Hotărârea nr. 180/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

- Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr.

P9.1/739/25.06.2018;

-    Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

-    Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 -

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică HCLS4 nr. 245/29.09.2017, după cum urmează:

1. Se modifică art. 1, care va avea următorul cuprins:

„Art.I. Se aprobă cererea de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - "Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:

•    Blocul 23, Sos. Olteniței nr. 132

•    Blocul A22, Aleea Someșul Mare nr. 6

•    Blocul 82, Str. Tulnici nr. 1

•    Blocull, Str. Padesu nr.4

•    Blocul 20, Aleea Trestiana nr. 4

•    Blocul Al 3, Aleea Ciceu nr. 2

•    Blocul 116, StrMariucanr.10

2. Se modifică art. 2, care va avea următorul cuprins:

“Art.2. Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4", în cuantum de 13,043,910.11 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 12,898,272.99 lei și valoarea totala neeligibilă de 145,637.12 lei;

b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,304,946.31 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuiejjlpE^^ neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proie< cuantum de 5,159,309.20 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -ftCPE 4/

io:

c)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2 904 227.94 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

d)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 132 314,06 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 36 409,49 lei reprezentând, după caz:

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

f)    Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială, conform prevederilor legale, anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 689 421,54 lei;

g)    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociațiilor de Proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2 T bianuală (lei)= V totală(lei) x 10%, unde:

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică

T bianuală= taxa bianuală de reabilitare termică

V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției asociațiilor de proprietari


10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei tqfale dat autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)

1,66%= reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

3.    Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins:

„Art.3 Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotărâre”.

4.    Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:

“Art.4. Se aprobă asigurarea cofînanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce se vor interveni pe perioada implementării.”

Art II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Anexa la HCL nr


BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


Nr. crt

Denamlrot cspltokforfl robcapltotcfor

CheUtdriJ dlglble

TOTAL

ELIGIBIL

CbetinUlnreUilHe

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii My SM1S

Subcatcgorii

MySMIS

Jtos

mefeMEa

Baza

TVA ne-eigiMl

1

J

3

J-J+4

fi

7

8-6+7

9“J+8

1

CAPITOL 1 CltdtaMI pentru obiiaetv* țl menajam lemuln]

12

LI

Amenajarea lemtuluj

o.w

0.00

0.00

0,00

0.00

O.OO

0.00

12

38

1.2

Amenajări pereni proiecția mediului ii aducerea la starea inițiala

96,432.00

L8322.0B

114,754,03

0.00

0.00

0.00

114.754,08

12

39

TOTAL CAPITOL 1

96,432.00

ISJ2108

114,754.08

0.00

04»

0.00

114,754,08

2

CAPITOL2 ChcHokU p( «slțanrca utHUțBor atena re obkdh olri

13

Cheltuieli pcnmiasiguntra tâlilttik>r necesare obiectivului

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1(»

Q.M

0,00

0,00

0.00

aoo

3

CAPITOL 3 CheltoM] patra proiectare țl atlatenfA (thnkfi

14

11

Studii dc teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

14

42

3.2

Obținerea de avize» acorduri ti autorizații

13,500.00

X565.00

16.065,00

0.00

000

0.00

16,065.00

14

43

3-3

Proiectare ii inginerie

203.621.S0

3B.72fi.I4

242,547.94

0-00

0.00

0.00

242X47,94

14

44

3-4

Censubanii

0.00

000

O.OO

0.00

0.00

0.00

000

14

45

3,5

Au^eiți tehnici

324.845.02

SI .720.55

386X65.57

0,00

0.00

0.00

386,565X7

14

46

TOTAL CAPITOL 3

M2.16fi.a2

J 03,01 L70

645,178,52

0.00

0,00

aoo

64X178.52

4

CAPITOLU L 4 CheK aleii prtrira Investiția d e bazl

15

4,1

Cotuinicța ți imialații

8.472,767,95

1.609.825,92

10,082X93.87

88X44,70

16,899.49

105,844.19

10.188,438.06

15

53

4.2

Dollriție includ utilaje, echipamente tehnologice ți fucetioeile eu fi Uri sMtilaj. rfftîlri active fwenmrrrate’b

