Hotărârea nr. 187/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

>    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

>    Raportul comun de specialitate nr. 760 /29.06. 2018.întocmit de Direcția Economica și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

>    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de :

>    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

>    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 modificata si completata, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.’ff” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) și ale art. 82 din Legea nr. 24/2000 privindngngele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările șj ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei 1 Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referito convenții,    ’


în temeiul prevederilor art 45 alin (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (1) lit. d), ale art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3) precum și ale art. 117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/ 31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/ 31.10.2017, rămân valabile.

Art.III. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția Investirii vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

02.07.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 187 /02.07.2018

Anexa Ia HCLS4 nr. 187/02.07.2018

Nr.

Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL54 indicatori tehnico-economici

1

Co-finantare proiecte dezvoltare infrs truc tura urbana

56,132,486

1

Supralargire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

15,722,259

175/02.07.2018

2

Supralargire Sos. Berceni (Sos, Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str, Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

27,032,507

175/02.07.2018

3

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

13,377,720

175/02.07.2018

2

Co-finantare proiecte depuse spre finanțare in cadrul POR 3.1 .A

184,320,243

1

Bloc 23, Sos. Olteniței, nr. 232

2,512,482

239/13.09.2017

2

3loc A22, Aleea Someșul Mare, nr. 6

1,229,955

239/13.09.2017

3

Bloc 82, Str. Tulntci, nr. 1

1,048,366

239/13.09.2017

4

Bloc 1, scara 1,2,3, Str. Padesu, nr, 4

3,479,484

239/13.09.2017

5

Bloc 20, Aleea Trestiana, nr, 4

2,297,003

239/13,09.2017

6

Bloc A13, Aleea Ciceu, nr. 2

1,234,346

239/13.09.2017

7

Bloc 116, Str. Mariuca, nr. 10

1,542,773

239/13.09.2017

8

Bloc 42, Str. Piscului, nr. 16

3,027,075

239/13.09.2017

9

Bloc 36, scara 1 si 2, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 21

1,921,706

239/13.09.2017

10

Bloc 114, Str. Soldanului, nr. 5

1,422,078

239/13,09.2017

11

Bloc 50, Str. Garnitei, nr. 3

3,109,719

239/13.09.2017

12

Bloc 49, Str. Garnitei, nr. 1

1,415,736

239/13.09.2017

13

Bloc 115, scara 1 si 2, Str. Frumusanî, nr. 16

2,759,071

239/13.09.2017

14

Bloc 41, scara A si B, Str. Frumusani, nr, 4

2,802,508

239/13.09.2017

15

Bloc 121, scara 1 si 2, Str. Mariuca, nr. 4

3,184,385

239/13.09.2017

16

Bloc A1, Aleea Terasei, nr. 5

1,230,335

239/13.09.2017

17

Bloc 111/25, Str, Izvorul Oltului, nr, 7

1,438,75.0

239/13.09.2017

18

BlocMI, Bd, Alexandru Obregia, nr. 1

1,011,297

288/24.10.2017

19

Bloc 104, Sos. Berceni, nr. 35

2,760,340

288/24.10.2017

20

3loc63, Str. Frumusani, nr. 7

2,479,341

288/24.10.2017

21

