Hotărârea nr. 173/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/752/27.06.2018;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată, după cum urmează:

1. Poziția nr. 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.crt

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totală investiție (inclusiv tva) -lei-

21

Amenajare parc zona Apărătorii Patriei

194 880,53

624 666,11

2. După poziția nr. 21, se adaugă o nouă poziție, nr.22, care va avea următorul conținut:

39

Nr.crt

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totală investiție (inclusiv tva) -lei-

22

Amenaj are    parcare    cu    terasă

circulabilă Apărătorii Patriei

559 886,69

701 839,17

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. S4 nr. 378/28.12.2017 rămân neschimbate.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

DE ȘEDINȚA,


nstanțșin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 173 /02.07.2018liana Anca ARTENE