Hotărârea nr. 171/2018

Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.P.9.4/152/26.06.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1 a/BI

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile.

Art.4 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Anexa

La HCLS4nr. /// IPÂ-QZ-J?/!{£>

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare eficientizarii energetice aferente obiectivului Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița "Scufița Roșie"

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA)

LEI

3

TVA

LEI

5

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

6

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

59.400,00

11.286,00

70.686,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

18.700,00

3.553,00

22.253,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

78.100,00

14.839,00

92.939,00

Capitolul 2Cheltuieli pentru asigurarea uti/iftăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistența tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.806,00

723,14

4.529,14

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

7.842,00

1.489,98

9.331,98

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lu«ărilsr~~^

8.400,00

1.596,00

9.996,00

3.8.1.2

pentru participarea proieg$ffii@iM

în programul de controlai lucrărilorjl^execuȘTe, \\ avizat de către Inspectoratul    '

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigențîe de șantier    vSSy /

I    17.166,00

3.261,54

20.427,54

TOTAL CAPITOL 3-

37.214,00

7.070,66

44.284,66

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

508.035,88

96.526,82

604.562,70

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

23.250,00

4.417,50

27.667,50

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

155.000,00

29.450,00

184.450,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

■ 0,00

0,00

4,5

Dotări

185.000,00

35.150,00

220.150,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

871.285,88

165.544,32

1.036.830,20

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

41.240,95

7.835,78

49.076,73

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

33.000,00

6.270,00

39.270,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.240,95

1.565,78

9.806,73

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.066,25

1.342,59

8.408,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.211,93

610,27

3.822,20

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

642,39

122,05

764,44

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

3.211,93

610,27

3.822,20

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

98.659,97

18.745,40

117.405,37

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

146.967,17

27.923,77

174.890,94

CapitQ\u\ § Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.133.567,05

_______215.377,75

1.348.944,80Pag. 2/2