Hotărârea nr. 174/2018

Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte (cu nr. P. 9.4/ 158 /28.06.2018) și al Direcției Economice, Serviciul Financiar Contabilitate (cu nr. P.8.3/ 3875/ 28.06.2018);

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de Specialitate,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Considerând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 377/ 28.12.2017 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/ 18.12.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții pentru un număr de 24 de unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare și/ sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi și modernizări în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) și j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se actualizează indicatorii tehnico-economici la faza proiectului tehnic pe 16 unități de învățământ preșcolar de stat de pe teritoriul Sectorului 4, respecți obiective aferente unităților de învățământ, conform anexelor la prezenta.

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de achiziție publică.

Art.3. Anexele 1-20 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

Nr. 174/02.07.2018

Anexa nr. 1 la HCL Sector 4 nr..........<........f.. .7.7?:..................

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare fa vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța” - Corp A

28 iunie 2018


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cota T.V.A.    19%


Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

jeniru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

12,089

2,596

2,297

14,386

3,089

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea Inițială

20,148

4,326

3,828

23,976

5,149

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

32,237

6,922

6,125

38,362

8,238

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtățitor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli

pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/p re lungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanîlar-veterinar și fitosantlar

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PS1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

Proiectare - TOTAL, din care:

30,530

6,556

5,801

36,331

7,802

1. tema de proiectare

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

2. studiu de prefezabiiitate

0,000

0.000

0,000

0.000

0.0D0

3.5.

3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de ntervenții ți deviz general

9.975

2.142

1,895

11,871

2,549

4. documentații tehnice necesare Tn vederea obținerii a vize lor/a cord urilor/autorizațiilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

20,555

4.414

3.905

24,460

5,253

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

O.ODO

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2, Audltul financiar

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

11,152

2,395

2,119

13,270

2,850

1. asistența tehnică din partea proiectantului

1,400

0,301

0,266

1,666

0,358

f. pe perioada de execuție a lucrărilor

1,400

0.301

0.266

1,666

0.358

2. pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

9,752

2,094

1,853

11,604

2,492

TOTAL CAPITOL 3

41,682

8,951

7,920

49,601

10,651

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1,562,764

335,580

296,925

1.859,689

399,341

4.2,

Montaj utilaje tehnologice

17,368

3,729

3,300

20,657

4,438

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

152,658

32,781

29,005

181,663

39,009

4.4.

Utilaje tară montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,648

0,139

0,123

0,771

0,166

4.6.

Active necorporale

0,000

D,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

1.733,438

372,230

329,353

2,062,791

442,954

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

16,145

3.467

3,068

19,213

4,126

1. Lucrări da construcții aferente organizării de șantier

12,895

2,769

2,450

15,345

3,295

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3,251

0.698

0,618

3.868

0,831

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,878

3,839

3,397

21,275

4,568

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

8,126

1,745

1,544

9,670

2,077

3. Cota aferentă ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.625

0.349

0,309

1.934

0.415

4. Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,126

1,745

1,544

9,670

2,077

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desfii nța re

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

180,736

38,810

34,340

215,075

46,184

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

214,759

46,116

40,804

255,563

54,878

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.022,115

434,219

384,202

2.406,317

516,721

din care C+M

1.625,263

349,001

308,800

1.934,063

415,311

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. B1D □ (VISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU//A STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rude ni, Nr. 38, Chitită Tel: 0749 998 670,021 e-mait: Office |0 ba us tar Reg.Com.: J23/144/19, CUI: RO 30917324Beneficiar: PRÎMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


în mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6569 (EUR din dala de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii (el

Mii auro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instalași

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.1,2.

Rezistentă

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.1,3.

Arhitectură

09.166

19,147

16,942

106,108

22.760

4.1.4.

Instalații

334.G30

71.857

63.580

393,209

85,510

TOTAL 1-subcap. 4.1.

423,796

91,004

80,521

504.318

108,295

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

10,752

2,309

2.D43

12,795

2.747

TOTAL II - subcap. 4.2.

10,752

2,309

2,043

12,795

2,747

4.3.

Utilaje, echip, tehn. și funef, care necesită montaj

93.346

20,045

17,736

111,082

23,853

4.4.

Utilaje, echtp, tehn. șl luncț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,646

0,139

0,123

0,771

0,166

4.6,

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.B.

93,994

20,164

17,859

111,853

24,019

Total deviz pe obiect (TOTAL l «TOTAL ll+TOTAL III)

526.542

113,497

100,423

628,965

135,061

întocm it: asocierea formată cin

S.C. CONCRETE DESICH SOLUTIONS S.R.L. S.C.VARCKANS.R.L.

S.C. BAU STARK S.RX.

S.C. BID DMSION CONSULTING SJLL

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK 5.R.L BAU///    5tr+ Rude ni, Nr. 3B, Oii


STARKBeneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de Investit!]

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Pansetuța" - Corp A

In mii lei / mii auro la cursul BCE 4,6569 /EUR    din data de    28 iunie 2618

colaT.V.A.    19%


Nr.crt.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fărâ TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4/hl.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistenjă

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

<1*3,

Arhitectură

215,424

45,259

40.931

256,356

55,048

Instalații

292769

62.660

55.626

340.395

74,513

TOTAL I - subcap, 4,1,

508,194

109,127

96,557

604,751

129,861

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

6.S16

1,421

1.257

7,673

1,691

TOTAL II - subcap. 4.2.

6,616

1,421

1,257

7,873

1,691

4.3,

Utilaje, echip. tehn. ți tund. care necesită montaj

59.312

12.736

11.269

70,581

15,156

4.4,

Utilaje, echip. tehn. ți funeț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4,+4.5.+4.6.

59,312

12.736

11.269

70.581

15.156

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

574,121

123,204

109,063

683.205

146.708

întocmit:    asocierea formată oin

S.C. CONCRETE DESKSN SOLUTIONS SJLL. S.C.VARDUAN S-R-L.

SX. SAU STABK SJLL,

S.C. BtD DIVIS (OM CONSULTING S.R.L.

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" - Corp A

In mii lei / mii euro la cursul 8CE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.VA    19%

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS STU-S.C. TARO HAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C, BtD DIV1SI0NC0NSULTWG 6.RJ_


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instalații

4.1,1.

Terasamenle, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.000

4.12.

Rezistență

0.000

0,000

o.ooo

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

194.402

41.745

36.936

231.33S

49,676

4.14.

Instalații

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

194,402

41.745

36,936

231.338

49.676

4.2.

Monta) utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL II * subcap. 4.2.

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet care necesită monta]

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active ne corporale

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

TOTAL III-

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL KTOTAL ll+TOTAL III)

194,402

41,745

36.936

231,338

49.676

PROIECTA KT ELABORATOR

DAU STARK S.R.L

BAU m STARK


Sin Rudeni, Nr» 33» Oii Lila, Jud. Itfov» Sector 1, București

Tel: 0749 993 G7O,021 3Z0 49 49

e-mall: offlce 4?b3ustsrk.rD

Reg.Com,: J23/144/19/01/201S

CUI no 10917324

QQ9M//J —

Anexa nr. 2 la HCL Sector 4 nr.


IpZ <&■


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 “Panseluța" - Corp B


în mii iei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cotaT.V.A.    19%


28 iunie 2018


Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

3,990

0,857

0,758

4,748

1,020

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

6,650

1,428

1,264

7,914

1,699

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

10,640

2,285

2,022

12,662

2,719

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utitiltățHor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, ele.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de conslrulre/desființare. obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală șl adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSt

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

9, alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin tege

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000Proiectare - TOTAL, din care:

9,658

2,074

1,835

11,493

2,468

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

2. studiu de prefezabiiitate

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

3.5.

3. studiu de fezabilitaterdocumentație de avizare a lucrărilor de nlervenții și deviz general

3.156

0.676

0,600

3,755

0.805

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor?a cord u rilor/a utoriza țiil or

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

5. veiiîicarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuția

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

B. proiect tehnic și detalii de execuție

6,503

1,396

1,235

7,738

1.662

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Audrlul financiar

0.000

0,000

0,000

0.000

0,090

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

5,418

1,163

1,029

6,447

1,384

t. asistența tehnică din partea proiectantului

2,200

0,472

0,416

2,616

0,562

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,200

0.472

0.416

2,616

0.562

2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. dirigenție de șantier

3,218

0.691

0,611

3,829

0,822

TOTAL CAPITOL 3

15,076

3,237

2,864

17,940

3.852

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

518,820

111,409

98,576

617,396

132,577

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

2,586

0,555

0,491

3,077

0,661

4.3.

Utilaje, echip, lehn, și tunet, cu montaj

16,478

3,538

3,131

19,609

4,211

4.4,

Utilaje Iară montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

537.884

115,503

102,198

640,082

137,448

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5,329

1,144

1,012

6,341

1,362

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

4,255

0.914

0.B09

5,065

1,088

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

1,073

0,230

0,204

1,275

0,274

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,899

1,267

1,121

7,020

1,507

1, Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0,000

9.000

0,900

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

2,682

0,576

0,509

3,191

D.685

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.536

0,115

0,102

0,638

0.137

4. Cota aferentă Casei Sociate a Constructorilor - CSC

2,682

0.576

0,509

3.191

0.685

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construirefdesliințare

0.000

0.000

0.000

0,000

O.ODO

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

56,360

12,102

10,708

67,068

14,402

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

67.588

14.514

12,842

80,430

17,271

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice 51 feste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

631,188

135,538

119,926

751,113

161,290

din care C+M

536,302

115,163

101,897

638,199

137,044

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESÎGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L.

S,C. BAU STARK S.R.L,

S.C. BID Dl VISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. ftudenl, Nr. 38, Chitila, Jud. IlfpY^MoiBlfclAjduti* Tel: 0745 958 670,021 320

e-mail: offit etșbaus tark.ro ff Rce-Com.: J23/144/19/01/2016 CUI: RO 30917324


în mii Iei l mii euro la cursul BCE 4,6569 (EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 79%


Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamenle, sistematizare pe verticala și amenajări

exterioare

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.1,3.

Arhitectură

37,893

0.137

7,200

45.033

9,683

4.1,4.

Instalații

68.284

14,663

12,974

81.258

17,449

TOTAL 1 - subcap. 4.1,

106,177

22,800

20,174

126.351

27,132

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.051

0,226

0.200

1.250

0,266

TOTAL II-subcap. 4.2.

1,051

0,226

0,200

1,250

0,268

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și fu net. care necesită montaj

3,753

0,806

0,713

4,466

0,959

4,4.

Ulilaje, echip, lehn. și funcț. care nu necesită montaj și

echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active ne corporale

0.000

0.000

0,000

0,000

O.0D0

TOTAL III -

subcap. 4.3 .+4.4 .+4.5.+4.6.

