Hotărârea nr. 182/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCLS4 nr.292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin

Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr.

P9.1/741/25.06.2018;

-    Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

-    Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 -

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

-    O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor


utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările ș ulterioare;

- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică HCLS4 nr. 292/24.10.2017, după cum urmează:

1. Se modifică art. 1, care va avea următorul cuprins:

„Art.I. Se aprobă cererea de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - "Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:

•    Componenta 1 - Blocul PE3, Aleea Terasei nr. 3C

•    Componenta 2 - Blocul E4, Aleea Niculitel nr. 2

•    Componenta 3 - Blocul B7, Str. Almasu Mic nr. 5

•    Componenta 4 - Blocul III/21A, str Huedin nr. 11A

•    Componenta 5 - Blocul 4, str Stoian Militam nr. 97-99

•    Componenta 6 - Blocul 04, Str Străduinței nr. 2

2. Se modifică art. 2, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8”, în cuantum de 19 205 516,7jy (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 18 873 654,48 lei și valoarey^țo©^ neeligibilă de 331 862,30 lei;

*

iațiiloj

ieltuit


b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Aso/ proprietari, în cuantum de 7 881 324,101ei, reprezentând achitarea tuturor

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7 549 461,791ei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8”;

c)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 4 202 672,44 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

d)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 251 686,56 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 243 367,68 lei reprezentând, după caz:

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

f)    Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială, conform prevederilor legale, anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociațiilor de Proprietari este în cuantum de 1 546 074,58 lei;

g)    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociațiilor de Proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2

T bianuală (lei)= V totală(lei) x 10%, unde:

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică T bianuală^ taxa bianuală de reabilitare termică V totală^ suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asociațiilor de proprietari


10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)

1,66%= reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

3.    Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins:

„Art.3 Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotătâre”.

4.    Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:

“Art.4 Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce se vor interveni pe perioada implementării.”

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Cosmin-CoDiana Anca ARTENE

[OS- <#■

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr, cri

Detnadm capItoMor țt subcapitolelor

CticHukll dleible

TOTAL

ELIGIBIL

Cbelelrfl firilglbBc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii Mv SMIS

Subcatcțorii M) SM1S

Bov

77X4qț2&

Baza

TVA ns-eligibill

t

3

3

3

5=3+4

d

7

8 = 6+7

P-5 + 8

1

CAT ITGL 1 Chel ukli pratru obi Inerta fl afctnajaîr» terenului

12

bl

Amemjarta tertwlui

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i;

38

1,3

Amenajări pertru proiecția mediului ii aducerea la slirea inițiala

206.2U.7J

39.1821»

245*403.64

0.00

0.00

0.00

245*408.65

12

39

TOTAL CAPITOL 1

206,215.75

39,18230

245,406,65

0»t»

O.W

0.00

245,406,65

3

CAPITOL! CheUuklipl asigurarea ut Elti| Bor necesare obiectivului

13

2.)

Che&ddi pentru asigurarea țiiititiijlQf’necesare otioctjvuhri    ,    0.00

0.00

0.00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00

13

40

TOTAL CAPITOL 2    |    0.00

aoo

0.00    |    ni»    |    o.w    |    0.00    |    ou»

3

CAPITOL 3 Cheltuieli peatru proiectare (1 asfeleiip lehnki

14

3,1

Studii de teren

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

14

42

3.3

Obținerea de avize» acorduri ți autorizații

9,000.00

1.71000

10*710.00

0.00

0.00

000

10,71000

14

43

3.3

Proiectare si inginerie

JEfi, 033.32

54J46.31

340379.53

0.00

0.00 |

0.00

340379,54

14

44

3.4

Consultant!

0.00

0.00

0.00

0.00

O.M

0.00

OW

14

45

3J

Asistenta lehniei

475.2SÎ.49

9OJW.24

565.589,74

0.00

0.00

0.00

565.589.73

14

46

TOTAL CAPITOL 3

770318,71

146360 36

916,679.27

0.00

0.00

olog

916,679.27

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiții de bați

15

4.1

Construcții ți instalații

]] .603.528,06

2,204.670,34

13,808,19839

89.186.76

16,945.48

106.13225

13,914330,64

15

53

4.2

Dotări fac includ utilaje, odupimente tehnologice ți finetionale cu ți firi nunti}, dotări active neeomonlet

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO

0.00

15

54

43

Ceriructo. iralalatii fi doliri afererte măsurilor Conexe

l.583,468.60

300,859.03

1,884327.63

187.9W.46

35.718.95

223.713.40

2.103,041.04

15

56

TOTAL CAPITOL 4

23QM2&38

15.692,52604

277,181.21

52,664,43

329,845*65

16,022371.68

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5,1

Organizare de țintar

341*471.»

