Hotărârea nr. 177/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ,,Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr.100”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr.100”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr P.9.1/726/21.06.2018; Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr. 100”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Cosi


DE ȘEDINȚĂ, mstankn BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 177 /02.07.2018

ANEXA LA H.C.L.S4......

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri st autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabititate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

4369.36

830.18

5199.53

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat

de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

4 369.36

830.18

5199.53

TOTAL CAPITOLUL 3

4 369.36

830.17

5 199.53

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

436935.68

83017.78

519953.46

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

436 935.6S

83 017.78

519 953.46

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

3 501.92

658.78

4160.70

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3467.25

658.78

4126.03

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

34.67

0.00

34.67

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

4844.43

0.00

4 844.43

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul caiitatii lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf Lege 10/1995)

2202.01

0.00

2202.01

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

lucrărilor de construcții

440.40

0.00

440.40

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2202.01

0.00

2202.01

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

44130.50

8384.79

52515.30

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

52476.86

9 043.57

61 520.43

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

493 781.90

92 891.52

586 673.43

din care: C + NI (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)    ^===5^

440 402.93

83 676.56

524 079.49