3,753

0,806

0,713

4,466

0,959

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL H+TOTAL III)

110,981

23.831

21,086

132,067

28,359

întocmit:    asocierea formata din

S C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.RJ_ S.C.YARDMAN S.ftL

S.C. SAU STARK S.K.L

S.C. B IO DIVI SI OH CONSULTING SKU

în mii tel! mii euro ta cursul BCE    4,6569 /EUR    din data de    28 iunie 2018

cota T.V.A.    19%

întocmit:    asocierea formată cin

IC. CONCRETE DESH3H SOLUnOHS ȘĂLU IC. YAROMAU SR.L

SC, BAU STARK EJtC,

S C. BIC DrVHION COK5ULTINC S.R.L.


Nr. crL

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitelul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4,1.1.

Terasamsnla, sistematizare pa verticală și amenajări exterioare

o.ooc

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1JL

Rezistentă

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,1.3.

Arhitectură

53,374

11,461

10.141

63,515

13,636

4/IA

in statali1

B5.2S5

18,314

16,204

10 <400

21,793

TOTAL l-subcap.4.1.

136,659

29,775

26,345

165,005

35.432

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1,535

0,330

0,292

1,827

0,392

TOTAL II - subcap. 4.2.

1,535

0.33D

0,292

1,827

0.392

4.3.

Utilaje, echip, lehn. și funcț. care necesită montaj

12.725

2,733

2,415

15,143

3,252

4.4.

Utilaje, echip. tehn, șl tunet- care nu necesită montaj și echip. de lransp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4,5.+4.6.

12.725

2,733

2,418

15,143

3,252

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

152,920

32,837

29,055

181,974

39,076

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK 5.R.L Str. RudenJ, nr. 3B. Chițilj Jul llffrv. Tel' 0749996 670. 021 33049 e-mail;    a usiariu o


Relcom,: J2 3/144/19/0:

CUI. RO 30917324 fi ♦

în mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6563 /EUR din data de    ZB iunie 2018

cotaT.VA    19%


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuielipentru Investiția de bază

4.1.

Construc(ii și instala (ii

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0,000

O.DOO

4.1.2.

Rezistență

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

133.56B

28.682

25.378

158,046

34.131

4.1,4.

instalații

0*000

0,000

o.ooa

0,000

0.000

TOTAL I - subcap. 4.1.

133,568

26.662

25,378

158,946

34,131

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,3.

Ulițaje, echip, tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4,5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

O.DOO

TOTAL III -

subcap. 4,3.+4,4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe Obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

133.568

28,682

25,378

158,946

34,131

PROIECTANT ELABORATOR


întocm it:    asoc srea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS 5F.L S.C. YARDMAN SJLL.

S.C. BAU 5TARK S.RX.

s.c. rid divisioh Consulting srx.


BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

Sv. Rudeni Nr. 3Sr Chitite, kid. Ilfov» Sa Tel: 0749 M S 670,021 320 49 4S e^mall: office baustark.ro Reg.Com.: 123/144/19/01/20^

CUI: HO 30917324


rOGcurestL


/(JL

ioc


în mîi lei / mii euro la cursul 8CE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A.    19%

întocmit:    asocierea formată din

S.C. CONCRETE DEStCH SOLUTIONS SR-L.

SC.TAHDMAN S R L.

S.C. BAU STARK S R4-.

S.C. BIDOIV1SION CONSULTING S RL


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii tel

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sislematizare pe verticala șl amenajări exterioare

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,1,2,

Rezistență

140,415

30.152

26,679

167,094

35.831

4.1,3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

140,415

30,152

26,679

167,094

35.8B1

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.3.

Utilaje, echip. tehn, și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6.

Active necorporale

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4,3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

140.415

30,152

26,679

167,034

35,681

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S,R.L.

BAU///

STARK


Stn Rudcni, î{i, 36, Chitită, Jid- llfev,£tctor 1, ButwrcsU Td: 0749 996 PA « U» 49 4 5 e-m j II. CÎfoF^lbAintli LTO Rtl.Com.:    l/ZUl &

CUI; RO 3091733*

(

OQStfhj-

Anexa nr. 3 Ia HCL Sector 4 nr.

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 4

28 iunie 2018


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cotaT.V.A.    79%

Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

8,023

1,723

1,524

9,547

2,050

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

24,068

5,168

4,573

28,641

6,150

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

32,091

6,891

6,097

38,188

8,200

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utitlltăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoticare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

o.oao

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

E>. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri șt autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

#    0,000

Proiectare - TOTAL, din care:

76,773

16,486

14,587

91,359

19,618

1. Ierna de proiectare

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

2. studiu de prefezabilitale

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

3.5.

3. studiu da fazabilitata/documentația de avizare a lucrărilor de

ntervențil ți deviz general

25,054

5.356

4,766

29,850

6,410

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii avîzeior/acordu ril or/auto rizațti lor

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

5. verificarea tehnică de calitate a proiedului tehnic șl a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

51,689

11,099

9,521

61,509

13.208

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Audi!ui financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

22,304

4,789

4,238

26,542

5.699

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,900

0,623

0,551

3,451

0,741

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.900

0,623

0,551

3,451

0.741

2. pentru participarea proiectantului ta tazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. dirigenție de șantier

19,404

4,167

3,687

23,091

4,958

TOTAL CAPITOL 3

99,077

21,275

18,825

117,901

25,318

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.127,933

671,677

594,307

3.722,240

799,296

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

48,310

10,374

9,179

57,489

12,345

4.3.

Utilaje, echip. tehn, șî funcț. cu montaj

249,936

53,670

47,488

297,424

63,867

4.4.

Utilaje fără montaj și echîp. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

2,340

0,502

0,445

2,785

0,598

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.428,519

736,223

651,419

4.079,938

876,106

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32,141

6,902

6,107

38,247

8,213

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

25,673

5,513

4,878

30,550

6,560

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6,466

1.389

1,229

7,697

1,653

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

35,574

7,639

6,759

42,333

9,090

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

16,170

3,472

3.072

19,242

4,132

3, Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,234

0,694

0,614

3,848

0,826

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16,170

3.472

3,072

19,242

4.132

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constru i re/desfîințare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

355,969

76,439

67,634

423,603

90,962

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

423,683

90,980

80,500

504,183

108,266

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare ta beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

3.983,370

855,369

756,840

4.740,210

1.017,890

din care C+M

3.234,007

694,455

614,461

3.848,468

826,401

întocmit: asocierea formată din

SC. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S.C. YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.U

S.C. BID DMSION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.


Str. Rutierii, Nr. 38, Chitila, Juri.


Tel: 0749 998 670,021320 e-maik oftice bau sta rk. Reg.Com.: J23/144/19/$$ AlG CUI: RO 30917324


LOCțfe

în mii lei! mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


2S iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0,531

0,114

0,101

0.632

3.325

4.1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

141,914

30,474

25,954

158,878

35264

4.1,4,

Instalații

466.960

100,702

89,102

558.063

119,838

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

611,406

131,290

116,167

727,573

159,425

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

39.816

8,550

7,565

47,381

10,174

TOTAL II - subcap. 4.2,

39.816

8,550

7,565

47,381

10,174

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț, care necesită montaj

1S2.70S

34,939

30,914

193,620

41,577

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

2,340

0.502

0,445

2,785

0,598

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

165,046

35,441

31,359

196,405

42,175

Total deviz pe Obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

816,268

175.281

155,091

971.358

211,774

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asocierea format* din

S.C. CONCRETE DES1GN SOLUTIONS S.R.L. SC. VARDMAH S.R.L.

S.C. 8AUSTARKS.ru.

S.C. BID DMSION CONSULTING SJLL.


BAU///

STARK


BAU STARK S.RX,

Str, Rudenî, Nrr 33, ChltJla, lud. lEfoVj Tel: 0749 OTS «70,0113 ÎO 4 £ e-mail:    toustarki

Ree Cori .:J13/144/19 CUkftO 30917324


în mii lei / mii euro ta cursul BCE 4,6569 /EUR    din data de    28 iunie 2018

cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor do cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mir euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

CbeUuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4X1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.12.

Rezistentă

0.000

0.090

0.900

0.000

9000

4*1.3.

Arhitectură

633.639

130,077

120.403

754,102

161,932

4*1.4*

Instalații

376.346

61,244

71.606

450,231

96,680

TOTAL 1 - subcap.4.1.

1.012,044

217,321

192.268

1.204,333

258,613

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

26.169

5,619

4,972

31.141

6,687

TOTAL II * subcap. 4.2.

8.494

5,619

4,972

31,141

6,687

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fu net. care necesită montaj

87230

18,731

16,574

103,804

22,290

4.4.

Utilaje* echip, lehn* și fu neț, care nu necesită montaj și echrp. de tiansp*

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

87,230

18,731

16,574

103,804

22,290

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.107,769

241,672

213,634

1.339,278

287,590

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asociere* forwhâ din

S.C. CONCRETE OES1SN SOLUTION S îAL S.C,YARD«AHS,R.1_

S.C. BAU STARKEAX-

3,C. BIG DrVWQN CONSULTING B.R.L.


BAU///

STARK


BAU STARK S.Ft.L Str. Ru den E. Nr. 38* CWl IU, Jud. Ilfov, Ici: 0749 99B67&021 37049 c*froil: Dflkegphawtarfc.ro sf fteg.Com>: J 23/144/ 19/DlflfilG^^' OJi:RO 30917324


în mii tei I mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR din data de 23 iunie 2018 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tel

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1,

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4J2.

Rezistență

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

£97,848

149.853

137,591

830.440

178,325

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

697,648

149,853

132,591

830,440

178,325

4.2,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.3.

Utilaje, echip. lehn. șl funcț. care necesită montaj

O.ODO

0.000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

O.ODO

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III -

subcap, 4,3 ,+4,4 .+4,5.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

697,848

149,853

132,591

830.440

178.325

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE OESWN SOLUTJOTS S.RX. S.C. YAADMAN SJLL.

S.C. SAU STAR K S.FLL.

S.C. BJD DtVISON CONSULTING S JtX.


BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L Str. Rudenl, Nn 38. Chitlla, Jud. ilfov. Tel: 0743 993 670, 021 320 49 una ll: office$ bauttark.ro Relcom.: 123/144/19/0.

CUI: RO 30917324 Z


în mii lei! mii euro la cursul BCE cota T.VA.


4,6569 /EUR dindatade 28 iunie 2018 19%

întocmit:    asocierea formata di w

SC. CONCRETE DE5IGN SOLUTIONS S RL.

S C. VARO HAN SAL. S.C.BAUSTARKS.R.L.

S.C. BID DIVI5I0N CONSULTING S.RJ-


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fără TVA)

TVA

Valoare {inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

<12.

Rezistență

806.635

173,213

153.261

559.895

206.123

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

806.635

173,213

153,261

959.895

206.123

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.00D

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0.000

0,000

0.O0D

4.4.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4,4,+4.5,+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect {TOTAL l+TOTAL II+TOTALII!}

806,635

173,213

153,261

959.895

206,123

PROIECTANT ELABORATOR

BAU5TARK S,R.L

BAU///

STARK


Su, n udai*' Nr. sa, CMcla, ju u. aîm, 5*ttpr ț, Td; 07*3 398 670,071370*9 *5 e-nulk effcepbdiatjrkjo Rcg.ttrn.:    16

CJt BO 30317374

fâeș&/>b/7<5~ Oq&Mi'ai -


V/J


Anexa nr. 4 la HCL Sector 4 nr.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor” ~ Corp A

28 iunie 2018


în mii lei / mii euro Ia cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

7,418

1,593

1,409

8.827

1,896

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

12,363

2,655

2,349

14,712

3,159

1.4.

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

19,781

4,248

3,758

23,540

5,055

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0.D00

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3, Alte studii specifice

0,000

O.ODO

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de

urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0.000

0.000

0,000

0,000

0.00D

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă. canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice șî auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

22,141

4,754

4,207

26,347

5,658

1. tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de fezabilitate: documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

7.234

1.553

1,374

8.609

1.849

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/a cordu rilor/aulorlzațîilor

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

14,907

3,201

2,832

17.739

3,809

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, dîn care:

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. Auditut financiar

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

8,197

1,760

1,557

9,754

2.095

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,200

0,472

0,418

2.618

0,562

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,200

0.472

0.418

2.616

0.562

2. pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul

de control al lucrărilor de execuție

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

2. dirigenție de șantier

5,997

1,288

1,139

7,136

1,532

TOTAL CAPITOL 3

30,338

6,515

5,764

36,102

7,752

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl Instalații

959,172

205,968

182,243

1.141,414

245,102

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

12,634

2,713

2,400

15,035

3,228

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. cu montaj

74,801

16,062

14,212

89,013

19,114

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,580

0,125

0,110

0,690

0,148

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

1.047,186

224,868

198,965

1.246,152

267,593

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

9,912

2,128

1,883

11,795

2,533

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

7,913

1.699

1,503

9.416

2,022

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

1,999

0,429

0,380

2,379

0,511

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10,994

2,361

2,089

13,083

2,809

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

4,997

1,073

0,950

5,947

1,277

3, Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,999

0,215

0,190

1,189

0,255

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,997

1,073

0,950

5,947

1.277

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

conslruire/desființare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

109,731

23,563

20.B49

130,579

28,040

5.4.

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

130,637

28,052

24,821

155,457

33,382

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și Ieste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice șl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

1.227,942

263,682

233,309

1.461,251

313,782

din care C+M

999,499

214,628

189,905

1.189,404

255,407

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID OIVISION CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudenl, Nr. 38, Chitila, Tel: 0749 998 670,021 e- mai l: ol ftce@ b a ust a r' RegCom.: J23/144/19jj CUI: RO 30917324Beneficiar; PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULU11 • LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor"- Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

în to cm ît:    asoci erea fo rmată otw

sx, CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.1_ S.CYARDWAN S.RX,

S C. BAU STARK S.K.L.

S.C.BIDDMSION CONSULTING 5.FLL


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii leî

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări

exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1.3.

Arhitectura

55.410

11,900

10,530

65.948

14,161

4.1.4.

Instalații

107,785

23,145

20,479

128,264

27.543

TOTAL I - subcap, 4.1,

163,204

35.046

31.009

194.213

41,704

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7.249

1,557

1.377

8,626

1,852

TOTAL II-subcap. 4.2.

7.249

1,557

1,377

8.626

1,852

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

62,551

13,432

11,885

74,436

15,984

4.4.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0.580

0,125

0,110

0,690

0.148

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4,5.+4,6.

63,131

13,557

11,995

75,126

16.132

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

233,584

50,159

44,381

277,965

59,689

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK $,R.L

Str Rudenl, Nr. Oritib, lud.

Tel:    99B PO, 021 320/ w

e-m a 3: Office gbaustark " fteg.Com,: J23/1 44/1^1/2015’

CUI: RO 30917324

Beneficiar; PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR    din dala de    28 iunie 2018

cota T.V.A.    19%

întocmit:    ASOftEteA formata din

SC, COMCHETE DESIGH SOCLmOA S SR-L SC.VAHDMAWS.R.L

5.C. BAU STARKSAi.

s.c. aia annsioa comsuliihg s ra.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare {inclusiv TVA)

MII lei

mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1,

Construc(!i și instalați)

4.1.1.

Terasamenle. sislematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

7*542

1.620

1,433

6,975

1,927

4.1.3.

Arhitectură

350.324

75.227

56.562

416.565

69,520

4*1*4*

Instalații

204.096

43.B27

38.770

242*075

52*154

total i - su bea p. 4.1,

561,963

120.673

106,773

668,736

143,601

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

5.385

1,156

1.023

6.409

1,376

TOTAL II - subcap. 4.2.

5.386

1,156

1,023

6,409

1,376

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și (uncț. care necesită montaj

12.249

2,630

2,327

14,576

3.130

4.4,

LI li ta je. echip. tehn. și tu neț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

12,249

2,630

2.327

14.576

3,130

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL II!)

579,597

124,460

110.124

689.721

148,107

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARKS.ft.L

BAU///

STARK


Strr Ruteni* Nr 38rChiUI< Jud. Ilfov, Sj Tel: D749 998 G7Dr 021 32049 45j c-nuil: offîceg)b4USt*rVo jfir £ Rtg.Com.: J13/144/19/01/2^

CUJ: RO3O9173Î4

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare tn vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 23S "Mărțișor" • Corp A

în mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6569 IEUR din data de 28 iunie 2018 cotaT.VA    19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și in stata (ii

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.0 00

0.000

D.000

4.12.

Rezistentă

0,000

D.DDO

0.000

0,000

D.DDO

4.1.3.

Arhitectura

231.005

50240

44.461

278,466

S9.7S6

4J.4.

lnstala(ii

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL I - subcap. 4.1.

234,005

50,249

44,461

276.466

59,796

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3,

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț care necesită montaj

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echlp. detransp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Datări

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,6.

Active necorporale

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL Iii)

234,005

50,249

44,461

278,466

59,796

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asocerea formată din

S.C. CONCRETE DESISN SOLUTIOHS S.R.L S-C.TAROUAN skl.

S C. BAU STARK SUL.

S.C. BID DIV1SCK CONSULTING S.R4_


BAU///

STARK


BAU STARK S,R.L Mr. Ftudenl, Nr. 3 a, Chltlla, Jud, »lfo< Tel: 0749 999 670,021 320 49 email: ofltee £S bau rtark Beg.Com.: J23/144/l9/f CUI: RO 30917324


Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 4 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor" • Corp A

în mii lei i mii euro ta cursul BCE 4,6569 îEUR din data de 28 iunie 2018 cotaT.V.A.    19%

întocmit:    asocierea formatAdin

SC. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L 5.C.YAR0MAN S.R.L

S.C.BAUSTARXS.R.L

S.C. BID DIV1SION CONSULTING S.R.L


Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construc(ll și instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1,3-

Arhitectură

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

D.OOD

TOTAL I - subcap. 4.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

D.000

0.000

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. și funct- care necesita montaj

D.OQD

0.000

0,000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. și funct. care nu necesită montaj și echtp. de transp.

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active neoorporsle

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK SKL

BAU///

STARK


5Lr, Rudeni, Nr. 11, Chilila, Jud- Meu, Stclor 3, București Tet: 0745 99B B7D. C21 3 20 « 4 $ e-mU U;    nj

RegXom :    1/201 &

CUI: RQ 3091712*


Anexa nr. 5 Ia HCL Sector 4 nr.................../.......'................................

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor” ~ Corp B

în mii lei / mii euro ta cursul BCE 4,5975 /EUR din data de    28 iunie 2018

cotaT.VA    19%

Nr. crt.

n    *    ■    ■ r-t    -    * r

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mîi euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

9,850

2.143

1,872

11,722

2,550

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șî aducerea la starea inițială

14,776

3,214

2,807

17,583

3,824

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

24,626

5,356

4,679

29,305

6,374

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtățiior necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0.0D0

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (tetefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

O.ODO

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0.0D0

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3, Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport șî cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desiiințare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0.000

0,000

0,000

0.00D

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

5, obținerea certificatului de nomenclatură stradală șî adresa

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Fundară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,5.

Proiectare - TOTAL, din care:

32,146

6,992

6,108

38,253

8,320

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

2. studiu de proteza bilitale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții ți deviz general

10,503

2.265

1.996

12,499

2,719

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii

av ize 1 or/a ea rd u ri lor/autoriza ții lor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului lehnic și a delaliilor de execuție

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

21,643

4.707

4,112

25,755

5.602

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect penlru obiectivul de investiții

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

14,339

3,119

2,724

17,063

3,711

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,400

0,522

0,456

2,856

0.621

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,400

0,522

0,456

2,856

0,621

2. pentru participarea proiectantului ta fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

11,939

2,597

2,268

14,207

3,090

TOTAL CAPITOL 3

46,484

10,111

8,832

55,316

12,032

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1.917,842

417,149

364,390

2.282,232

496,407

4.2,

Montaj utilaje tehnologice

31,533

6,859

5,991

37,524

8,162

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

69,688

15,158

13,241

82,928

18,038

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necoiporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.019,063

439,165

383,622

2.402,685

522,607

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

19,740

4,294

3,751

23,491

5,109

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

15,761

3,428

2,995

18,755

4.079

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3,980

0,866

0,756

4,736

1,030

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

21,887

4,761

4,159

26,046

5,665

1. Comisioanele șt dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

9,949

2,164

1.B90

11,839

2,575

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.99D

0,433

0,378

2.368

0,515

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,949

2,164

1,890

11,839

2,575

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de con struire/desfi ința re

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

209,017

45,463

39.713

248,731

54,101

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

250,645

54,518

47,623

298,267

64,876

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.340,818

509,150

444,755

2.785,573

605,889

din care C+M

1.989,762

432,792

378,055

2.367,817

515,023

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C, BAUSTARKS.R.L.

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU III STARK


BAU STARK S.R.L St r. ftudenl, Nr. 38, Chi ti la, Ju Tel:0749 998 G70, 021 e- ma II: Office gșha u sta Reg.Com.: 123/144/1$ 1/2016 CUI:RO 30917324Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULU11 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE lN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare In vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor" - Corp B

în mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A, 19%

Nr. crt.

