Hotărârea nr. 181/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4 „


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe

din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4 „

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul comun de Specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice nr. P9.1/740/25.06.2018;

-    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

-    Programul Operațional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în

sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului nr 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru cele 7 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4„ conform Anexelor nr. 1-7 ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Nr. 181 /02.07.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 23 sos. Olteniței nr. 232, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșe ului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2512,48247    mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)    2097,45484    mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0,31577

mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utila mii lei/mp mii Iei/mp7=^LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0^05614

LUCRĂRI CONEXE:    0^02596

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    o’o3O18

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0^00214

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0^37551

LUCRĂRI ELIGIBILE    0*36919

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00419

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2512,48247/2097,45484 mii lei Anul I:

6 luni(din care 3 -schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:60

Aujocuinte =6626,25 mp

Au_bloc= 5585,60 mp

Ad=8022,25 mp

Ac=819,65 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic:

77.87 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 643632.9 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000055 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 48.638 tCO2/an.

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A22 Aleea Someșul Mare nr. 6, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1229,95541

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1029,08763

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,32991

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02537

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02227

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00310

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00460

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,36277

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,35507

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00310

mii leitop^^Eșalonarea investiției (INV/C+M):1229,95541/1029,08763 Anul 1:1229,95541/1029,08763

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Au_iocuinte=2836,78 mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 75,03 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 242520,07 kwh/an in tone echivalent petrol 20,857x 10-6 Mtep;

(1 Mtep=11,628x109 kWh).

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 53,35 tCO2/an.

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 82 str. Tulnici nr. 1, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1048,36584

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

882,58408

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,29992

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,07663

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,04380

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,03283

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00423

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,38983

mii lei/mp A utna

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,3800

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00560

mii lei/xap===^=^_Eșalonarea investiției (INV/C+M):1048,36584/882,58408

Anul I:

6 luni(din care 3 -schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:29

Aujocuinte =2264,00 mp

Au_bioc=2264,00 mp

Ad=2830,92 mp

Ac=421,82 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

63.46 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 168498.7 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000014Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 21,998t CO2/an.

PREȘEDINTE DE Ș

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 1, sc 1,2,3, str. Padesu nr. 4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LE) INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3479,48434

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2912,13287

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,34722

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02488

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02171

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00317

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00491

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,37763

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,36956

mii lei/ggp^s^^

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00317

Eșalonarea investiției (INV/C+M):3479,48434/2912,13287 mii lei Anul I: 3479,48434/2912,13287 mii Iei

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPAC1TATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente 90

Aujocuînte=7711,51 mp

Au_bioc=7711,51 mp

Ad=10326,99 mp

Ac=964,39 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 76,13 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie 490425,97 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000042Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:107,89t CO2/an.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 20 Aleea Trestiana nr. 4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, te rmo-hidro izolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2297,00294

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1917,39610

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,27913

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,04071

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,01825

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,02246

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00354

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,32476

mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,31858

mii Iei/m5

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00264

mij^feiÂnp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:86

Au_iocuînte=5904,00 mp

Au_bioc=5904,00 mp

Ad=7578,78 mp

Ac=588,78 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

67,19 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 459419,20 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000040 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 42,941 CO2/an.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A13 Aleea Ciceu nr. 2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ea subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LE) INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1234,34611

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1033,18904

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,32991

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02681

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02377

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00304

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00460

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,36421

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,35657

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00304

mii lei/mr^s—

6 luni(din care 3 -schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Aujocuinte=2836,78 mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

76,25 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 242556,96 kwh/an in tone echivalent petrol 20,860 10'6 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:    53,361 CO2/an.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTE1/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 116, strada Mariuca nr 10, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1542,77278

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1288,82542

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,25477

mii

lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,03895

mii

lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02197

mii

lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,01699

mii

lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00261

mii

lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,30506

mii

lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,29944

mii

lei/rnjo_._

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00301

mii

«r£b.

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

Au_locuinte= 4224,78mp

Au_bioc=4224,78 mp

Ad=5073,58 mp

Ac=501,45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

66.12 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 289525.8 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000025Nltep;

3..reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 34.586 tCO2/an.