Hotărârea nr. 175/2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/743/25.06.2018 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice, precum și valorile rezultate în urma acestei actualizări, pentru obiectivele de investiții “Supralărgire strada Tumu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni)”, “Supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu) și “Supralărgire șoseaua Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură”, prevăzute la punctele 3, 6 și 9 din Anexa nr. 1 la HCL Sector 4 nr. 336/28.11.2017. modificată și completată, după cum urmează:

Nr.Crt

Denumire Obiectiv

Valoare C+M

inclusiv T.V.A.

- lei-

Valoare totală

investiție

inclusiv T.V.A

- lei-

3

Supraiărgirea Șos. Berceni (Șos. Olteniței    până    la    limita

administrativă - Șos. De Centură); Tronson II Str. Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de mști^ifc$LOnia

de centură

23 798 328, 37

27 032 507, 74

6

Supraiărgirea Strada Luî^^^Sos.

Giurgiului pânaf la f ^^âc-fin.

Brâncoveanu) vio

-

12 034 950,32

1

13 377 720, 31

locț^.

9

Supralărgire strada Turnu Măgurele ( B-dul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Bercenî)

14 733 241, 93

15 722 259, 27

Art. II. Se înlocuiesc anexele 4, 7 și 10 la HCL Sector 4 nr. 336/28.11.2017, cu Anexele 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.III. Celelalte prevederi ale HCL Sector 4 nr. 336/28.11.2017 rămân neschimbate.

Art.IV. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Contras emnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 175 /02.07.2018

înlocuiește anexa nr. 4 la HCL nr. 336/2017

DEVIZUL GENERAL REACTUALIZARE conform Hotărârii nr. 907/2016

SUPRALARGIREA SOS. BERCENI (SOS. OLTENIȚEI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA) - SOS. CENTURA: TRONSON II -STR. ION IRICEANU SI STATIA DE METROU I.M.G.B. (SUPRALARGIRE), TRONSON III - STATIA DE METROU I.M.G.B. SI LINIA DE CENTURA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

1 890 756.303

359 243.697

2 250 000.000

TOTAL CAPITOL 1

1 890 756.303

359 243.697

2 250 000.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE

OBIECTIVULUI

1

1 536 253.000

291 888.070

1 828 141.070

TOTAL CAPITOL 2

1 536 253.000

291 888.070

1 828 141.070

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3 500.000

0.000

3 500.000

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

396 922.613

94 656.550

491 579.163

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

101 269.763

38 482.510

139 752.273

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor/autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

295 652.850

56 174.040

351 826.890

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

182 921.850

34 755.150

217 677.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

182 921.850

34 755.150

217 677.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

26 187.310

4 975.589

31162.899

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectanțgfSf

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Diri genți e de șantier    //    \

\    26187.310

4 975.589

31162.899

TOTAL CAPITOL 3    //    f    *

\\ 609 531.773

134 387.289

743 919.062    |

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

15 057 5B5.970

2 860 941.334

17 918 527.304

4.1.1.

SUPRALARGIREA SOS. BERCENI {SOS. OLTENIȚEI PANA LA LIMITA ADMINISTRATIVA) - SOS. CENTURA:

TRONSON II - STR. ION IRICEANU SI STATIA DE METROU

I.M.G.B. (SUPRALARGIRE),

TRONSON III - STATIA DE METROU I.M.G.B. SI LINIA DE

CENTURA

15 057 585.970

2 860 941.334

17 918 527.304

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1 514 000.000

287 660.000

1 801 660.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

16 571 585.970

3 148 601.334

19 720 187.304

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului {2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisîone, cote, taxe, costul creditului

110 427.470

0.000

110 427.470

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatîi lucrărilor de construcții

82 022.890

0.000

82 022.890

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

16 404.580

0.000

16 404.580

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

0.000

0.000

0.000

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

12 000.000

2 280.000

14 280.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 10% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

1 999 859.530

379 973.310

2 379 832.840

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

2 110 287.000

379 973.310

2 490 260.310

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

22 718 414.046

4 314 093.701

27 032 507.746

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 +

Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)

19 998 595.273

3 799 733.102

23 798 328.374

Anexa 2 ia HCL nr. Mu /< înlocuiește anexa 7 la HCL nr.

