Hotărârea nr. 184/2018

Hotărâre pentru respingerea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

HOTĂRÂRE

pentru respingerea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.

7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.6/1/611/25.05.2018;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 165/14.06.2018 privind aprobarea numărului de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București;

-    adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 8282/08.05.2018 înregistrată la

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr. 28764/16.05.2018 prin care a fost stabilit numărul de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art. 81 alin.(2) lit. e) și ale art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.


Contr asemneaz ă Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE