Hotărârea nr. 185/2018

Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE

privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P.9.1/753/27.06.2018 al Direcției Investiții-Serviciul Investiții;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 160/14.06.2018 privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la unele școli de pe raza Sectorului 4 și nr. 172/02.07.2018 privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă predarea de către Sectorul 4 al Municipiului București către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor pentru școlile prevăzute în Anexa la prezenta, în vederea implementării lor prin organizarea procedurilor de achiziție publică, încheierea contractelor de execuție și urmărirea derulării acestora.

Art.2 Se transferă integral fondurile necesare implementării și derulării investițiilor prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, din bugetul Aparatului propriu al Sectorului 4 în bugetul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Nr. 185 /02.07.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Anexă Ia HCL nr. 185/02.07.2018

Nr. Crt.

OBIECTIV

1

Școala Gimnazială nr.102 "General Eremia Grigorescu” - ISU

2

After School Școala Gimnazială nr.194 - ISU

3

Școala Gimnazială nr.308 - ISU

4

Sala de sport Școala nr.308 - ISU

5

Școala Gimnazială nr.96 - ISU

6

Școala Gimnazială nr.36 - ISU

7

Școala Gimnazială nr.120 - ISU

8

Școala Gimnazială nr.99 - ISU

9

Școala Gimnazială nr.108 - ISU

10

Gărădinița nr.194 - ISU

11

Școala Gimnazială nr.100 - ISU

12

Școala Gimnazială nr.93 - Emil Racoviță - ISU

13

Școala Gimnazială nr.lll - George Bacovia - ISU

.

14

w    *

Școala Gimnazială nr.165 - ISU    fj

li 1 R

15

Școala Gimnazială nr.189 - ISU

16

Grădinița nr.167 aferentă Școlii nr.308 - ISU

17

Școala Gimnazială nr.110 - ISU

18

Sala de sport Școala nr.98 ” Avram Iancu” - ISU

19

Sala de sport școala nr.194 - ISU