0.00

000

0.00

0Q0

0.00

0.00

0,00

15

54

4J

Cofutiuclii. imtilalii p dotiri aferate miturilor conexe

615,565.15

116XJ7.3S

732,52233

6,833.73

1298.41

8.132.14

740.654.67

15

56

TOTAL CAPITOL 4

948SJ33.10

1,726,78X39

I4B1&11&39

95,77843

18,197,90

113,976X3

10,929,092X2

5

CAPITOLUL 5 AltechekideU

16

5.1

Organizare de fortfer

135,525.43

15,749.83

161X75X6

0.00

0.00

0.00

16127526

16

ÎJ.l

Lucrlri de construcpi ți instala|ii aferente orginizirii de firikr

98,170.73

18,652.44

116,823.17

0.00

O.OO

0.00

116,82347

16

57

5.1-2

Cheltuieli conexe orgaitizirii de țanlier

37J54.70

7.097.39

44,452.09

0.00

0.00

0.00

44,452.09

16

58

5,2

Cotnbîoane, cote» taxe

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OQ

0.00

17

59

5J

Cheltuieli diverse fi neprevăzute

92 3.927X1

175.546.13

1,099,473.75

26405,71

5/355,09

3lj660.8Q

1,131434.54

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1,059,452X5

201,296.06

1X60,749,01

2640S.71

5,03X09

31,660.80

1292,409.80

6

CAPITOLUL 6 ChfXnkll fi e Informare d publicitate

8

6.1

Cheltuieli dc informare ți publidtale petru proiect, care rezulți din obligațiile benefici ambii

23,100.00

4.3B9.00

27,489.00

0.00

0.00

0.00

27,489.00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

23,100.00

4389.00

27,489.00

Q.00

0,00

0.00

27,489.00

7

CAP ITOLU L 7 Cheli aleii eu audhol peni™ proiect

7

7,1

Cheltuieli eu audhul pertni poteci

i    29.400,00

5,586.00

34.986.00

0.00

0.00

0.00

34.986.00

7

15

TOTAL CAP HOL 7

29,400J»

țffi&OO

34,986.00

O00

0.00

aoo

34,986.00

TOTAL GENERAL

10338384^7

2^59388.13

123MJ73.00

122,3 84.1-1

23,252.99

145,637.12

13,043,910.11

dineare

C+M

9JB2.935.83

1,763,757.81

11,046,693,64

122X84.14

2X252.99

14X637,11

1129X330.77

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totali a cererii efe finanțare, din cure :

133)43,910,11

a.

Valoarea letala neclieitili, inclusiv TVA aferent

145.637,12

b.

Valoarea letala elieibilă

12^9827X99

11

Contribuția proprie, din cureî

5X04X46X1

B

Contribuția soliei Lanțul tu la cheltuieli eligibile

545930920

Corect    1

b.

Conlribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

145,63 7,12

III

ASISTENTĂ FINANCIARĂ N ERAM BURS ABILĂ SOLICITATĂ

7238^63,79

Nr. cit

Dreumirea elfi Idelor fl subcapitolelor

flfl»

HM rfțibite

TOTAL

Bai»

TVA ne-eligibili

TOTAL

TOTAL

J

2

3

4

J-J+4

fi

7

8-6+7

9-5 + 8

1

Cheltuieli aferente mi surilor din calegoria 1

8,472,767.95

1,609,825,92

10,082X93.87

122X84.14

23,252.99

145,637.13

10X28230.99

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria 11 fmăsuri conexe)

615X65,15

116,957.38

732,522.53

0.00

0,00

aoo

732.522,53

TOTAL cheltuieli mă sun din categoria I si 11

9,088,333.10

1,726,783.29

10,815,116X9

0,00

0.00

aoo

10X15,116.39

3

Cheltuieli aferente C+M+E

10206,863,35

1,939X04.04

12,146,167X9

122X84.14

23,252.99

145,637.13

12X91,804.52

4

Limitare de 15% din culoarea eligîbilft a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2. cap. 4(44,4.2), cap. 5 (5.1.1)

UO0J05.60

247,020.07

1X47J25.67

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor copexe G (inclusiv TVA)

1,547425.67

DA

6

Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap. 3.4)

O.OO

0,00

0,00

0.00    O.OO    O.OO    0.00

7

Alte cheltuieli în afari de C+M+E (din DEVIZ)

579,521X2

110,109,09

689X30,61

000    |    0,00    |    0.00    |    689,630,61

8

Alte cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

52,500,00

9,975.00

62,475,00

Q.00    I    0.00    I    0.00    |    62,475.00

PREȘEDINTE DE ȘEDII Cosmin-Conslantîn Bj