Denumirea capitalelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1,2.

Rezistentă

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

82,089

17,627

15,597

97,686

20.977

4.1.4.

Instalații

273.768

5B.78B

52,016

325,783

69,957

TOTAL 1 -subcap. 4,1.

355.857

76,415

67,613

423,469

90,934

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

5,712

1.226

1,085

6,797

1,460

TOTAL II-subcap. 4,2.

5,712

1,226

1.085

6,797

1,460

4.3.

Utitaje, echip. lehn. și tuncț. care necesită montaj

44,781

9,616

8.50B

53,289

11,443

4.4.

Utilaje, echip, tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Active ne corporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL !ll - subcap, 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

44,781

9,616

8.508

53,289

11,443

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

406.349

87,257

77,206

483,555

103.836

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asocierea formată din

S.C. CONCRETE OESIGH SOLUTIONS S.R.L. 5.C.VARDMAN 5.R.L.

S.C. HAU STARK SJLL.

S.C. BIDDtWSION CONSULTING S.FLL


BAU STARK S.R.L,

BAU/// St r. Rudeni, Nr. 33, Chttla, îudJJl _    Tch 0749 99B 670. <JZ1 329^45

Rtjg.Com,: J23/144?    6

CUI: RO 30917324


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizări!, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor" - Corp 8

In mii let / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR    din data de    28 iunie 2018

cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitole lor de cheltuieli

Valoare [fără TVA)

TVA

Valoare inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4/LL

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări

exterioare

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.19,

Rezistență

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

4,1.3.

Arhitectura

472.451

101.452

89.755

562917

120.728

4,1.4.

Instalații

146.523

31.464

27,839

174.362

37,442

TOTAL 1-subcap. 4.1.

618,974

132,915

117,605

736,579

158,169

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționate

25,021

5,545

4.906

30,727

6.598

TOTAL ll-subcap.4.2.

25.821

5,545

4.906

30.727

6,598

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

24.907

5,348

4,732

29,639

6.365

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și

echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5,

Dotări

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.G.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap, 4.3,+4.4,+4,5.+4.6.

24,907

5,348

4,732

29,639

6.365

Total deviz pe obiect [TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

669,702

143.809

127,243

796.945

171.132

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asociere* formai A din

S-C. CONCRETE DE5JCN SOLUTIONS S.R L. SC. YAROMAU 1(LL

S.C. BAU STARK SAC,

S.C. WD DIVIS (OH CONSULT»! C SRL.


BAU///

STARK


BAU STARK 5.R.L Slr. RudetO, Nf, Chittla, /ud. Ilfov, Seq Tel; 0749 99B 670,031 320 4 MS e-motî:    ba uttafk.ro

ReB.Com.: J13/144/19/03/.

CUI; RO 309173 24


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare In vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor"- Corp B

în mii tel I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din dala de    28 iunie 2018

cota T.VA    19%

întocmit:    asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SKL S,C.VAHtlUAN SAL

S.C. BAU STARK S R L

SC. Bto DWISON CONSULTING 5HL


Nr. crt.

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4,1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

4,12-

Rezistență

0,000

0.000

0.000

0,900

0.000

4.1.3.

Arhitectură

255,962

54.964

40,633

304.S9S

65.407

4.1.4.

Instalații

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL I - subcap. 4,1.

255,962

54,964

48,633

304,595

65,407

4.2,

Monta) utilaje, echipamente tehnologica și funcționale

O.OOQ

0,000

0.000

0.000

0,000

TOTAL II-subcap.4.2.

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,3.

Utilaje, echlp, lehn. șl Tunet, care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,4,

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care nu necesită montaj șl echlp. de transp.

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporalo

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

255,962

54,964

48,633

304,595

65,407

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK SJt.L Str» Rude Al, Nr 3B» Ch rtila, Jud. Ilfov», Tel: 0749 99B 670, OH 92D 49 e-mait: office @ bau itark.tny' j* 5 Reg Com.: J237144/19/j^1OI6V* Cili: RO 30917324

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 4 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA CONSOLIDĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor" - Corp B

In mii lei t mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A.    19%

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTTONS S.R.L S.C.YAROMAN S4U.

S C, BAU STARK S Jt.L.

S C. B1D DIVtSlON CONSULTING S AX.


Nr, crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii tei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capi totul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții țî instalații

4.1.1*

Terasamente, sistematizare pe verticala ți amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

687,050

147,534

130,539

817,589

175,555

4.1.3.

Arhitectură

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1,4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1-subcap, 4.1.

6B7.050

147,534

130,539

817,589

175,565

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn, șl funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.6,

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+46.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

687,050

147,534

130,539

817,589

175.565

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAUZZZ

STARK


S4j . Rud toi, N r* 34. Chitit*, kid Itto». Sector 1, Bucurwi | fek0?4999Sfi7D,021 320 49 «£ r-rraK: atf    bau jta rl.ro

fleg Corn i

Anexa nr. 6 la HCL Sector 4 nr. ........................*.........................

Beneficiar. PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

28 iunie 2018


în mii lei l mii euro ia cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cota T.V.A.    19%Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

16,450

3,532

3,126

19,576

4,204

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițiată

27,417

5,887

5,209

32,627

7,006

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

43,868

9,420

8,335

52,203

11,210

Capitolul 2

Cheltuieli

centru asigurarea utitiităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeolehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind Impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOD

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construîre/desființare. obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală șl adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOD

7, obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

77,21 B

16.581

14,671

91.889

19,732

1. tema de proiectare

0.000

0.900

0,000

0,000

0.000

2. studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

3. studiu de fezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de interven{ii și deviz general

25,230

5,418

4,794

30,023

6,447

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii

a vizelor/acordu rilo r/a uloriza ții 1 or

0,0 DO

0.000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor

de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șî detalii de execuție

51.988

11.164

9,878

61.866

13,285,

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

16,325

3,506

3,102

19,427

4,172

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2.900

0.623

0,551

3,451

0.741

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,900

0,623

0,551

3,451

0.741

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

2, dirigenție de șantier

13,425

2,883

2,551

15.976

3,431

TOTAL CAPITOL 3

93,543

20,087

17,773

111,316

23,903

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

2.125,004

456,313

403,751

2.528,755

543,013

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

51,123

10,978

9,713

60,836

13,064

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

253,513

54,438

48,167

301,680

64,781

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

2,160

0,464

0,410

2,570

0,552

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.431,800

522,193

462,042

2.893,842

621,410

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

22,022

4,729

4,184

26,206

5,627

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

17,547

3.768

3,334

20,681

4,484

2, Cheltuieli conexe org. șantierului

4,475

0,961

0,850

5,325

1.144

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

24,613

5,285

4,676

29.2B9

6,289

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

11,188

2,402

2,126

13,313

2,859

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,238

0.480

0.425

2,663

0,572

4. Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,188

2,402

2,126

13,313

2,859,

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslru ire/d esfi i nța re

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

256,921

55,170

48,815

305,736

65,652

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

303,556

65,184

57,676

361,232

77,569

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.872,767

616,884

545,826

3.418,593

734,092

din care C+M

2.237,542

480,479

425,133

2.662,675

571,770

-întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YAROMAN S.R.L S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. B1D DIVISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L. Str. Rudeni Tel: 0749 998 e-mail: office( Reg.Com.;

CUI: RO 30Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ș/ obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1,1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,781

0.168

0,148

0,930

4,894

4.1,2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

222,047

47,681

42,189

284,236

56,741

4.1.4.

Instalații

436,164

93,660

82,871

519.036

111,455

TOTALI-subcap. 4,1.

658,993

141,509

125,209

784,202

173.090

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

29,714

6,381

5,646

35,360

7,593

TOTAL II - subcap. 4.2.

29,714

6.381

5,646

35.360

7,593

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

173,258

37,205

32,919

206,177

44,273

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

2,160

0,464

0,410

2,570

0,552

4.6.

Active ne corporale

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

175,418

37,668

33,329

208,747

44,825

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

864,125

185.558

164,184

1.028,309

225,509

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asocierea formată din

S.C, CONCRETE CE5ICN SOLUTIONS S.RX. SC. YAROMAM 5.RX.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DMSION CONSULTING S-R.L.


BAU STARK S.R.L


BAU///

STARKStr, Rudenl, Nr 38, Chttila, Jud. I Ifoyj Tel: 0749 WS 670, Oii 320 4 aiL offittț?b3U ita fkdy ReE.Com.d3 3/144/19,

CUI: RO 30917324

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

în mii lei i mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR    din dala de    28 iunie 2018

cota T. V.A.    19%

întocmit; asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESICN SOLUnONS E4!,L S.C. YAROMAN SUL

S.C. BAU STARK S-R.L.

SC. BIO DIVIS ION CONSU1T1NC S.R.L.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instala^

4.1J*

Terasarnenle, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.12.

Rezistentă

0,000

0.0 DO

0,000

0.000

0.000

4Je3e

Arhitectură

510,202

109,558

96,938

607,141

130,374

4.1.4.

Instalații

359.942

77592

68,389

428,331

91.978

TOTALi-subcap.4.1.

070,144

186,851

165,327

1.035.472

222.352

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

21,409

4,597

4.058

25.475

5.471

TOTAL tl - subcap. 4.2.

21,409

4,597

4.058

25.476

5.471

4.3.

Utilaje, echip. lehn. șl tunet- care necesită montaj

80,255

17,234

15,248

95,503

20.508

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III - subcap, 4.3.+4,4.+4.5.+4.6.

80,255

17,234

15,248

95,503

20.508

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL II+TOTAL lil)

971,608

208.GB1

184,643

1.156.451

248,331

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU///

STARK


Str. Rudcnt, Nr. Sg, Chilii a, Jur). Ilfov, Ș Tel: 0749 998 670,031 320 49 4 e-rnaîJ; DlficcSpbjustark.co /yr RetComj JW/ld4/i9/01flW6T^ CUI. RO 30917324

Beneficiar; PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

în mii lei / mii euro ta cursul BCE 4.6569 /EUR din data de cota T.V.A.    19%

28 iunie 2018


Nr, crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instala (ii

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.D00

0.000

4,12.

Rezistentă

0.000

0,000

0,000

OM»

0,000

4,1.3.

Arhitectură

529,709

113.747

100,645

630.354

135.359

4.1,4.

lnslala(ii

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

529,709

113,747

100,645

630,354

135,359

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL li - subcap. 4.2.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcj. care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echtp. tehn. și fu neț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

TOTAL llt -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.S.

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL llt)

529,709

113,747

100,645

630,354

135,359

PROIECTAM! ELABORATOR

întocmit;    asocierea formata din

SC. CONCRETE DE3IGN SQLUWNSS.FlL. S,C. V AP DM AN 5JU-

5-C- RAIJ 5T*RK 5XL

S-C, »D DfVIStQN CONSULTING S.R.L.


BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L 5ti, Rudei), Nr. 38, Chltila, Jud. Ilty Tel: 0749 998 670,021320 e*maik office^bauttar RegCom.: I23/144/Jf0 CUI: RO 30917324


Beneficiar; PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 4 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE lN VEDEREA CONSOLIDĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

în mii lei / mii euro la cursul BCE cola T.V.A.


4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 19%

întocmit:    asocierea formata wn

SC. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SJJX. S.C. YARDUAH S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BiODtVISION CONSULTING S.R.L


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii tel

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamenle, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

66,150

14.206

11670

78,728

16,906

4.1.3.

Arhitectură

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL i - subcap. 4.1.

66,158

14.206

12,570

78,728

16,906

4.2.

Montaj utilaje, echipameme tehnologice și funcționale

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

O.00D

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

66,158

14,206

12,570

78.72B

16,906

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R*L

BAU///

STARK


SLT. RiidtfX Nr.3B, ChiliijJdd. iUflv, StctW 1. Butureiti

Tel; 0749 99 B 670,021320 49 4 3

e-rmlî. otfctgibaij&ttrt.nj

Reț.Com : J23/IW19/0V2015

CUIR0309U3IĂ

Ș£o/tJT4

DoSM/'/V -Anexa nr. 7 la HCL Sector 4 nr.

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de    23 iunie 2018

cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mtt lei

Mii euro

Mit lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

17,340

3,723

3,295

20,635

4,431

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

28,900

6,206

5,491

34,391

7,385

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

46.240

9,929

8.786

55,025

11.816

Capitolul 2

Cheltuieli

centru asigurarea utitiltăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

■ 0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammelrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungîrea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungîrea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, ele.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului in Cartea Funciară

0.000

0,000

0,000

0,000

0.0D0

7, obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

' -"TOi&Q

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0.000

0,000

0.000

Qr-

Proiectare - TOTAL, din care:

66,910

14,368

12,713

79,623

17,098

1. tema de proiectare

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

2. studiu de prefezabllltate

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

3.5.

3. studiu de fezabilitate/doeumentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

21.862

4,694

4.154

26.015

5.586

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizetor/acorduritor/aulorizațiilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

45,048

9,673

8,559

53,607

11,511

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Mana gemen Iul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

30,768

6,607

5,846

36,614

7,862

1. asistența tehnică din partea proiectantului

16,800

3,608

3,192

19,992

4,293

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

16,800

3,608

3,192

19,992

4,293

2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor de execuție

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

2. dirigenție de șantier

13,968

2,999

2,654

16,622

3,569

TOTAL CAPITOL 3

97,678

20,975

18,559

116,237

24,960

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

2.208,238

474,186

419,565

2.627,804

564,282

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

55,016

11,814

10,453

65,468

14,058

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

107,491

23,082

20,423

127,914

27,468

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2,370,745

509,082

450,441

2.821,186

605,808

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

23,152

4,972

4,399

27,551

5,916

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

18,496

3,972

3,514

22,010

4,726

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

4.656

1,000

0,885

5,541

1.190

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25,608

5,499

4,865

30,473

6,544

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

11,640

2,500

2,212

13,852

2,974

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,328

0,500

0,442

2,770

0,595

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,640

2,500

2,212

13,852

2,974

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

251,466

53,999

47,779

299,245

64,258

5.4.

Cheltuieli pentru informare șî publicitate

0,000

0,000

0.0D0

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

300,226

64,469

57,043

357,269

76,718

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.814,888

604,455

534,829

3,349,717

719,302

din care C+M

2.327,990

499,901

442,318

2.770,308

594,882

întocmit: ASOCIEREA FORMATA DIN

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C, YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. B1D DIVISION CONSULTING S.R.L


PROIECTANT ELABORATOR


YARDMAN S.R.L Str. Garoafelor nr.


Romanîa


Tel: +4 0730 557 50l e-mail:yardmangru Reg.Com.: J23/364 CUI: RO 28250562

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULU11 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări do construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

în mii lei t mii euro la cursul BCE cota T.VA


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1,

Te rasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1,3.

Arhitectură

259,664

55,759

49.336

309.000

66,353

4.1.4.

Instalații

318.142

68,316

60,447

378,588

81.296

TOTAL i - subcap, 4.1.

577,805

124.075

109,783

687,588

147,649

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

43,952

9,438

8,351

52,303

11,231

TOTAL II - subcap. 4.2.

43,952

9,438

8,351

52,303

11,231

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și Tunet, care necesită montaj

54.650

11,735

10,383

65,033

13.965

4.4.

Utilaje, echip. lehn. și Tunet, care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.6.

Active neoorporale

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL )ll -

subcap. 4.3.+4,4.+4.5 .+4.6.

54,650

11,735

10.383

65,033

13,965

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL il+TOTAL III)

676,407

145,248

128,517

804,925

172,846

întocmit:    asocierea formată din

S.C, CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L S.C. YARDMANS.Fi.l_

S.C. BAU STANK S.R.L.

S.C. BIO OMSION CONSULTING SAL


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivul ui de investiții

Lucriri de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR    din data de    20 iunie 2018

cola T.V.A.    19%

întocmit:    asocierea formata din

SC. COHCBETE OESICH SOt VTIOH S SRX, SC. YANDHAN SUL

SC. BAUSTARKSai.

Jt. Bit) DFYI&lON COMSULIING S.R-L-Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1,

Construcții și Instalații

4.1.1.

Terasamenle. sislemalizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

4X3,

Arhitectură

770,531

165,460

146.401

916.002

196,897

4.1.4.

Instalații

193.919

41,641

36.845

230.764

49,553

TOTAL I - subcap.4.1.

964,450

207,101

183,245

1.147,695

246,451

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

11,063

2.376

2.102

13.165

2.827

TOTAL îl - subcap. 4.2.

11,063

2.376

2,102

13,165

2,827

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fu net care necesită montaj

52,841

11,347

10,040

62,880

13,503

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care nu necesită monlaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.-M.4.+4.5.+4.6.

52,841

11,347

10,040

62,880

13,503

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL It+TOTAL III)

1.028,354

220,824

195,387

1.223,741

262,780

PftOlECTANT ELABORATOR

YARD MAN SKL


Garoafelor or 13A parter» Oraș Voluntari, Jug. Ji Tet:+4D73Q5575OQ e-rolk yardm3nțrup@graii,torn Fteg.Conij I23/3M4/20X4

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare In vederea modernizării, reabilitării fi obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățămint Grădinița nr. 149

în mii lei I mii eura Ia cursul BCE 4,6569 /EUR din data de    28 iunie 2018

cota TVA.    19%

Tel: *4 0730557500 e-maiî: rardmâhgrupiSgmail.corn RDg.Com,: J23/3M4/2014 CUI: RO 24250562


iS.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii tei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.1.5.

Rezi stanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

665,664

143.010

126.537

792.520

170.162

4.1.4.

Instalații

OtDOD

0.000

0,000

0.000

0.000

TOTAL I - subcap. 4.1,

665.964

143,010

126.537

792,520

170,182

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.3,

Utilaje, echip. tehn. și func|. care necesită montaj

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj șl echip, de transp.

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

d.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL llt -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.B.

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

665,964

143.010

126,537

792,520

170.182

întocmit:    asocierea fohmațA dîj

E.C. CONCRETE 0 ESI GN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. TARDUAN S.FLL

S.C. BAUSTARKS-R-L

S.C. BID OWISTON CONSULTING SRL.

PROIECTANT ELABORATOR

YARD M AN S.FLL.

Sir, Garoafelor nr. ISA, partea Orai Voluntari, Jud. Itfcnr, Remania

003rf/ltJ- OQtf&T’fttWWAnexa nr. 8 la HCL Sector 4 nr..........:......../.r.J7i.'..r.....‘.7x.Y.t.^i..............

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

"Lucrări de construcții necesare în vederea modernizărlit reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunată"

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de    28 iunie 2018

cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mîî lei

Mii euro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

16.982

3,647

3,227

20,209

4,340

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea ia starea inițială

23,157

4,973

4,400

27,557

5,918

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/proiecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

40,140

8,619

7,627

47,766

10,257

Capitolul 2

Cheltuieli

centru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv. etc.)

0,000

0,00D

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

' 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desfiînțare. obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

3. obținerea avizelor șl acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, lermoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanilar

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

O.ODO

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

_iP (

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

108,952

23,396

20,701

129,653

27,841

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabililale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de (ezabililale/documenlație de avizare a lucrărilor de

intervenții ți deviz general

35,598

7,644

6,764

42.362

9.097

4. documentații tehnice necesare In vederea obținerii a vizelo r/acord u ril or/autorizațiil or

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calilele a proiectului tehnic și a detaliilor

de execuție

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

73,354

15,752

13,937

87,291

18,745

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

3.8,

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

22,049

4,735

4,189

26,238

5,634

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3,400

0,730

0,646

4,046

0,869

t. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,400

0,730

0.646

4,046

0.869

2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

18,649

4,005

3,543

22,192

4,765

TOTAL CAPITOL 3

131,001

28,131

24,890

155,891

33,475

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1,

Construcții și instalații

3.010,255

646,408

571,949

3.582,204

769,225

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

33,008

7,088

6,272

39,280

8,435

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

285,687

61,347

54,281

339,968

73,003

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de Iransp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3,330,12

715,094

632,723

3.962,843

850,962

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

30,917

6,639

5,874

36,792

7,900

1, Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

24,701

5,304

4,693

29,394

6,312

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6,216

1,335

1,181

7,397

1,588

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

34,189

7,342

6,496

40,685

8,737

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995}

15,541

3,337

2,953

18,493

3,971

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,108

0,667

0,591

3,699

0,794

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

15,541

3,337

2,953

18,493

3,971

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construi ref desființa re

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

350,126

75,184

66,524

416,650

89,469

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

415,233

89,165

78,894

494,127

106,106

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

3.916,494

84*1,009

744,134

4.660,628

1.000,800

din care C+M

3.108,104

667,419

590,540

3.698,644

794,229

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS S.R.L. S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C. SAU STARK 5.R.L.

S.C. BID DMS1ON CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L Str. Rudeni, Nr. 38,

Tel: 0749 998 670X12^0


e-mail: office@hWuMarl.ro Reg.Com.: J23/Jfl4/19/01/, CUI: RO 30917în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din dala de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4,1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,006

0.000

4,1.2.

