b)    Activitatea de interes public - reprezintă activitatea des fășurată în domenii precum: arta și cultură, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;

c)    Organizația-gazdă ( Sectorul 4 al Municipiului București) - persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează și administrează activități de voluntariat;

d)    Contractul de voluntariat - reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

e)    Voluntarul - orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, apartenență

politică, opinie, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat;

f)    Beneficiarul activității de voluntariat - persoana fizică, alta decât persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat;

soțul/soția și caprifersam

*

gazdă, cjffe în

ibasxlF


g)    Coordonatorul voluntarilor - voluntarul sau angajatul organizației-sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor.

Art.3 Activitatea de voluntariat desfășurată în folosul Sectorului 4 al Municipiului București, are la bază următoarele principii:

a)    participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;

b)    implicarea activă a voluntarului în viața comunității;

c)    desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității;

d)    participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalității de șanse și de tratament, fără discriminări;

e)    activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f)    caracterul de interes public al activității de voluntariat.

Art.4. Sectorul 4 al Municipiului București sprijină derularea activităților de voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau națională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale, și nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum și modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităților locale sau naționale.

Art.5. Sectorul 4 al Municipiului București susține voluntariatul ca metodă recunoscută prin care cetățenii pot participa activ la activități de voluntariat în sector, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acțiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale și altele asemenea.

Art.6. (1) Activitatea de voluntariat se desfășoară în urma unei cereri din partea organizației-gazdă (Sectorul 4 al Municipiului București), prin care aceasta își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Sectorul 4 ala Municipiului București are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condițiile prevăzute în statutul acesteia, în funcție de tipul de activitate desfășurată, și cu respectarea art. 3 lit. d).

(2)    Cererea emisă de organizația-gazdă persoană juridică de drept public, prin care este manifestată disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizează printr-un anunț public.

(3)    Organizația-gazdă /Sectorul 4 al Municipiului București oferă instruire inițială cu privire la:

a)    structura, misiunea și activitățile organizației-gazdă;

b)    drepturile și responsabilitățile voluntarului;

c)    regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.

Art. 7. (1) Este interzis, sub sancțiunea anul abilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective.

(2) Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.


(3)    Pe durata perioadei activității de voluntariat, precum și la încheierea activității organizația-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost e României.

(4)    Certificatul de voluntariat va conține următoarele elemente:

a)    datele de identificare ale organizației-gazdă care emite certificatul;

b)    numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;

c)    numărul de înregistrare și data contractului de voluntariat;

d)    numele, prenumele și datele de identificare ale voluntarului;

e)    perioada și numărul de ore de voluntariat;

f)    numele și prenumele coordonatorului voluntarilor;

g)    numele și prenumele reprezentantului, legal al organizației-gazdă;

h)    mențiunea "Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat".

(5) Raportul de activitate va conține următoarele elemente:

a)    activitățile de voluntariat prestate;

b)    atribuțiile asumate;

c)    aptitudinile dobândite.

Art.8. (1) Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română,între voluntar și organizația-gazdă. Obligația de încheiere a contractului de voluntariat în foimă scrisă revine organizației-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) Organizația-gazdă este obligată ca, anterior începerii activității de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

(3)    Anterior începerii activității, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidență a voluntarilor ținut de organizația-gazdă.

(4)    Contractul de voluntariat este însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție a voluntarului.

(5) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele clauze:

a)    datele de identificare ale părților contractante;

b)    descrierea activităților pe care urmează să le presteze voluntarul;

c)    timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat;

d)    drepturile și obligațiile părților;

e)    stabilirea cerințelor profesionale, a abilităților sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

f) condițiile de reziliere a contractului.


(6) Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții:

a)    la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile contractului au fost executate;

b)    de comun acord;

c) când organizați a-gazdă își încetează activitatea;

(7)    Fișa de voluntariat conține descrierea în detaliu a tipurilor de activități pe care organizația-gazdă și voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfășură pe parcursul contractului de voluntariat.

(8)    Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru activități ce ies din domeniul de acoperire al fișei de protecție a voluntarului, organizatorii activității vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziția acestora instrucțiuni de securitate a muncii specifice activității respective.

(9)    Organizația-gazdă este obligată să țină evidența voluntarilor, a duratei și a tipului activităților desfășurate și evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.

Art.9. Contractul de voluntariat trebuie să conțină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

a)    dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;

b)    dreptul de a solicita organizației-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;

c)    dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

d)    dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Art.10 (1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele obligații ale voluntarului:

a)    obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;

b)    obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

c)    obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului;

d)    obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e)    obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

(2)    Răspunderea voluntarului în astfel de situații se angajează potrivit regulilor stabilite în legislația învigoare și în regulamentele interne ale organizației-gazdă.

(3)    Trimestrial se va înainta către Consiliul Local al Sectorului 4 un raport următoarele:


-    Problemele sesizate;

~ Modul de rezolvare al acestor probleme;

-    Data rezolvării problemelor sesizate.

