Hotărârea nr. 172/2018

Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/750/26.06.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă intervențiile și valoarea lucrărilor de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, în conformitate cu documentația tehnico-economică, la școlile prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.

7DINTE DE ȘEDINȚA, Za'

& Cosmin-Codtantin BARBALAU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 172 /02.07.2018

Indicatorii tehnico-economici aferenți intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU

Nr. Crt.

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totala investiție (inclusiv tva) -lei-

1

Școala Gimnazială nr.100

519 000.00

747 360.00

2

Școala Gimnazială nr.93 - Emil Racoviță

518 500.00

746 640.00

3

Școala Gimnazială nr.lll - George Bacovia

516 000.00

743 040.00

4

Școala Gimnazială nr.133

516 500.00

743 760.00

5

Școala Gimnazială nr.165

515 000.00

741 600.00

6

Școala Gimnazială nr.189

516 000.00

743 000.00

7

Grădinița nr.167 aferentă Școlii nr.308

520 000.00

748 800.00

8

Școala Gimnazială nr.110

517 000.00

744 480.00

1