Hotărârea nr. 170/2018

Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.P.9.4/151/26.06.2018 elaborat de Direcția Investiții, Serviciul Management Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art. 115 alin. (1) lit, b) din Legea

administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile.

Art.4 Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.07.2018.


Contras emnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 170 /02.07.2018

r    Anexa

La HCLS4 nr.

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare eficientizarii energetice aferente obiectivului "Construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

•0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

16.500,00

3.135,00

19.635,00

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

18.700,00

3.553,00

22.253,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

35.200,00

6.688,00

41.888,00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

101.650,00

19.313,50

120.963,50

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,00

0,00

0,00

1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,00

0,00

0,00

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,00

0,00

0,00

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,00

0,00

0,00

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,00

0,00

0,00

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și-^--fitosanitar

TfeaX 0,00

0,00

0,00

5. obținerea certificatului de nomendîaturâ stradală și adresa    H *    / &.

* VK

0,00

0,00

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,00

0,00

0,00

7. obținerea avizului PSI

0,00

0,00

0,00

8. obținerea Acordului de Mediu

0,00

0,00

0,00

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertiză tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

80.408,63

15.277,64

95.686,26

1. tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

2. studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

26.272,13

4.991,70

31.263,83

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

6. proiect tehnic și detalii de execuție

54.136,50

10.285,94

64.422,44

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,00

0,00

0,00

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

29.299,38

5.566,88

34.866,26

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3.360,00

638,40

3.998,40

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3.360,00

638,40

3.998,40

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0,00

0,00

0,00

2. dirigenție de șantier

25.939,38

4.928,48

30.867,86

TOTAL CAPITOL 3

109.708,01

20.844,52

130.552,53

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții și instalații

3.423.641,92

650.491,96

4.074.133,88

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

730.482,45

138.791,67

869.274,12

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

1.002.747,63

190.522,05

1.193.269,67

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

1.796.562,00

341.346,78

2.137.908,78

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4    .....

6.953.434,00

1.321.152,46

8.274.586,46

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40.320,00

7.660,80

47.980,80

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

32.256,00

6.128,64

38.384,64

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

8.064,00

1.532,16

9.596,16

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

47.555,53

9.035,55

56.591,09

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

21.616,15

4.107,07

25.723,22

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.323,23

821,41

5.144,64

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

21.616,15

4.107,07

25.723,22

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

719.999,20

136.799,85

856.799,05

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

807.874,73

153.496,20

961.370,93

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare ia beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.007.866,74

1.521.494,68

9.529.361,42

din care C+M

4.323.230,37

821.413,77

5.144.644,15
Pag. 3/3