64.879.51

406350,60

0.00

0.00

0,00

406350.60

16

5.1.1

Lucrări de ccmbwpi ți instalații aferente organizării de țirticr

269,212.32

51.150-34

320362.66

0.00

0.00

0*00

320362*66

16

57

5.1.3

Cheltuieli conexe organizării de șantier

T2J238L77

13.729.17

85*937,94

0.00

ooo

0.00

85.987.94

16

58

5.3

Comisioane, cote* taxe

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

000

0.00

17

59

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

1310201.63

248.93S.31

1.559,139,94

1,694.66

321.99

2.016.65

1.561.156,59

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1,631,672-72

31331732

1,965,490.54

1.694.66

321.99

2,016.65

1,967,507.19

6

CAPITOLUL 6 Cheltuirii de Informare țl puUldtaie

8

6.1

Cheltuieli de informare ți publicitate peren) proiect, care rezulți din obligațiile beneficiarului

I9.BOO.CO

3,763.00

23,562.00

0,00

0.00

0.00

23362*00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

19,8004»

3,762.00

23,562.00

0.00

0.00

0.00

23,562,00

7

CAPITOLUL 7 ChetuWl cu anilful pentru price!

7

7,1

Cheltuieli cu aud itul pertru pro iert

25200,00

<788.00

29.988,00

0.00

0.00

0.00

29.938.00

7

15

TOTAL CAPITOL 7

25300.00

4.7BB.00

29,988.00

0.00

0*00

aoo

29,988.00

TOTAL GENERAL

15^60,213^4

3,013*440.66

I8N73.654.-I8

278,875.88

52,986.42

331,862.30

19,205,516.78

C+M

16268,985.78

J19.157.19

13.671416.61

2,597*569.16

268*199.33

50,957.86

16,588,142.97

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR.CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care r

19JAS316.78

a.

Valoarea loiala nedisibilă, inclusiv TVA aferent

3313613 D

b.

Valoarea loiala dioibili

18373,654.48

([

Contribuția proprie, din care:

7^81424.10

B.

Cbnlrihulia solicitantului la cheltuieli eligibile

7^49 JC 1.79

Ctorett

b.

Cbiilribtilia solicitantul ui la cheltuieli nedigibite» inclusiv TVA aferent

331*862*30

HI

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

11324,192.69

Nr. crt

Denumirea capîldrlor ți sabeapllolelor

Ti rX ditttOr

TOTAL

Baza

TVA nc-cligibili

TOTAL

TOTAL

3

J

4

5=3+1

6

7

8 = 6+7

P-5 + Î

l

Cheltuieli oferentemă surilor din categoria I

11*603*52806

2,204,670.33

13.808,198,39

89,186.76

16,945.49

106,13225

13,914330.64

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

1*583,468.60

300,859.04

1,884,327,64

187,994.46

35,718.94

223,713.40

2,108,041.05

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I si H

13.186,996.66

2 J0 5.529-38

15.692,526,04

277,181.22

52,664.43

329*845,65

16*022371.69

3

Cheltuieli aferente C+M+E

14.972.63636

2,844.800,93

17.817,437,29

278,875.88

52,986.42

331,862,30

18*149*29939

4

Linutare de 15% din valoarea eligibili a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2, cap. 4f 4.1,4,2), capu 5 (5.1.1)

1,811*844.92

344250.54

2,156.095.46

5

Valoare Maximă acceptată penlm Cheltuielile afcrenle măsurilor conexe A (inclusiv TVA)

2,156,095.46

DA

6

Cheltuieli aferente strategici (parte din Cap. 3.4)

0.00

0.00

0,00

0.00    j    0,00    1    O.OO    1    0,00    1

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

842,577.48

160,089.73

1,002,667.21

0.00    O,0O    0.00    1.002*667.21

8

Alte cheltuieli din buget ncincluse in DEVIZ

45,000.00

8*550.00

53*55000

0.00    |    O.OO    |    0.00    |    53,550.00    |