Hotărârea nr. 183/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8 „


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe

din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8 „

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul comun de Specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice nr. P9.1/742/25.06.2018

-    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

-    Programul Operațional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului nr 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru cele 6 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8„ conform Anexelor nr. 1-6 ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Nr. 183 /02.07.2018Contras emnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Terasei, nr. 3C, Bloc PE3, sc. 1-4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/efîcientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ia subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1558.65700 lei

1310.90300 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27180 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06469 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02233 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00577 mii lei/mp ,

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00473 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32128 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.33919 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00363 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1558.65700 /1310.903006 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

^ujocuinte- 3199,00 mp;

Au_bloc= 3923,10 mp;

Ad=4486,20 mp;

Ac= 747,70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 69,97 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 326270 kwh/an in tone echivalent petrol 26,72 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 71.78 to COî/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Niculitel, nr. 2, Blocnr. E4, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/efîcientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

3339.08600 lei

2817.79800 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27179 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06961 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02269 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00587 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00456 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.345 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.362 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00218 mii lei/mp /^O^'*"***

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3339.08600 /2817.79800Anul I: 3339.08600 /2817.79800

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Au_iocuinte 5602,00 mp;

Au_bioc= 7295,60 mp;

Ad=8405,40 mp;

Ac= 1400,90 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,03 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 637400 kwh/an in tone echivalent petrol 52,20 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:139.51 to CO^an.

Cosmîn-Consta“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Almasu Mic, nr. 5, Bloc nr. B7, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1880.18600 lei

1585.87100 Iei


Constructii-montaj (C+M) 6 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Aujocuinte- 3230,30 mp;

Au_bioc= 4098,80 mp;

Ad=4706,70 mp;

Ac= 762,80 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 76,33kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 374880 kwh/an in tone echivalent petrol 30,70 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 80.64 to CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Huedin nr. 1 IA, Bloc III/21A

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1982.13800 Iei

1670.52100 Iei


Constructii-montaj (C+M) 6 luni

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.30786 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07245 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.04049 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00603 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00769 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36755 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38318 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00342 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1982.13800/1670.52100DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 57

Aujocuinte- 3566,80 mp;

Au_bioc= 4544,95 mp;

Ad=5219,45 mp;

Ac= 834,25 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 75,12 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie:: 432920 kwh/an in tone echivalent petrol 35,46 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 95.24 to CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Stoian Militaru, nr. 97-99 si intr. Crisul Alb, nr. 35, Bloc 4, sc A-H, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)


3085.85000 lei


2582.60800 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.278625 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.064824 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.023443 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.005958 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.003828 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.330032 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.345222 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002277 mii lei/mp^

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3085.85000/2582.608006 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Aujocuinte- 6207,04 mp;

Au_bloc= 7825,32 mp;

Ad=8998,08 mp;

Ac= 1499,68 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru Încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,46 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 777870 kwh/an in tone echivalent petrol 63,71 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:170.98 to CO;>/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Străduinței, nr. 2, Bloc nr. 04, scările 1-6, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

7526.42600 lei

6340.97400 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.29342 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.065642 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.038435 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.002772 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.007335 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.356505 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.360058 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.001527mii lei/mp/^O^

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 7526.42600 /6340.97400

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 240

Au_iocuinte~ 14266,74 mp;

Au_bloc= 17786,50 mp;

Ad=20992,40 mp;

Ac= 1907,80 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 72,75 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 1585180 kwh/an in tone echivalent petrol 129,83 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 348,74 to COî/an.


PREȘEDINTE DE Cosmin-Constantin