Hotărârea nr. 179/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin

Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr.

P9.1/755/27.06.2018;

-    Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

-    Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 -

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările

ulterioare;


- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificări

ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin, (2), art. 81 alin. (4) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică HCLS4 nr. 244/29.09.2017, după cum urmează:

1.    Se modifică art. 1, care va avea următorul cuprins:

„Art.I. Se aprobă cererea de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - "Clădiri rezidențiale", pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:

•    Blocul 2, Strada Soimus nr. 23

•    Blocul 4, Strada Melinesti nr. 15

•    Blocul 57, Strada Almasu Mare nr. 13

•    Blocul 63, Strada Straja nr. 5

•    Blocul 68, Aleea Dolina nr. 4

•    Blocul 25, Șoseaua Olteniței nr. 111

•    Blocul E9, Aleea Ornamentului nr. 6

•    Blocul PE4, Aleea Râul Sadului nr. IA

•    Blocul 15, Aleea Barbu Nicolae nr. 4"

2.    Se modifică art. 2, care va avea următorul cuprins:

“Art.2. Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3", în cuantum de 14,637,390.74 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 14,562,293.00 lei și valoarea totala neeligibilă de 75,097.74 lei;

b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,900,014.96 lei, reprezentând achitarea tuturor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a pr cuantum de 5,824,917.20 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea/F Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -

c)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 3,246,211.82 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

d)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 183,579.18 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e)    contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 18,776.00 lei reprezentând, după caz:

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

f)    Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială, conform prevederilor legale, anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,127,381.15;

g)    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociațiilor de Proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2 T bianuală (lei)= V totală(lei) x 10%, unde:

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică

T bianuală= taxa bianuală de reabilitare termică

V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției asociațiilor de proprietari


10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totî autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani) 1,66%= reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)”.

3.    Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins:

„Art.3 Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotărâre”.

4.    Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:

“Art.4. Se aprobă asigurarea cofinanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce se vor interveni pe perioada implementării.”

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 179 /02.07.2018

W9 Iq%-Q¥£oi$


BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr.crt

D«umLrtfl tapHoJrJoe țt mbeapllokkc

Cheltuirii e Ifetblt

TOTAL

ELIGIBIL

CheltuicU nerllgIbDc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii My SM1S

Suhcategorii M> SMIS

7714 riițAâe

Oaza

TVA ita'Clipbili

I

2

3

4

W+4

6

7

8“6>7

9=5+8

]

CAPITOL 1 Cheltuieli peatru obtbierea |1 amtnafam LctrnaW

12

l.l

Amenajarea terenului

O.W

0.00

0,00

0,M

0.00

000

0.00

12

38

1.3

Amenajări pettru Fectetfia mediului vi «ducerea la starea iniiili

164.329.06

31317,53

196,14658

0.00

0.00

0.00

196,146.58

12

39

TOTAL CAPITOL 1

3JJ17J3

196,14638

Ol»

0.00

0,00

196,146.58

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pl a^gitrim utfliUtBor Decente obledhulid

13

2.1

Cheltuieli peatru asigurarea utilităților necesare nbioaMilui

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

OlOO

aoo

2

CAPITOL 3 CtjrKnieli prnlru proiectare ți asistenți lefankl

14

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

42

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

13JOO.0O

2.56500

16,065-00

0.00

0.00

0.00

16,065,00

14

43

3,3

Froioctarc si fagiaerie

205.5S5.02

39,061.31

244.647.13

0.00

0.00

OOO

244/147.13

14

44

3.4

Consult anU

0.M

0.00

0.00

0,00

000

0.00

0,00

14

45

3.3

Asistența tehnici

360.779.26

68,548.06

429327.32

0,00

0.00

0,00

429327.32

14

46

TOTAL CAPITOL 3

57PJ6S.C8

110,17437

690,039.44

0.00

0.00

0.00

690,039,44

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de haxl

35

4,1

Construcții ți imtiliții

«.826.606.58

1,677.055.26

10J03.661.84

56J 14.22

10,699,70

67,013.92

IOJ70.675.76

15

53

4.2

Dotlri (se indud utilaje, echipamente tehnologice ți futelionale eu ți firi montaj, doliri. ftftive necnmnrakV    ........ ..    .

