Hotărârea nr. 186/2018

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până Ia 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în

vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând act de:

Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

Raportul de Specialitate nr. P.9.1/759/din 29.06.2018 întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. ‘’f’ și c’g” și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la prevederile art. 29 lit(f) din Legea achizițiilor publice nr. 95/2016;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere:

HCL Sector 4 nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

- HCL Sector 4 nr. 224 din 17.08.2017 privind si completarea Anexei la HCL,

31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile ii


de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contracț Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asi^ investițiilor publice de interes local;

-    HCL Sector 4 nr. 337 din 28.11.2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 138 din 31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/17.08.2017;

-    HCL Sector 4 nr. 138 din 30.05.2018 pentru modificarea si completarea HCL S4 nr. 138 din 31.05.2017, modificata si completata, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

-    HCL Sector 4 nr. 154 din 14.06.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138 din 31.05.2017, modificata si completata, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art 81 alin (4), precum și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa la Hotărârea de Consiliu Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2017) cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017.

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.III. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.


Contrasemneaz ă Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 186 /02.07.2018

Nr.Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție RON - TVA inclus

HCLS4 indicatori

Co-finantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana

150,651,808,03

1

Amenajare parcare statia metrou - IMGB - Sos. Berceni

4,704,117.11

336/28.11.2017

2

Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brancoveanu, inclusiv sens giratoriu intersecția cuTumu Măgurele si Luica

12,172,827.22

126/21.05.2018

3

Amenajare parcare sol Str. Alunisului

1,465,248.86

336/28.11.2017

4

Amenajare parcare sol Str. Izvorul Rece

1.530,333.27

336/28.11.2017

5

Amenajare parcare spic Sos, Berceni - tronson 1 (Pta. Sudului - Str. Ion iriceanu)

8,815,629.09

336/28.11.2017

6

Amenajare parcare spic Bd. Obregia

13,767,081.36

153/14.06.2018

7

Amenajare parcare spic Bd. Tineretului

5,427,233.73

336/28.11.2017

8

Amenajare parcare R+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

23,993,462,87

168/17.07.2017

g

Amenajare parcare Piața Big Berceni

6,084,402.66

197/27,07.2017

10

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

9.179,844.54

196/27.07.2017

11

Amenajare parcare la sol Sos. Olteniței nr. 9

7,379,140.00

222/17.08.2017

12

Supralargire Str, Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

15,722,259.27

175/02.07.2018

13

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

27,032,507.74

175/02.07.2018

14

Supralargire Str, Luîca (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

13,377,720.31

175/02.07.2018

Co-finantare Programului de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de Investiții

162,142,423.49

15

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1,423,988.80

238-13,09,2017

16

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1,370,326.34

238-13.09.2017

17

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului.nr. 119

2,426,674.18

238-13.09.2017

18

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1,314,895.26

238-13.09.2017

19

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

3,653,908,09

238-13.09.2017

20

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu.nr. 97

3,866,294.53

238-13.09.2017

21

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2,880,314.08

238-13.09.2017

22

3loc 2B, Sos. Giurgiului.nr. 127

7,435,225.91

238-13.09.2017

23

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

3,367,704.76

238-13.09.2017

24

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1.365,453.60

238-13.09.2017

25

3loc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr. 35

1,643,341.21

238-13.09.2017

26

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

3,325,560.91

238-13.09.2017

27

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1,590,963,36

238-13.09.2017

28

Bloc 1, sc. 1, Sos. Olteniței,nr. 218

1,360,831.64

238-13.09.2017

29

Bloc 8, Sos. Olteniței,nr. 220

3,045,983.50

238-13.09.2017

30

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

7,427,742.03

288-24.10.2017

31

3loc 1, sc. 2, Sos. Olteniței,nr, 188

1,043,219.45

238-13.09.2017

32

3loc 12C, Str. Alunisului, Nr. 3

3,041,227.59

68-30.03.2018

33

Bioc 39, Sos, Berceni. Nr. 27

2,142,012.48

68-30.03.2018

34

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2,373,391.85

316-20.11.2017

35

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2,461,754.72

68-30.03.2018

36

Bloc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

1,991,726.00

68-30.03.2018

37

Bloc 4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7,596,506.20

68-30.03.2018

38

Bloc 2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129

8,806,000.03

68-30.03.2018

39

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2,161,297.99

68 - 30.03.2018

40

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr, 10-14

6,192,843.66

68-30,03.2018

41

Bloc 108. sc. 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3,250,870.26

68-30.03.2018

42

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1,011,740.86

68-30.03.2018

43

BiocAmiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

2,209,837.02

68-30.03.2018

44

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

835,209.21

68-30.03.2018

45

Bioc P1, Str. Costila, Nr. 4

1,507,230.85

68-30,03.2018

46

Bloc M1/1, sc, 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5,566,868.35

68-30.03.2018

47

BlocA8, Str.* Izvorul Rece, Nr. 7

4,553,432.16

68 - 30.03.2018

48

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr, 3-5

6,992,169,12

68 - 30.03.2018

49

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2,852,784.35

68 - 30,03.2018

50

Bloc M1. Str. Reșița, Nr. 4

4,074,797,71

68-30.03.2018

51

Bloc 10, Str. Turnu Măgurele, Nr. 31

1,312,835.05

68-30.03,2018

52

Bloc 7A. sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3,168,639.67

316-20.11.2017

53

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2,040,886.53

68-30.03.2018

54

Bloc OD1, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5,854,848,18

68-30.03.2018

55

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

6,095,182.52

68-30.03.2018

56

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

5,887,155.80

68-30.03.2018

57

Bloc I5, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia. Nr. 31

3,972,085.52

68-30,03.2018

58

Btoc M1/1, sc. 1-7, Bd, Constantin Brancoveanu, Nr, 114

10,235,403,41

68-30.03.2018

59

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 99

2,727,195.14

68-30,03.2018

60

Bloc 1, sc. 1.3, Sos. Olteniței, Nr. 188

2,684.063,61

68-30.03.2018

total

312,794,231.52

Președ Cosmin Co