Rezistentă

0,000

0,000

0,000

6,000

0,000

4,1.3.

Arhitectură

171,588

36,846

32.602

204,189

43.847

4.1.4.

Instalații

558.926

120.021

106.196

865.122

142.825

TOTAL I - subcap. 4.1.

730.513

156.867

138,798

869,311

186,672

4.2.

Monlaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

21,329

4,580

4,053

25.3B2

5.450

TOTAL II - subcap. 4,2.

21,329

4,580

4,053

25.3B2

5,450

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

177,382

38,090

33.703

211,085

45,327

4.4.

Utilaje, echip, tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0.222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL Iii -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

178.552

3B.341

33.925

212.477

45,626

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL Itl)

930.394

199,788

176.775

1,107.169

237,748

PROIECTANT ELABORATOR

Întocmit:    asooi erea formata di n

S.C. CONCRETE DE5tON SOLUTIONS SRU S.C, TARO HAN B.R.L.

S.C. BAU STARK S.RJ_

SX. BID DMSION CONSULTING S.HL


BAU//Z

STARK


BAU STARK 5,R.L 5tr. fludenS, Nr 3^ Chitila, Jud. jlfgfr âdctoi TtL 074» $98 670.


e-mjJL ctfke&bauj RceXomj JZ3/144Z CUI; RO 30917324

în mii lei / mii eura la cursul BCE 4,6569 /EUR    din data de    28 iunie 2018

cola T.V.A.    19%

întocmit:    asociere* formata oin

S.C. CONCRETE MStGN SOLUTIONS SJLL. S.CYARDUAN 5-H-L

S.C. SAU STARK SUI.

S.C. B(Q WVIStOH CONSULTING S R L.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii tai

Mii lei

Mi! euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4,1,1,

Terasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

4J.Z.

Rezistentă

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

4,1.3.

Arhitectura

772.158

165,810

146,710

918,869

197,313

4.1.4.

lnstata{ii

600.772

129,007

114.147

714,019

153,618

TOTAL I - subcap.4.1.

1.372,931

294.816

260.657

1.633,768

350,832

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

11.679

2.506

2.219

13,898

2.984

TOTAL II - subcap. 4.2.

11.679

2.508

2.219

13,898

2.934

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet, care necesită montaj

108.305

23.257

20.578

128.883

27,676

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

106,305

23,257

20,576

128,683

27,676

Total deviz pe obiect {TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.492,915

320.5B1

283,654

1.776,559

361,492

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK 5.R.L Str. Rudcni, Nr. 38, Cbitila, Jud. IlfovJ Tel: 0749 998670,02] 370 G-irwiî; officOC&bâuștai Ae&CwTV H3/] 447)01/201 £Ul:R03M1732yZ *

în mit tei I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de    28 iunie 2018

colaT.V.A.    19%

întocmit; asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGK SOLUTIONS S.R.L. S.C. YAHOHAN SAL.

S.C. BAU STARK SJti.

S C. B1D DtVISION CONSULTING SRL.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare {inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construc(ii ți instalații

4.1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0.0 DQ

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0.0D0

0,000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

694,263

192,034

169.914

1.064.19T

226,620

4.1.4.

instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1,

894,283

192,034

189,914

1.064,197

228,520

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

D,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care necesită montaj

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Ulilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.5.

Dolăn

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL III-

subcap. 4.3,+4,4,+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tolal deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

894,283

192.034

169.914

1.064,197

228,520

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.ft.L

BAU///

STARK


5tr. Rude ni, Nr, 38, Chitită^ Jud. Ilfov, Tel; 0749 998 670,02] 320 49 JJ G'iTLail i    ba u    rk JD

Reg Ccm*: J23/l44/l9/Oj6'Sie'fr CUI: RO 30917334

in mii lei / mii euro la cursul 8CE 4,6569 /EUR din data de    28 iunie 2018

cota TVA.    19%

întocmit:    asocierea formata din

5-C, CONCRETE DES1GN SOLUTIONS S.R.L. S C. YARDMAN S.R.L.

5.C. BAU STARK S.R.L.

S C. BID 01 VISION CONSULTING SAL


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit lei

Mii euro

Mit lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

S

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

12,523

2,690

2.300

14.90B

3,201

4.1.3.

Arhitectură

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalații

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

12,528

2.590

2,380

14,908

3,201

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn, și funcț. care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.44.4.44.5.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

12,528

2,690

2,380

14,908

3,201

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S,R.L

BAU///

STARK


Stf. Rudcni. Hf. 38, Chitite, JuA llfo*, Sctlor 1, Bulurc&li

Tri; 07« 9 98 G70,021 320 49 45

e-miU: cff«e<ptu wtirk.ro

Hi'C.Com.: J2 3/144/19/01/2016

CUh RO 30917324


nr. 9 la HCL Sector 4 nr.Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 199 "Strop de Rouă"

28 iunie 2018


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

,    ..    .    .    r    .......J    .

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

8,622

1,851

1,638

10,260

2,203

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șt aducerea la starea inițială

25,865

5,554

4,914

30,779

6,609

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

34,487

7,406

6,552

41,039

8,813

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utillltăiltor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli

centru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de Investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului da urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și

branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, ele.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0.000

0,000

O.ODO

0,000

7. obținerea avizului PS)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri șl autorizații solicitate prin lege

0,000

o,ooc

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

o.ooc

o.ooc

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și audîtul energetic al clădirilor

0,000

o,ooc

o.ooc

0,000

^^JkNIAioo

Proiectare - TOTAL, din care:

62,153

13,346

11,809

73,962

15,882

*1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. studiu de prefezabilitate

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

3 5

3. studiu de [ezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de ntervenții și deviz general

20,307

4.361

3,858

24,166

5.189

4. documentații tehnice necesare tn vederea obținerii a vizetor/acord u ri Io r/au ta rizațiitor

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

41,846

8.9B6

7,951

49,796

10,693

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0.000

0.000

0,D00

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

23,792

5.109

4,520

28,312

6,080

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,900

0,623

0,551

3,451

0,741

1. pe perioada de execuție a lucrăriler

2,900

0,623

0.551

3,451

0,741

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programdl de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

20.892

4,486

3,969

24,861

5,339

TOTAL CAPITOL 3

85,945

18,455

16,329

102,274

21,962

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.253,228

698,582

618,113

3.871,342

831,313

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

166,641

35,784

31,662

198,303

42,583

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

172,676

37,080

32,808

205,484

44,125

4.4.

Utilaje fără montaj și echip, de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.593,715

771,697

682,806

4.276,521

918,319

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

34,553

7,420

6,565

41,118

8,830

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

27,589

5,924

5,242

32,831

7,050

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6,964

1,495

1,323

8.287

1,780

5.2.

Comisioane, cote, taxe, castul creditului

38,301

8,225

7,277

45,579

9,787

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

O.00D

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

17,410

3,738

3,308

20,718

4,449

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,482

0,748

0,662

4,144

0,890

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,410

3,738

3,308

20,718

4,449

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de cons tiuire/desfi i nța re

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

371,415

79,756

70,569

441,983

94,909

5.4.

Cheltuieli pentru informare șt publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

444,269

95,400

84,411

528,681

113,526

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.158,416

892,958

790,099

4.948,515

1.062,620

|din care C+M

3.481,945

747,696

661,570

4.143,515

889,758

întocmit: asocierea formata din

S.C, CONCRETE DEStGN SOLUTIONS S.R.L. S.C. YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DMSION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L. Str, Rudeni, Nr. 38 Tel: 0749 998 e-mail: offic Reg.Com.:

CUI: RO 30în mii lei / mit euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din dala de    28 iunie 2018

cola T.V.A. 18%

întocmit:    asocjerea formată din

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS S.R.C S.C. YARDMAN S-R.L.

S.C. BAU STARK SRX-

S.C. Bl D DIVIS ION CONSULTING SJLL,


BAU STARK S.R.L


BAU///

STARK


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiție de bază

4,1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.781

0.168

0.148

0.930

4.B94

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4,1,3.

Arhitectură

199,065

42,746

37,622

236,888

50,66 B

4.1.4.

Instalații

588.039

126,286

111,739

699,838

150.2B0

TOTAL l - subcap. 4.1,

767,946

169,200

149,710

937,655

206.042

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

135,632

29.125

25.770

161,402

34,659

TOTAL II - subcap. 4.2.

135,632

29,125

25,770

161,402

34.659

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet, care necesită montaj

159.946

34,346

30,390

190,336

40,872

4.4,

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echlp. de iransp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

161,116

34,597

30,612

191,728

41,171

Total deviz pe obiect (TOTAL i+TOTAL ii+TOTAL III)

1.084,693

232,922

206,092

1.290,785

281,871

PROIECTANT ELABORATOR

Str. Rudtnl Nr. Sfi.CHltîlaJud.

Tel: 0749 «8 670,021    lkfl I jt*

email: oflicc@ba Re&Com-: IH/Ufp - L1 _

CUI: RO 30917$

L,P


OR 4


în mii lei / mit euro la cursul BCE 4,6369 /EUR    dîn data de    28 iunie 2018

cota T.VÂ    19%

întocmit;    asocierea forum A din

CONCRETE DESHÎN SOLUTIONS SUL.

5C,YAKDMAN S R-L

S.C.8AUSTARK SJtJ_

S.C. StE> EMVI3ION CONSULTING 5R.L.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit lei

Mit euro

Mii lei

Mii tei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiție de bază

4.1,

Construcții ți instalații

4,1.1,

Terasamente, sistematizare po verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

oTooo

0,000

4.1.2.

Rezistența

0.000

0,000

0,000

□.000

0,000

4.1,3.

Arhitectură

509.155

126,512

111.939

7D1t095

150.550

4.1.4,

Instalații

336.355

72,234

63.913

400*295

05.950

TOTAL I - subcap, 4.1.

925.540

190,746

175.853

1,101,393

236,508

42.

Montat utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

31,009

6.659

5,892

36.901

7,924

TOTAL II - subcap. 4,2.

31,009

6,659

5,892

36,901

7,924

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care necesită montaj

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echîp. de transp.

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL llt -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

12,730

2,734

2,419

15,149

3.253

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL tl+TOTAL III)

969,279

200,138

184,163

1.153,442

247,685

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S,R.L Str. Rudcn k N r ♦ 35* Cutii J, J ud. Ilfw, Tel: 0749 99H 670, D3Î 32049 45, C’fTkatl; officc [?ti a uțtark.

E0


RegOara,: U3/J44/19/0.

CUI: RO 30917324

în mii let I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cola T.’VA.    19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit lei

Mii euro

MII lei

Mii le!

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4,1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

O.DOO

4*1.2*

Rezistență

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.1,3.

