Hotărârea nr. 178/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3 „


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocuriie de locuințe

din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3 »

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul comun de Specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice nr. P9.1/756/27.06.2018;

-    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Programul Operațional (POR) 2014-2020;

-    Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului nr 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

-    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3„ conform Anexelor nr. 1-9 ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Nr. 178 /02.07.2018


*n&șEralrmpE ședință, Câsfein^i^nstaniin BĂRBĂLĂU


Os


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana AncaARTENE“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc nr. 2, sc. 1,2, Strada Soimus, nr. 23, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1070.70800 lei

902.28500 lei


Constructii-montaj (C+M)


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 30

Aujocuinte- 1877,26 mp

Au_bioc 2356,12 mp

Ad=2673,60 mp

Ac= 445,60 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 74,29 kwh/m2 (a.u.) si an

2.    Economia anuala de energie: 411870 kwh/an in tone echivalent petrol 33,73 tep

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 44.98 toC02/an


PREȘEDINTE DE Cosmin-ConstanttffBĂRBALÂtff

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Melinesti, nr. 15, Bloc nr. 4, sc. 1,2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidro izolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.31023 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.07325 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.03244 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00511 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00807 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.39126 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38533 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00241 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 760.82600/639.52000


Anul I: 760.82600/639.52000

760.82600 lei

639.52000 lei6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Au_iocuinte 1342.00 mp;

Au_bioc= 1634.50 mp;

Ad=1986.90 mp;

Ac= 339.70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 81,36 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 162110 kwh/an in tone echivalent petrol 13,28 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 35.66 to CO2/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Almasul Mare, nr. 13, Bloc nr. 57, sc. 1,2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    931.77300 lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    779.45800 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28120 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06781 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02298 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00496 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00677 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.33082 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.35117 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.0026615 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 931.77300/779.45800Anul I: 931.77300/779.45800

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 30

Au_locuinte 1877,26 mp

Au_bioc= 2356,12 mp

Ad=2673,60 mp

Ac= 445,60 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 75,96 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 209800 kwh/an in tone echivalent petrol 17,18 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 45.95 toC02/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Strada Straja, nr. 5, Bloc nr. 63, sc. 1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    1804.16600 lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    1508.11500 lei


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_iocuinte 3754,52 mp;

Au_bloc= 4712,24 mp;

Ad=5334,00 mp;

Ac= 889,00 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 78,60 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 425240 kwh/an in tone echivalent petrol 34,83 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 93.13 to COz/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Dolina, nr. 4, Bloc nr. 68, sc.1,2,3,4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1503.84100 lei

1256.95200 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.2713 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06441 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.02100 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00535 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00489 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.32133 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.33756 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002336 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1503.84100/1256.95200
6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Au_locuinte

3111,04 mp;

Au_bioc 3911,72 mp;

Ad=4486,08 mp;

Ac= 747,68 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 78,09 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 358950 kwh/an in tone echivalent petrol 29,40 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 78.97 to COî/an.


PREȘEDINTE D Cosmi n-Consta

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Șoseaua Olteniței, nr. 111, Bloc nr. 25, sc. 1,2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2426.75300 lei

din care

Constructii-montaj (C+M)    2041.67600 lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.28165 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.06197 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.03687 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00139 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00704 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.34511 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.34343 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00031 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2426.75300/2041.676006 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 80

Aujocuinte- 4465.00 mp;

Au_bioc= 5916.00 mp;

Ad-7072.60 mp;

Ac= 578.90 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,91 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 514320 kwh/an in tone echivalent petrol 42,12 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:112.86 to COVan.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Ornamentului, nr. 6, Bloc nr. E9, scările 1, 2 si 3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție,    2472.48600 Iei

din care

Constructii-montaj (C+M)    2083.94900 Iei


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

AuJocuinte-

4201,50 mp;

Au_bioc 5471,70 mp,

Ad=6303,60 mp;

Ac= 1050,60 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,25 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: 464390 kwh/an in tone echivalent petrol 38,03 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:101820 kg COi/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Râul Sadului, nr. IA, Bloc PE4, sc. 1,2,3,4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidro izolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1530.78100 lei

1286.95700 Iei


Constructii-montaj (C+M)


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 60

Au_iocuinte3199,00 mp;

Au_bioc= 3923,10 mp;

Ad=4486,20 mp;

Ac= 747,70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 73,68 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 335130 kwh/an in tone echivalent petrol 27,45 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 73.39 to COî/an.

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Aleea Sld. Barbu Nicolae, nr. 4, Bloc nr. 15, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidro izolarea terasei, respective termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzirea si apa calda menajera intre punctual de record si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

1860.44100 Iei

1548.23300 lei


Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.27200 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST

0.07426 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.0432 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.00595 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005205 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.36627 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.38472 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.00272 mii lei/mp #* **

/Va

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1860.44100/1548.23300

Anul 1: 1860.44100/1548.23300

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 52

Aujocuinte- 3198,88 mp;

Au_bioc= 4226,95 mp;

Ad=4870,30 mp;

Ac= 763,70 mp;

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 77,80 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    Economia anuala de energie: : 348710 kwh/an in tone echivalent petrol 28,56 tep;

3.    Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 76.72 to CO2/an.

PREȘEDINTE

Cosm i n -Co nstafffan^ ARB^wi