Hotărârea nr. 176/2018

Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/719/19.06.2018 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu), cheltuieli prevăzute în art.8 alin. (3) din OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, în valoare de 3,958,222.26 lei cu T.V.A. (pentru supralărgire strada Turnu Măgurele), respectiv 2,172,328.47 lei cu T.V.A. (pentru supralărgire strada Luică).

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 176 /02.07.2018