Art.ll. Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele drepturi ale organizației-

gazdă:

a)    dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

b)    dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația- gazdă;

c)    dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.

Art.12. Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele obligații ale organizației-

gazdă:

a)    obligația de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;

b)    obligația de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat, cu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar.

Art.13. în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit în condițiile art. 2 lit. g) prin Dispoziția Primarului Sectorului 4 al Muncipiului București. în situația în care, prin desfășurarea activităților de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terțe persoane, organizația-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condițiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

Art.14. Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art.15. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

Art.16. (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, în condițiile stabilite prin contractul de voluntariat.

(2) La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere.

Art.17. Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la inițiativa oricăreia dintre părți, care se comunică și se motivează în scris. Condițiile denunțării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Art. 18. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluționează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluționare, de către instanțele civile.

Art.19. Activitatea de voluntariat în cadrul Sectorului 4 al Municipiului Bucuregtbgi.-al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4 se pe următoarele domenii:


I. Domeniul protecția mediului și igienizare: identificarea contravențiilor prezent persoanelor care săvârșesc contravenții și comunicarea acestora coordonatorului:

a)    parcarea autovehiculelor pe spații verzi;

b)    depozite ilegale de deșeuri menajere, industriale, agricole, material refolosibil, precum și alte tipuri de deșeuri;

c)    vehicule fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului;

d)    murdărirea carosabilului de către autovehicule care ies de pe șantiere cu roțile necurățate;

e)    desființarea sau deteriorarea, totală sau parțială a amenajărilor ce aparțin domeniului public sau privat al Sectorului 4 (trotuare, străzi, zone verzi, puncte gospodărești, locuri de joacă pentru copii etc);

f)    amplasarea neautorizată a rampelor de gunoi.

II.    Domeniul activității comerciale: informarea compartimentului de specialitate cu privire la:

a)    desfășurarea de activități comerciale în alte locuri decât cele autorizate (pe stradă);

b)    curățenia în piețe și în alte locuri publice destinate activităților comerciale;

c)    urmărirea activității de afișaj neautorizat;

III.    Domeniul trafic rutier - informarea compartimentului de specialitate cu privire la:

a)    identificarea obstacolelor care îngreunează traficul rutier și pietonal în zonele aglomerate;

b)    autovehiculele staționate neregulamentar;

c)    indicatoare rutiere deteriorate/lipsă, marcaje șterse;

d)    depistarea obstacolelor de pe carosabil sau trotuar care pun în pericol participanții la trafic (capace lipsă/deteriorate, asfalt degradat, lipsă borduri etc.).

IV.    Domeniul ordine și siguranță publică - informarea compartimentului de specialitate cu privire la:

a)    prezența în locurile publice a persoanelor care practică cerșetoria;

b)    circulația căruțelor pe raza Sectorului 4;

c)    prezența neautorizată a taberelor de cetățeni de etnie rromă;

d)    plimbarea animalelor de companie în alte locuri decât cele amenajate;

e)    prezența găștilor de cartier;

f)    distrugerile de pe domeniul public;

g)    parcări neregulamentare.

V.    Domeniul turism, cultură, informare pentru investitori:

a)    campanii de promovare turistică (distribuire de fluturași, pliante etc);


b)    organizarea de evenimente în funcție de proiectele care se derulează la un

c)    activități de birotică și secretariat;

d)    traduceri din diverse limbi străine.

VI.    Domeniul tehnic, spații verzi:

a)    campanii de plantare de arbori și arbuști;

b)    organizarea de concursuri pentru identificarea de soluții pentru noi amenajări peisagistice;

c)    organizarea de campanii de conștientizare privind protecția mediului;

d)    valorificarea unor terenuri degradate și redarea acestora ca zone verzi și parcuri;

VIL Domeniul tehnic, administrare căi publice:

a)    verificare pe teren a gropilor apărute în sistemul rutier;

b)    verificarea trotuarelor degradate datorate parcării mașinilor și a construcțiilor adiacente în execuție.

VIII.    Domeniul tehnic, evidență parcări:

a)    identificarea de noi amplasamente privind parcările;

b)    marcarea parcajelor;

c)    verificarea abonaților privind ocuparea corectă a locurilor de parcare.

IX.    Domeniul tehnic:

a)    verificarea pe teren a funcționalității sistemului de iluminat public;

b)    verificarea stării de curățenie a carosabilului și trotuarelor;

X. Alte domenii.

Art.20. Selecția și recrutarea voluntarilor se va face de către Direcția Relații Publice, pe baza unui interviu, având la bază cererea scrisă a acestora și verificarea îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

a)    are vârsta legală de 18 ani;

b)    cunoaște limba română scris și vorbit;

c)    are capacitatea deplină de exercițiu;

d)    are o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația gazdă; starea de sănătate se probează cu certificate medicale sau alte documente;

e) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de fals ori a unor fapte de corupție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Art.21. Coordonarea activității voluntarilor și transmiterea fișelor de activitate ale acestora către compartimentele de specialitate se va face de către Direcția Relații Publice. De asemenea, comunicarea rezultatelor acestor sesizări/propuneri către voluntari se va realiza prin intermediul direcției menționate și vor fi consemnate în fișa de voluntariat și în raportul de activitate al acestora.