3Ioc 5, Sos. Giurgiului, nr. 121

4,832,571

288/24.10.2017

22

Bloc C, Sos. Giurgiului, nr. 58-70

3,943,877

288/24.10.2017

23

Bloc E, Sos. Giurgiului, nr. 67-77

3,745,439

288/24.10.2017

24

Bloc F5, Str. Vatra Dornei, nr. 2

1,863,244

68/30.03.2018

25

BlocA, Sos. Giurgiului, nr. 104-116

3,848,347

288/24.10.2017

26

Bloc B, Sos. Giurgiului, nr. 72-86

6,019,886

288/24.10.2017

27

Bloc M1, Bd. Alexandru Obregia, nr, 6

4,544,820

288/24.10,2017

28

Bloc M2, Bd. Alexandru Obregia, nr, 3

1,034,919

288/24.10.2017

29

Bloc 11, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5A

1,998,977

288/24.10.2017

30

Bloc II30, Bd. Alexandru Obregia, nr. 22A

2,443,195

288/24.10.2017

31

Bloc 28, Sos. Berceni, nr. 21

2,328,446

288/24.10.2017

32

Bloc 35, Sos. Berceni, nr. 23

3,418,429

288/24.10.2017

33

Bloc 38, Sos. Berceni, nr. 25

2,157,970

288/24.10.2017

34

Bloc 128, Sos. Berceni, nr. 49

1,833,057

288/24.10.2017

35

Bloc4, Sos. Giurgiului, nr. 117

5,742,314

288/24.10.2017

36

Bloc4A, Sos. Giurgiului, nr. 125

7,932,886

288/24.10.2017

37

Bloc PE3, scara 1-4, Aleea Terasei, nr. 3C

1,558,657

239/13.09.2017

38

Bloc E4, scara 1-4, Aleea Niculitel, nr. 2

3,339,086

239 /13.09.2017

39

Bloc B7, scara 1,2,3,4, Str. Almasul Mic, nr. 5

1,880,186

239/13.09.2017

40

Bloc 111/21 A, Str. Huedin, nr. 11A

1,982,138

239/13.09.2017

41

Bloc 4, scara A-H, Str. Stoian Milita ru, nr. 97-99 si Intrarea Crisul Alb nr. 35

3,394,832

239/13.09.2017

42

Bloc 04, scara 1-6, Str. Străduinței, nr. 2

7,532,215

239/13.09.2017

43

Bloc 17-18, scara A-H, Aleea Cricovul Dulce, nr, 2-4

3,195,406

371/22.12.2017

44

Bloc4, scara 1-4, Sos. Olteniței, nr. 142

5,924,914

371/22,12.2017

45

Bloc 18, Bd. Tineretului, nr. 27

4,719,590

239/13.09.2017

46

Bloc 27A, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 14

3,473,205

239/13.09.2017

47

Bloc 84, Calea Văcărești, nr. 232

2,366,865

239/13.09.2017

48

Bloc 29, scara 1 si 2, Str. Cercetătorilor, nr. 6

2,738,080

239/13.09.2017

49

Bloc 17, Aleea Trestiana, nr. 2

3,464,918

239/13,09,2017

50

Bloc 33, scara 1,2,3,4, Str. Tohani, nr. 2

4,670,331

239/13.09.2017

51

Bloc 100B, Str. Tatulesti, nr. 5

2,135,007

239/13.09.2017

52

Bloc 16, Sos. Berceni, nr. 15

1,205,131

288/24.10.2017

53

Bloc M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116

5,067,797

288/24.10.2017

54

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6

1,832,375

288/24.10.2017

55

Bloc 12B, scara 1+2, Str. Alunisului nr, 1/ Bd, Constantin Brancoveanu, nr.2

2,451,667

316/20.11.2017

56

Bloc 129, scara 1+2, Sos. Berceni, nr. 51

1,996,520

316/20.11.2017

57

Bloc 6, scara 1+2, Str. Nitu Vasile, nr. 50

1,038,286

316/20.11.2017

58

Bloc 35, scara 1-4, Bd, Alexandru Obregia, nr. 35

5,883,976

316/20,11.2017

59

BlocO, Sos. Giurgiului, nr. 113-115    /?''

1,379,527

316/20.11.2017

60

BI0CA18, Str. Reșița, nr. 18    // *

1,798,555

316/20.11.2017

61

Bloc 130, sc. "1-2, Sos, Berceni, nr. 53 fi

2,373,392

316/20.11.2017

62

Bloc 20, Str. Ciochina, nr. 3    li    f    »

1,773,022

346/18.12.2017

63

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18/jf    1 fe/fW j    îl

1,563,958 .

316/20.11.2017

64

Bloc2,sc. 1-3, Str. Pictor Ștefan Dumitrete^m țfSSW /    îl

3,985,476

239/13,09.2017

Total valoare de investiție a obiectiveiftp^e’Hit^ft^pSSie^Q&al^^Z^

240,452,729