Arhitectură

777,339

166.933

147,704

925.093

190,650

4*1,4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL l * subcap. 4.1.

777,389

166,933

147.704

925.093

198,650

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologica și funcționale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți fu neț, care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,4.

Utilaje, echip. tehn. ți fu neț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0,000

O.DOO

0.000

4.6.

Active necorporate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

777,389

166,933

147,704

925,093

198,650

întocmit:    asociere# formata din

ac. CONCRETE DESKSN SOLUTIONS ÎRL ac. YAROMAN S.RA.

ac. BAU STAHK SRL.

ac. BID OIV1SÎON CONSULTING SUIL.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU//Z

STARKIn mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A.    19%

întocmit ASOCIEREA FORMATA OiN

SC. CONCRETE OESION SOLUTIONS SRX. S.C. VARDMAN S.FLL

S,C. BAU STARK S-R.L,

SC. BID OMS ION CONSULTING S.R.L


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fărâ TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamenle, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

762,354

163,704

144.847

907,201

194.80B

4.1.3.

Artiitedură

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

TOTAL 1 - subcap, 4.1.

762,354

163,704

144,847

907.201

194.608

4.2.

Monta] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl fu neț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Aclive nacorporate

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

762,354

163,704

144,847

907,201

194,808

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU///

STARK


&tr. Rudeni, Uf. 3», Chiti», Juft. Ilfov,Smor 1, BuCur^Ii 670,022 320 4^5

e-nwA: elhtMjț'bjLisUit, _ro

RctCora - lf 1/J M/19/0J/w J 6

CUI R0 30917324


^«rLIUL'&£'<£

L4}Cfcv


Anexa nr. 10 la HCL Sector 4 nr.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 262 ”Albă ca Zăpada și Piticii”

28 iunie 2018


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

10,790

2,317

2,050

12,840

2,757

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

14,714

3,160

2,796

17,509

3,760

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

25,504

5,477

4,846

30,350

6,517

Capitolul 2

Cheltuieli

jentru asigurarea utitiltâților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrlce, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

O.ODD

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desfîințare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficara, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanilar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri șt autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

o j&(6

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0.000

0,000

flUfe

°’000

3roîectare - TOTAL, din care:

43,038

9,242

8,177

51,216

10,998

1. tema de proiectare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de p re Fezabilitate

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

3. studiu de lezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de ntervenții ți deviz generat

14,062

3.020

2,672

16,734

3,593

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii a vizelor/acordu rilor/aulo rizațîilo r

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

, 0.000

0.000

6. proiect tehnic ți detalii de execuție

28,970

fi.???

5,506

34,482

7,404

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

3,6.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

13,809

2,965

2.624

16,433

3,529

1. asistența tehnică din partea proiectantului

1.900

0,408

0.361

2,261

0,486

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.900

0,400

0,361

2,261

0.486

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse tn programul de control al lucrărilor de execuție

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

2. dirigenție de șantier

11,909

2,557

2,263

14,172

3.043

TOTAL CAPITOL 3

56,848

12,207

10,801

67,649

14,527

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1.793,921

385,218

340,845

2.134,765

458,409

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

149,760

32,159

28,454

178,214

38,269

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

217,555

46,717

41,335

258,890

55,593

4.4.

Utilaje fără montaj și echip, de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,540

0,116

0,103

0,643

0,138

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.161,775

464,209

410,737

2.572,512

552,409

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

19,664

4,223

3,736

23,401

5,025

1, Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

15,695

3,370

2,982

18,677

4,011

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3,970

0,852

0,754

4,724

1,014

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

21,834

4,688

4,148

25,982

5,579

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

9.924

2,131

1,886

11,810

2,536

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,985

0,426

0,377

2,362

0,507

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,924

2,131

1,086

11,810

2,536

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construîre/d ești i nța re

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3,

Cheltuieli diverse și neprevăzute

224,413

48,189

42.638

267,051

57,345

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

265,911

57,100

50,523

316,434

67,949

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.510,038

538,993

476,907

2.986,945

641,402

din care C+M

1.984,879

426,223

377,127

2.362,006

507,206

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S.C.YARDMAN S.R.L.

S C. BAU STARK S.R.U

S.C. BID □ [VISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.

Str, Ruden!, Nr. 3B, Chiti ta Tel; 0749 998 670,021 e-mail: office{®baust Reg.Com.: J23/144/0/01/2016 CUI:RO 30917324In mii Iei I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 Iunie 2018 cota T.V.A. 19%

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESICN SOLUTIONS S.fLL S.C. VĂRS MAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.RL

S.C. BID DMStON CONSULTING S JLL


Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mit euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1,

Terasamente. sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4,1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

71,196

15.2BS

13,527

84,724

18,193

4.1.4.

Instalații

443.100

95,149

84.1 B9

527.289

113.227

TOTAL 1 - GUbcap. 4.1.

514.296

110,437

97,716

612,013

131,421

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

120,723

25,923

22,937

143,660

30,849

TOTAL II - subcap. 4.2.

120,723

25,923

22,937

143.660

30,849

4.3.

Utilaje, echîp. tehn. și funcț, care necesită montaj

205,745

44,181

39,092

244,837

52,575

4.4.

Utilaje, echîp. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echîp. de transp.

0,000

0,000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0,540

0.116

0,103

0,643

0.13B

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.B.

206.285

44,297

39.194

245,479

52,713

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL II+TOTAL 111}

841,304

180,658

159,848

1.001,152

214,982

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

Str. Sud «îl. Nr. 3«. OiltiU JuiLjl(£~&wÎ4 Tel; 07«99S670.0n.J c nul!; oftict€>bauțl Re< CornOi) lWl9?faMl S

în mii lei /mii eu rola curs ul BCE 4,6569 /EUR    din dala de    28 iunie 2018

cola T.VA    19%

întocmit:    asocierea formata dw

S.C. COMCRETE DESIGN SOLUTIONS ÎR L SC. VARDUAN S.R.L.

SC. BAU STARK S RL.

SC. BID DIVIS ION CONSULTING S RL.


Nr, crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1,

Construcții și instalații

4.1,1,

Terasamente, sistematizare pa verticală și amenajări exterioare

0.000

orooo

0,000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistenta

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4,1.3.

Arhitectură

468.407

100.533

88,997

557.404

119,694

4,1.4.

Instalat^

257.907

55.382

49,002

306,909

65.904

TOTAL 1 -subcap, 4.1.

726,314

155.965

138,000

854,313

185,598

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și tunctionale

29,037

6,235

5,517

34,554

7.420

TOTAL II - subcap. 4.2,

29,037

6,235

5,517

34,554

7.420

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tu neț care necesită montaj

11.810

2,536

2,244

14,054

3,018

4.4,

Utilaje, echp. tehn. și futicț care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

O.ODO

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III -

su bcap. 4.3.+4.4.+4,5 +4.6.

11.810

2.536

2.244

14,054

3,018

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL îl!}

767,160

164,736

145,760

912,921

196.036

PROIECTANT ELABORATOR

BAUZZZ

STARK


BAU STARK 5.R,L Str. Rurfeni, Nr. aa^CblliE*, Jud. IIG Tel: 0749 998070,0X132j email; offiec^bau&i See-Com,: J13/3 44Â?/0 l/7i CUI: R0 309173WF +

In mii lei I mii eu re la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota TVA.    19%


Nr, crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mir euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1,

Construcții și instalații

4.1.1,

Terasaments, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0.000

0.000

O.DOO

0.600

4.12.

Rezistentă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

533,670

114.59B

101,397

635,063

136,371

4,1,4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTALI-subcap. 4.1.

533.670

114,598

101,397

635,068

136,371

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 42,

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.3.

Utilate, echip. tehn. și tune), care necesită montaj

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.S.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.6.

Active ne corporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4,6,

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

533.670

114,598

101,397

635,068

136,371

înt ocmit:    asociere* eoruata DIN

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.RJ-S.C. VARDMAH Î.R.L.

S.C. BAU STARK SJLL.

s.c. KDnrwsioN Consulting sjll.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU///

STARKîn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A.    19%

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS STLL S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C.BAUSTARKSAX.

S.C.6ID OIVtSION CONSULTING SAL


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl Instalații

4.1.1.

Terasamonie, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistenjă

19,640

4.217

3.732

23,372

5.010

4.1.3.

Arhitectură

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

lnstala|ii

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL l-subcap. 4.1.

19,640

4,217

3.732

23,372

5,019

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL 11-subcap. 4.2.

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4,3.

Utilaje, echip. tehn. și funct. care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip, tehn, și funct- care nu necesita montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporate

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

19,640

4,217

3.732

23,372

5,01 B

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARKS.R.L,

BAU///

STARK


Slr. Rudefii, FJr, 3B, Chitila, Jrt. Ilfov, Jtetor 3, Bucurați

Tel: 0749 99& C70,021 3» 49 45

e-tnill. off<e£>baust>ri,.ro

FK-E Cot.: J23/1W19/D1/2D16

CUI: RO 30917324

Anexa nr. 11 la HCL Sector 4 nr.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

în mii lei t mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din dala de    28 iunie 2018

cota T.V.A.    19%


Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

UfcillUIlHI t?d UapiLUlclUI șl bUUUațJIlUmiUI Uc dltmUlcll

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

8,902

1,912

1,691

10,593

2,275

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

26,706

5,735

5,074

31,780

6,824

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

35,607

7,646

6,765

42,373

9,099

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radîo-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hîdrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, ele.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

..^ș==^E5sfL000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

o^c

0,000

3roiectare - TOTAL, din care:

81,255

17,448

15,438

96,693

20,763

1. tema de proiectare

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

2, studiu de prefezabUitate

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

3 5

3. studiu de fezabililate/documentație de avizare a lucrărilor de

ntervenții și deviz generat

26,549

5.701

5.044

31,593

6,784

4. documentații tehnice necesare în vederea obțineri) avize lor/a cord u ri lor/aul o rizații lor

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.000

O.DOO

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

54,706

11,747

10,394

65,100

13,979

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. Auditui financiar

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

24,910

5,349

4.733

29,643

6,365

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3.400

0,730

0,646

4,046

0,869

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,400

0,730

0,646

4,046

0.869

2. pentru participarea proiectantului la tazeie incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

21,510

4,619

4,087

25,597

5,497

TOTAL CAPITOL 3

106,165

22,797

20,171

126,337

27,129

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investitja de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.345,102

718,311

635,569

3.980,671

854,790

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

175,873

37,766

33,416

209,289

44,942

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

173,167

37,185

32,902

206,069

44,250

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.695,312

793,513

702,109

4.397,422

944.281

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

35,656

7,657

6,775

42,431

9.111

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

28,486

6.117

5.412

33,898

7,279

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

7,170

1,540

1,362

6,532

1,932

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

39,436

8.468

7,493

46,929

10,077

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

17,925

3,849

3,406

21,331

4,581

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,585

0.770

0.681

4,266

0,916

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,925

3,849

3,406

21,331

4,581

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

383,708

82,396

72,905

456,613

98,051

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

458.800

98,521

87,172

545,972

117,239

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.295,885

922,477

816,218

5.112,103

1.097,748

din care C+M

3.585,069

769,840

681,163

4.266,232

916,110

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS 5.R.L.

S.C. YARDMAN S.R.L.

S.C, BAU STARK S.R.L

S.C. BID Dl VISION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAUZ/Z

STARKBenefio'ar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ OBIECTULU11 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare fn vederea modernizării, reabilitării șl obțineri! autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr, 225


în mii lei 1 mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2016


Nr. crt.

Denumirea ca pi Ielelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.761

0.166

0.146

0.930

4.694

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

151,709

32.577

2B.8Z5

180,534

36,767

4. IA

Instalații

649,975

139,573

123.495

773,471

166.091

TOTAL I- subcap. 4.1.

802,466

172.318

152,469

954,934

209,752

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

144,867

31,112

27,528

172,415

37.024

TOTAL II-subcap.4.2.

144,887

31,112

27,528

172,415

37,024

4.3.

Utilaje, echip, lehn. șt funcț. care necesită montaj ■

160,437

34,451

30,483

190,920

40,997

4,4.

Utilaje, echip. tehn. șt tunet, care nu necesită montaj și echip. de Iransp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL llt -

subcap. 4.3.+4.4.-1-4.5.*4.6.

161,607

34,703

30,705

192,312

41,296

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.108,360

238,133

210,702

1.319,662

288,072

întocmit;    asocierea formata di n

S.C. CONCRETE OES1GN SOLUTIONS S.R.L. S.C. VARBMXNSA.C

S.C. BAU STARK 5.RX.

8.C.BID DMStON CONSULTING SJLL.

PROIECTANT ELABORATOR


BAU///

STARKBeneficiar; PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE lN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare tn vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

In mii lei / mii euro la cursul BCE cola T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din dala de


28 iunie 2018


Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mîi lei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1,

Construcții șl instalat»

4.IX

Terasamente. sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4,12.

Rezistentă

0,000

O.DOO

0,000

0,000

0,000

4,1,3,

Arhitectură

075.124

144.973

128.274

803,397

172*518

4.1.4.

Instalații

365.432

78,471

69.432

434,864

93.381

TOTAL 1 - subcap.4,1.

1.040,556

223,444

197.706

1.236,261

265,896

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

30.987

6.654

5.887

36,874

7.916

TOTAL II - subcap. 4.2.

30.987

6,654

5.887

36,874

7.916

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesita montaj

12.730

2,734

2,419

15,149

3.253

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesita montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporate

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL Ut -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

Totai deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL li+TOTAL III)

1.084,272

232,831

206.012

1.290,284

277,069

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit:    asociebea fohmaM wn

SC. CCMCHf rF DSStCNSOLUnONS SRL. S.C. VAR DM AH S.R.L,

S C. BAU STARK S-RJ-

5 C, BID DAnSlOM CONSULTING S R L-


BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L $tr* Rudcni, Nr, 39^ Chitii* JuCl, llfttr. £

Iei: 0749 99B 670,021 320 4

e mail; ofîițe^ba ustarVoZ< fVȘO “ ’ ’ "4 Refi Com,:

CJJI: RO 30917324    "


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ OBIECTULUI 3 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare Di vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225


In mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cotaT.V.A.    79%


2B iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mit auro

1

2

3

4

5

6

7

Capitalul 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții șl instala |ii

4.1X

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.0»

0.0»

4.1.2,

Rezistență

0,000

0.000

0.000

0.0»

0,0»

4.1.3,

Arhitectură

753.087

161.714

143.086

B96.173

192.440

4.1.4,

lnstala(ii

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

TOTAL I - subcap. 4.1.

753,087

161,714

143,086

896,173

192,440

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț, care necesită montaj

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care nu necesită montaj și

echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

□.000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

753,087

161,714

143.086

896,173

152,440

întocmit:    asoc ierea forjwt din

fc.C. CONCRETE DESJGN SOLUTIONS S ftL

5.    C. YAROMAU S.FLU $_C, BAU STARK 5 R-V

6.    C. BID DrviSON CONSULTING S.RJ_

PROIECTANT ELABORATOR


BAU///

STARKBeneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 4 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE lN VEDEREA CONSOLIDĂRII aferent obiectivului de investită

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de fnvăfământ Grădinița nr. 225

fn mii Iei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cola T.V.A.    19%

întocmit;    asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGM SOLUTIONS S.R.L, S.C.VARDUANS.R4.

SC. BAUSTARXSJt.L.

S C. B1D DIVSION CONSULTING S.RI_


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mir tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

D.000

4.1.2,

Rezistență

740.934

160.835

142,309

891,303

191,394

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

D.000

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

748,994

160.835

142.309

891,303

191,394

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4,6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4,6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

748.994

160.B35

142,309

891,303

191,394

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L.

BAU///

STARK


5tr. Rud?nirNr.3a,CritTilib Jud. lEIm, 5*cIdt >, Bmimll

W: 970 99« 670,023 320*9*5

e-trjiîj oftk*3> tx3usurt.ro

flei.Com«J/J44/J9/01/JOW

CUI, fta 3091Z3J4

Meșele    ____

, 'Pl_

VkV.O,

Anexa nr. 12 Ia HCL Sector 4 nr.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 243 "fnșir-te Mărgărite"

din data de


28 iunie 2018


în mii lei l mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR cota T.V.A.    19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

8,286

1.779

1,574

9,860

2,117

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

24,857

5,338

4,723

29,580

6,352

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

33,142

7,117

6,297

39,439

8,469

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehntce, geologice, hidrologice, hldrogeotehnice, fologrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

1. obținerea/p re) ungi rea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obțlnerea/p re lungi re a valabilității autorizației de

conslruire/desființare. obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor șl acordurilor pentru racorduri șl

branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, lermoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanilar-veterinar și fitosanilar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

S. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7, obținerea avizului PS1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin legB

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0.000

0,000

0,000

Proiectare - TOTAL, dîn care:

81,999

17,608

15,580

97,579

20,954

1, tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabilitale

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3 5

3. studiu de fezabllitate/docu menta ți e de avizare a lucrărilor de ntervenții și deviz general

26,792

5,753

5.090

31,082

6.846

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii a v izel or/acordu rilor/a u Io rizați i t or

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

55,208

11.855

10.489

65,697

14.107

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Audi tul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

23,403

5,025

4,447

27,849

5,980

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3,400

0,730

0,646

4,046

0,869

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.400

0,730

0,646

4.046

0,869

2. pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

2, dirigenție de șantier

20,003

4,295

••    3,601

23,803

5,111

TOTAL CAPITOL 3

105,402

22,634

20,026

125,429

26,934

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.082,841

661,994

585,740

3.668,581

787,773

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

191,308

41,081

36,349

227,657

48,886

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

172,286

36,996

32,734

205,020

44,025

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.447,605

740,322

655,045

4.102,650

880,983

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

33,182

7,125

6,304

39,486

8,479

1, Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

26,514

5,693

5,038

31,552

6.775

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6.668

1.432

1,267

7,934

1,704

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36,672

7,875

6,968

43,640

9,371

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

16,669

3,579

3,167

19,836

4,260

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.334

0,716

0,633

3,967

0,852

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16,669

3.579

3,167

19,836

4,260

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/de sfi 1 n 1 a re

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

358.615

77,007

68,137

426,752

91,639

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

428,468

92,007

81,409

509,877

109,489

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.014,618

862,080

762,778

4.777,396

1.025,875

din care C+M

3.333,806

715,885

633,423

3.967,229

851,903

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDKAN S.R.L.

SC. BAU STARK S.R.L

5.C. BID DIVIS ION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L Str, Rudeni, Nr. 38, Chit) Tel: 0749 998 67CU/51 e-mail: oftice{Șrau^ark.ro Ree.Com.:    4/19/01/:

CUI; RO 3091Jp24în mii lei J mii euro la cursul BCE 4,6559 /EUR din data de 23 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

Nr, cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fârâ TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1,

Construcții ți instalații

4,1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare

o.eoo

0,129

0,114

0,713

3.755

4.1.2.

Rezistență

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectura

202,B54

43.560

38,542

241,396

51,836

4.1.4.

Instalații    1

288,268

61.901

54,771

343.038

73,662

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

491,721

105,590

93,427

585.148

129,253

4.2.    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

160.322

34,427

30,461

190,783

40,968

TOTAL II-subcap. 4.2.

160,322

34,427

30,461

190,783

40,968

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funct care necesită montaj

159,556

34,262

30,316

189,872

40,772

4.4.

Utilaje, echip. tehn, și funct. cer® nu necesită montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active neoorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - Subcap. 4,3,+4,4,+4,5.+4,6.

160,726

34,514

30,538

191,264

41,071

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

812,769

174,530

154.426

967.195

211,292

PROIECTANT ELABORATOR

întocmit; asocierea formata di n

S.C, CONCRETE OES1CN SOLUBONS SKL 5.C. VARDMAN 5.R.L.

S.C BAU STARK S.RJ_

SX. BD DIVISION CONSULTING S.FLL.


BAU STARK S.R1.


BAU///

STARK


Str. Rudenl, Nr, 38, Chitii a, J ud.J Tel: D7M93Î67DI 0213, email: oflice^bauswCiw^S Kee-Cwn.: II3/J4«S/0J/Sl6 CUI: RO JtBlTflS *


în mii leii mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR    din dala de    28 iunie 2018

cota T.V.A.    19%

întocmit:    asocit rea formata pin

S C, CO «CRETE OESIGH SOLUTIONS SRL SC. TAROMAN S.R-L

SC. SAU STARK SCL

S.C.SID EMV1SCH CONSULTING S.R.L.


Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1,

Construcții șl Instalații

4,1,1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări erierioare

o.ooc

0.000

0.000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistență

q.ooo

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1,3,

Arhitectură

640.M9

137.495

121.657

761 £56

163.619

4X4.

Instalații

340,906

73.204

64,772

405*678

67.113

TOTAL 1 - subcap, 4.1,

981.205

210,699

186.429

1.167,634

250.732

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

30,987

6,654

5,887

36.874

7.916

TOTAL II - subcap. 4.2.

30.987

6,654

5,887

36,874

7,916

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șl fu neț. care necesită montaj

12,730

2,734

2,419

15,149

3.253

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funq. care nu necesită monta) șl echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000