Hotărârea nr. 18/2018

Hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Anexei nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/2017

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 444 din 16.01.2018;

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 71 și art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. în anexa nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 se face următoarea rectificare:

- în Lista poziției „Alte cheltuieli de investiții”, pe anul 2017, defalcate pe categorii de bunuri repartizate pentru cap. bugetar 70.10.50, la lit. C. - Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, nr. I. - Dotări independente, nr. 3, în loc de: „autoutilitară” se va citi „autoturism”.

Art. II. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.


Contrasemnează p.Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 18 /31.01.2018