336/2017

REACTUALIZARE

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REALIZARE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE, MODERNIZARE SI SISTEMATIZARE PE VERTICALA LA STRĂZI, INCLUSIV PARCARI AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 BUCUREȘTI

„SUPRALARGIRE STRADA LUICA (SOSEAUA GIURGIULUI PANA LA BULEVARDUL CONSTANTIN BRANCOVEANU) "

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări ptprotectia mediului si aducerea la starea inițiala

128 690.00

24 451.00

153 141.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

1 452 551.10

275 984.71

1 728 535.81

Total Capitol 1

1581241.10

300 435.71

1881676.81

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

1224941.32

232739.00

1457680.32

Total Capitol 2

1224 941.32

232 739.00

1457 680.32

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3 500.00

0.00

4 165.00

3.3

Expertizare Tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

208 966.14

39 703.57

248 669.71

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

66 320.62

12 600.92

78 921.54

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

6 268.98

1 191.11

7 460.09

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

136 384.02

25 912.96

162 296.98

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta    ff    *

\    37 815.13

7 185.00

45 000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiecț vul de    ț

| 0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar    tt O q\    /

jj    0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

/    69 572.26

13 219.00

82 791.26

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a' lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

69 572.26

13 219.00

82 791.26

Total Capitol 3

319 853.53

60 107.57

380 625.97

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

7 307 221.19

1 388 372.00

8 695 593.19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

7 307 221.19

1388 372.00

8 695 593.19

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

71 728.93

13 628.00

83 938.86

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

7 466.12

0.00

7 466.12

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

52 262.81

9 929.93

62 192.74

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

12 000.00

2 280.00

14 280.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

736 795.46

139 991.14

876 786.60

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

808 524.39

153 619.63

962144.02

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11241781.53

2135 273.91

13 377 720.31

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

10 113 403.61

1921546.71

12 034 950.32

Anexa 3 la HCL nr. ($5 IOZ.0&ZM$ înlocuiește Anexa 10 la HCL

nr.336/2017


REACTUALIZARE

DEVIZ GENERAL

De avizare a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții:

Supraiargirea străzii Turnu Măgurele (B-dul Constantin Brancoveanu pana la Șoseaua Berceni)

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și    subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.0

0

0

1.2.

Am e na ia rea terenului

0.0

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.0

0

0

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

3 086 153.84

586 369.23

3 672 523.07

TOTAL CAPITOL 1

3 086 153.84

586 369.23

3 672 523.07

I    I -

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

803 747.00

152 711.930

956458.93

TOTAL CAPITOL 2

803 747.00

152 711.93

956 458.93

I    I --

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1.

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren {topografic si geotehnic)

0

0

0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3,1,3, Alte studii specifice (ELCEN) - la faza de PT+DE

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

0

0

0

3.3.

Expertiză tehnică - la faza de PT+DE

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5.

Proiectare

217 481.440

41 321.474

258 802.913

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul

59 497.502

11 304.525

70 802.027

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0

0

0

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

157 983.938

30 016.948

188 000.886

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanță

69 212.479

13 150.371

82 362.850

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

69 212.479

13 150.371

82 362.850

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0.000

3.8.

Asistență tehnică

43 445.58

8 254.661

51 700.243

3.6.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0.000

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0.000

3.8.1,2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor

0

0

0.000

3.8.2. Dirigenție de șantier

43 445.58

8 254.661

51 700.243

TOTAL CAPITOL 3

330 139.501

62 726.505

392 866.006

I    I

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

8 490 974.740

1 613 285,201

10 104 259.941

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

0

0

0

4.5.

Dotări

0.00

0.000

0.00

4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

8 490 974.740

1 613 285.201

10 104 259.941

i_i:

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0

0

0

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

67 927.798

12 906.282

80 834.080

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. cota aferentă i.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

8 490.975

0.000

8 490.975

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru

42 454.874

0.000

42 454.874

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

0

0

0

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

16 981.949

3 226.570

20 208.520

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

424 548.737

80 664.260

505 212,997

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8 490.975

1 613.285

10 104.260

TOTAL CAPITOL 5

500 967.510

95183.827

596 151.336

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2.

Probe tehnologice și teste    tt. S

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6    //tfU

0

0

0

TOTAL GENERAI/* *'

13 211 982.587

2 510 277

15 722 259.279

Din care C+tyl/    * \\

12 380 875.576

2 352 366

14733 241.936