0.00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

0.00

15

54

4.3

Construcții, instala b i ți detfai aTererle măsurilor conexe

1341,922.20

254,965.21

1J96.E87.42

6,793.13

1290.70

8.033.84

1,604,97124

15

56

TOTAL CAPITOL 4

10.MBJZB.78

1,932,020.46

12,100,64X26

<3,107J5

11,99X40

75,097.76

12,175,6X699

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5.1

OrgAniiare de jajlicr

259.224.47

49.252.65

303.477.12

0.00

0.00

000

303,477,12

16

5.1.1

Lucriri de construcții ți instalată aferate otțirizirii de țarticr

198,081.82

37,635.55

235,71737

0,00

0.00

0.00

235J17J7

16

57

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării de țantier

<1,142.65

11.617.10

72,759.75

0.00

0-00

0.00

72,759.75

16

58

5,2

Comsioane. cote. laxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo

0,00

17

59

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

997.273.61

189.481.99

1.136,755.60

0.00

0.00

0.00

1.136,755,60

18

60

TOTAL CAPITOL 5

3J56.49S.08

238,734.64

1,495,23172

000

0.00

aoo

1,495,23172

6

CAPITOLU L 6 Cheltuieli d e Informare țl publicitate

8

61

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezulți din obligațiile

beneficiarului    

29,700.00

5,643.00

35J43.00

0.00

0.00

0.00

35,343,00

8

17

TOTAL CAPITOL 6

29,700.00

5,6X3.00

35,343.00

0.00

0,00

0.00

35,343,00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli ru audiat pentru pmlret

7

71

Cheltuieli cu audibil pertru pro iect

37,800.00

7,182.00

44.982.00

0.00

0.00

0.00

44,982.00

7

15

TOTAL CAPITOL 7

37,800.00

7,18X00

44,982.00

0,00

0.00

aoo

44,982.00

TOTALGENERAL

12337^21.00

2^25,072.00

14^62^93.00

«3,10735

11,990.41

75,097.74

14,637390.74

din care

C+M

IOJ31.439.66

2,000,973-54

12,532,41320

63.107J5

11,990.39

75,097,74

12,607,510.95

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR-CRT.

SURSE DE FINANȚARE

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din cart t

14,637,390.74

a

Valoarea totala nedipibiU, inclusiv TVA aferent

75,097,74

b.

Valoarea totala «lizibilă

14J62J93.00

II

Contribuția proprie, din care:

5,900,014.96

tu

Contribuția solicitantul ui la cheltuieli elicibitc

5,824 J 17.20

Corect    t

h.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neelicjbilc, inclusiv TVA aferent

75JJ97.76

UI

asistența financiară nerambursabila solicitată

8J37J75.80

Pîr. «t

Denumire* eipiioWur ți robeiipltoldor

TVA

TOTAL

Btzi

TVA ttt-eligibili

TOTAL

TOTAL

J

2

J

4

J=J+4

6

7

8-6+7

9=J+8

1

Cheltuieli afercnlc măsurilor din categoria I

8,826.606 J 8

1.677,055.26

J0JO3.66J.84

52,227,08

9,923.15

62,15023

10J65.312.07

2

Cheltuieli aferente măsuri lor din categoria 1 [ <m9 suri conexe)

1,341,922.20

254.965-22

1J96.887,42

0,00

0.00

0.00

1.596,337.42

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I si D

10,168,528,78

1.932.020.47

12.100J49.26

0,00

0.00

000

12.100.54926

3

Cheltuieli aferente C+M+E

11,528,713.27

I.190.45JJ4

13.719,168.81

63.107.35

11,990.41

75.097.76

13.794266-57

4

Limitare de 15% din valoarea eligibili a cheltuielilor aferente cap, 1, cap, 2, cap, 4( 4.1.4.2), cap. 5 (5.1,1)

1,373,427.62

261,901,25

1J40J28.87

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe U (inclusiv TVA)

1,640,328-87

DA

6

Cheltuieli nferenie strategiei (parte din Cap. 3.4)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7

Alle cheltuieli tn afară de C+M+E (din DEVIZ)

641,007.73

121,791.47

762,799,19

0.00

0.00

0.00

762,799.19

8

Alle cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

67,500.00

12,825.00

80325.00

0.00

0,00

0.00

80J25.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Coamm-Constantin BARBAlAU

tcO>.


Z?