Art.22. Contractul de voluntariat, încheiat conform prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, constituie Anexa la prezentul regulament.

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA nr. 2

La HCL S4 nr. 188/02.07.2018


Contract de Voluntariat

Nr.........../......................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- Sectorul 4 al Municipiului București cu sediul în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena,

etj.l,    Sector    4    București,    cont    bancar

nr.    ..............................................................................................deschis


la..........................................................cod fiscal........., reprezentat prin domnul Băluță Daniel -

Primarul Sectorului 4, în calitate de Organizație-gazdă, si

.................................................................................................................................... domiciliat

în ............................................................. posesor al actului de identitate seria ...................

nr...................... eliberat de ....................................la data de..................................în calitate de

Voluntar, s-a încheiat prezentul contract în temeiul Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului contract îl constituie participarea persoanelor fizice la acțiuni de voluntariat organizate de Sectorul 4 al Muncipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, conform Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București și al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, care este anexă la

Hotărârea nr........ /........a Consiliului local al Sectorului 4 al Municipiului București.

III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI

A. DREPTURI:

- dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitate și disponibilitatea acestuia;

-    dreptul de a solicita organizației-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit activitate;

-    dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

-    dreptul la timp liber corespunzător cu activitate de voluntariat.

B. OBLIGAȚII:

-    obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;

-    obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntarului -îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

-    obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntariatului;

-    obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;

-    obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

IV.    DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ORGANIZAȚIEI GAZDĂ:

A.    DREPTURI:

-    dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

-    dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate ce către organizația-gazdă;

-    dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

-    dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de volunatariat și fișa de voluntariat;

B.    OBLIGAȚII:

-    obligația de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;

-obligația de a suporta cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat, cu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar.

V.    ACTIVITĂȚILE DE VOLUNTARIAT

Activitățile ce urmează a fi desfășurate de voluntar în perioada contractului vor fi stabilite, de comun acord între părți, în funcție de domeniile de activitate propuse de organizația gazdă. Aceste activități vor fi consemnate detaliat în fișa de voluntariat și în raportul final de activitate al voluntarului.

VI.    CERINȚE


Persoanele care solicită intrarea în programul de voluntariat trebuie să cumulativ următoarele condiții:

a)    are vârsta legală 18 ani;

b)    cunoaște limba română scris și vorbit;

c)    are capacitate deplină de exercițiu;

d)    are o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația gazdă;

e)    nu a fost codamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de fals ori a unor fapte de corupție , cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

VIL DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract este valabil pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de............................

și se încheie la data de..................................

VIII. ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, EXECUTAREA SAU ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE VOLUNTARIAT

1.    Volunatriatul se desfășoară pe baza contractului încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar și organizația gazdă.

2.    Anterior începerii activității de voluntariat un exemplar din contractul de voluntariat se înmânează voluntarului.

3.    Anterior începerii activității, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidență a voluntarului.

4.    Contractul de voluntariat este însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție a voluntarului.

5. Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții:

a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b)    de comun acord

c)    când organizația-gazdă își încetează activitatea;

d)    prin denunțare unilaterală; denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la inițiativa oricăreia dintre părți, se comunică și se motiveză în scris, cu un termen de preaviz de 15 zile;

e)    în caz de reziliere a contractului.

6.    Fișa de voluntariat conține descrierea în detaliu a tipurilor de activități pe care organizația -gazdă și voluntarul au convenit că acestea din urmă le va desfășura pe parcursul contractului de voluntariat.

7.    Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, curespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

8.    Organizația - gazdă este obligată să țină evidența voluntarilor , a duratei și a tipului activităților desfășurate, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern

IX. DISPOZIȚII FINALE

1.    în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneză coordonatorului voluntarilor, în cazul în care, prin desfășurarea activităților de volunatariat , se cauzează prejudicii upmMer.ț persoane, organizația-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condițiile legii sau ale^^mK/hăZ^ de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului. " *


2.    Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin re

3.    Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Codului civil.

4.    în cazul în care pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația împiedică executarea contractului, acesta încetează de plin drept. Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, în condițiile stabilite prin contractul de voluntariat. La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere.

5.    Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluționează pe cale amiabilă iar, în caz de nesoluționare, de către instanțele civile.

6.    Prin semnarea acestui contract, voluntarul renunță la dreptul de asigurare de către organizația gazdă împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activității, precum și la dreptul de rambursare de către organizația gazdă a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activității.

7.    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

VOLUNTAR,


ORGANIZAȚIE-GAZDĂ, SECTORUL4 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI